siedma časť

Grafikon vlakovej dopravy

XLVIII. Všeobecné ustanovenia............. 1 (158)

XLIX. Druhy vlakov a ich druhové skratky 1 (158)

L. Cestovné poriadky................. 4 (163)


siedma časť

GRAFIKON VLAKOVEJ DOPRAVY

XLVIII. Všeobecné ustanovenia

444. Grafikon vlakovej dopravy je model určenej organizácie vlakovej dopravy, z ktorého vyplýva typová činnosť všetkých železničných organizačných zložiek, ktorá súvisí s vlakovou dopravou.

Zásady pre organizovanie vlakovej dopravy v sieti ŽSR stanovuje predpis D 4.

445. Každý vlak musí ísť podľa cestovného poriadku a musí mať svoje označenie.

446. Na doplnky.

XLIX. Druhy vlakov a ich druhové skratky

447. Podľa druhu dopravy rozoznávame:

a) vlaky osobnej dopravy;

b) vlaky nákladnej dopravy.

448. Podľa určenia rozoznávame:

a) vlaky osobnej dopravy - zabezpečujúce dopravu cestujúcich, batožín, spešnín a pošty;

- EuroCity (EC) : medzištátny vlak najvyššej kvality, ktorý sa svojimi parametrami (cestovná rýchlosť, počet zastavení, úroveň poskytovaných služieb a p.) odlišuje od ostatných vlakov; slúži na rýchle spojenie významných miest alebo centier jednotlivých štátov; jeho jazda je sledovaná

výborom UIC;

- InterCity (IC): medzištátny alebo vnútroštátny vlak vyššej kvality, ktorý sa svojimi parametrami (cestovná rýchlosť, počet zastavení, úroveň poskytovaných služieb a p.) odlišuje od ostatných vlakov nižších kategórii; slúži na rýchle spojenie významných miest, (centier) jednotlivých štátov alebo vo vnútroštátnej preprave;

- expresné vlaky (Ex) : dôležitý vlak, spájajúci významné miesta krajín a štátov na veľké vzdialenosti;

- rýchlik (R) : vlak na rýchlu dopravu na väčšie vzdialenosti, zastavujú spravidla len v dôležitých staniciach;

- zrýchlený vlak (Zr) : vlak, ktorý je obdobou rýchlika s častejším zastavovaním; slúži na rýchle spojenie miest jednotlivých regiónov;

- osobný vlak (Os): vlak, ktorý zabezpečuje prepravu spravidla do všetkých staníc a zastávok prechádzanej trate;

- súpravový vlak (Sv): vlak zabezpečujúci premiestnenie súpravy osobných vozňov do východovej alebo z konečnej stanice Ex, R, Sp alebo Os vlaku; jazdy samotných alebo spojených elektrických či motorových vozňov a jednotiek k vlakom alebo od vlakov s dopravou cestujúcich.

Rozdelenie vlakov osobnej dopravy podľa kvalitatívnych podmienok stanovuje predpis D 4.

b) vlaky nákladnej dopravy - vlaky zostavené prevažne z nákladných vozňov;

- expresný nákladný vlak (Nex) : je vlak určený na prepravu dôležitých a ľahkoskaziteľných zásielok v medzištátnej a vnútroštátnej doprave, v medzištátnej preprave je jeho jazda organizovaná na základe zmlúv;

- rýchly nákladný vlak (Rn) : vlak určený na prepravu vozňových zásielok balíkov a kusových zásielok;

- zrýchlený nákladný vlak (Zn): vlak určený na prepravu dôležitých vozňových zásielok, ktoré nie sú prepravované Nex vlakmi;

- vyrovnávkový nákladný vlak (Vn): vlak určený na priamu dopravu prázdnych nákladných vozňov do miest hromadného nakladania, príp. na plnenie úloh vyrovnávky vozňov;

- priebežný nákladný vlak (Pn): vlak určený na priamu prepravu nákladu spravidla na väčšie vzdialenosti;

- manipulačný nákladný vlak (Mn): vlak určený na rozvoz vozidiel z vlakotvorných (rozptylových) staníc do staníc medziľahlých, na zvážanie vozidiel z medziľahlých staníc do vlakotvorných (zberných) staníc a na vykonanie ďalších manipulačných úkonov;

- prestavovací vlak (Pv): vlak určený na dopravu vozidiel medzi susednými stanicami, medzi stanicami tvoriacimi vlakotvorný celok alebo medzi stanicami toho istého miesta, príp. medzi jednotlivými stanicami toho istého železničného uzla;

- rušňový vlak (Lv): hnacie vozidlo alebo skupina hnacích vozidiel idúcich ako vlak (ak nejde o súpravový vlak);

- služobný vlak (Služ): vlak zavedený pre potreby železnice (bez manipulácie na šírej trati);

- pracovný vlak (P): vlak zavedený pre potreby železnice (so súhlasom riaditeľa DDC aj pre potreby iných právnických alebo fyzických osôb), idúci z dopravne obsadenej výpravcom na pracovné miesto na šírej trati a späť, príp. po skončení prác do susednej dopravne obsadenej výpravcom;

- vlečkový vlak (Vleč): vlak určený na obsluhu vlečiek, príp. aj nákladíšť.

449. Vojenské vlaky sú vlaky určené výhradne na prepravu vojska a vojenských nákladov; sú bez druhového označenia, pretože môžu byť vedené ako hociktoré vlaky z uvedených druhov. Predpis ŽSR D 33 stanovuje zásady organizácie a vykonávania vojenskej prepravy po železnici.

450. Druh vlaku sa v zošitových cestovných poriadkoch a iných pomôckach vyznačuje druhovými skratkami, ktoré sú uvedené v čl. 448.

Ak sú prepravovaní cestujúci nákladným vlakom, musí to byť v cestovnom poriadku tohoto vlaku uvedené; druh nákladného vlaku sa však tým nemení.

Pri vlakoch vedených motorovým vozňom, príp. jednotkou a pri všetkých vlakoch, pri ktorých hnacie vozidlo nie je zariadené na vykurovanie súpravy, alebo do ktorých sa smú zaraďovať len špeciálne prípojné vozne, uvedie sa pred druhovou skratkou písmeno "M". Pri všetkých druhoch vlakov vedených elektrickým hnacím vozidlom uvedie sa v druhovej skratke ako prvé písmeno "E".

Písmená "E" a "M" sa nemusia uvádzať v dopravnej dokumentácii.

Pri vlastnom výkone dopravnej služby (ako napr. pri ponuke, odhláške, prijatí, hlásení a príprave vlakovej cesty a pod.) sa druhové značky nepoužívajú.

451. Na doplnky

452. Dôležitosť vlakov je v zásade daná poradím podľa čl. 448. Pri mimoriadnych udalostiach v doprave (meškanie, výluky, odklony vlakov pri nezjazdnosti traťových úsekov, pri zavedení mimoriadnych vlakov a pod.) sa uplatňuje operatívne riadenie.

Pritom sa zabezpečí, aby prednosť mali vlaky podľa nasledovného poradia :

a) súrne pomocné vlaky,

b) mimoriadne vlaky vo všeobecnom záujme,

c) medzištátne EC,IC,Ex,R vlaky (vrátane jazdy hnacích vozidiel

pre tieto vlaky),

d) vnútroštátne EC, IC, Ex, R vlaky a medzištátne Nex a Os vlaky,

e) vnútroštátne Zr a Os vlaky,

f) nákladné vlaky vnútroštátne Nex, medzištátne ostatné, Rn, Zn,

Pn, Vn, Mn, Pv, Vleč, Lv, Služ a P.

Pri vlakoch rovnakého poradia o prednosti rozhoduje väčšia hodnota meškania, alebo vyššia rýchlosť. Pri nákladných vlakoch majú prednosť vlaky s ľahko skaziteľným tovarom, so živými zvieratami, alebo vlaky so zaručenou dĺžkou prepravy.

453. Podľa pravidelnosti sa vlaky delia:

a) na vlaky pravidelné; t.j. vlaky idúce podľa grafikonu vlakovej dopravy aspoň raz týždenne v určený deň okrem vlakov rušiacich;

b) na vlaky mimoriadne, t.j. vlaky, ktoré nesplňujú podmienku pravidelného vlaku; k mimoriadnym vlakom patria:

- vlaky podľa potreby: vlaky s cestovným poriadkom obsiahnutým v GVD, jazdiace len z prípadu na prípad,

- následy: vlaky, ktoré sa riadia vždy cestovným poriadkom určitého (kmeňového) vlaku,

- rušiace vlaky: vlaky, ktorých jazda vylučuje alebo narušuje pravidelnú jazdu iného vlaku,

- osobitné vlaky: vlaky, ktorých cestovný poriadok nie je obsiahnutý v GVD; ich účelom je uspokojenie požiadavky, ktorá spravidla nebola nebola známa pri tvorbe GVD,

- posilové vlaky: vlaky idúce na objednávku určitých organizácií.

454. Vlaky sa označujú druhovou skratkou a číslom, číslovanie vlakov stanovuje predpis D 4.

Vlečkové vlaky, idúce v obvode stanice, sa okrem druhového označenia a poradového označenia a poradového čísla doplnia ešte označením vlečky (napr. Vleč. Ja 1, Vleč. Bu 4 a pod.). Pracovné vlaky, ktorých cestovný poriadok vypracuje výpravca, označujú sa druhovou skratkou "P" a poradovým číslom (napr. P1, P2... atď.).

V tej istej stanici, na tej istej trati a v ten istý deň sa smie použiť určité označenie vlaku len raz.

455. Pre jazdu služobných vlakov až do stanice, z ktorej ide vlak na pracovné miesto a pre jazdu z tejto stanice použije sa vhodná trasa. Pri pomocných vlakoch sa použije vždy ešte slovné označenie "pomocný vlak" alebo "súrny pomocný vlak".

456. Následy sa ohlasujú tak, že sa pred číslo vlaku dá slovo "násled" a na dvojkoľajnej trati slová "prvý násled", "druhý násled", napr. "násled vlaku 706", "prvý násled vlaku 8504", "druhý násled vlaku 77 154".

Pri zapisovaní do dopravného denníka, do zápisníka voľnosti a správneho postavenia vlakovej cesty, zápisníka odhlášok a predvídaných odchodov sa pri následe (prvom následe) zapíše pred číslo vlaku označenie rímskou číslicou I a pri druhom následe II (napr. druhý násled vlaku 75 504 sa zapíše: "Lv II. nsl. 75 504").

Na jednokoľajnej trati smie byť zavedený ku každému kmeňovému vlaku len jeden ďalší vlak ako "násled", na dvojkoľajnej trati dva následy označené ako "prvý" a "druhý".

Slovo "rušiaci" pred číslom rušiaceho vlaku nie je síce súčasťou označenia, ale pri zavádzaní a ohlasovaní vlakov a pri dopravnej dokumentácii sa vždy uvádza (napr."Ruš. Pn 67 903" a pod.).

457. Vlaky podľa potreby sa v zošitových cestovných poriadkoch označujú skratkou "pp", uvedenou za číslom vlaku. Táto skratka nie je súčasťou označenia vlaku.

458., 459. Na doplnky.

L. Cestovné poriadky

460. Pre služobnú potrebu sa vydávajú:

a) listy grafikonu vlakovej dopravy (listy GVD);

b) zošitové cestovné poriadky;

c) cestovné poriadky osobitných vlakov;

d) zoznamy vlakov pre staničných zamestnancov;

e) zoznamy vlakov pre traťových zamestnancov.

461. Pre potrebu cestujúcich sa vydávajú:

a) vývesné cestovné poriadky;

b) cestovný poriadok ŽSR (v knižnej forme);

c) zoznamy "Príchody vlakov" a "Odchody vlakov".

462. V jednotlivých listoch GVD sú zakreslené trasy všetkých pravidelných vlakov, vlakov podľa potreby a vlakov rušiacich.

Cestovné poriadky vlakov jednej trate alebo niekoľkých tratí sú obsiahnuté v zošitovom cestovnom poriadku.

Obsah a úprava listov GVD a zošitových cestovných poriadkov stanovuje predpis D 4. Úprava týchto pomôcok a význam používaných skratiek a značiek sú vysvetlené v každom výtlačku.

463. DDC alebo sekcia dopravných trás môže vydať pre niektoré trate alternatívny grafikon vlakovej dopravy a alternatívne cestovné poriadky pre cestujúcich.

464. Pravidelné križovanie a predchodenie vlakov je určené listom grafikonu vlakovej dopravy.

Osobitné a posilové vlaky nie sú v liste GVD obsiahnuté; podrobnosti sú uvedené v predpise D 4.

465. Na pracoviskách výpravcov a ostatných zamestnancov v stanici zúčastnených na doprave sa vyloží alebo vyvesí zoznam vlakov pre staničných zamestnancov. Tento zoznam musí obsahovať všetky vlaky, ktoré sa podľa listu GVD týkajú stanice (obvodov). Vlaky sa zapíšu v časovom poradí príchodov do stanice a odchodov z nej. Úprava zoznamov vlakov pre staničných zamestnancov je zrejmá zo Vzoru č. 1 uvedeného v Prílohe 4.

Do stĺpca 4 sa zapisuje čas odchodu, ak začína jazda vlaku v niektorom z uvedených miest. Pri vlakoch, ktoré sa vracajú z trate späť do stanice (napr. vlečkové), zapíše sa odchod zo stanice do stĺpca 10 a v nasledujúcom riadku sa zapíše do stĺpca 4 čas odchodu z trate (vlečky).

V poznámkach sa uvedie napr.: obmedzenie v doprave, pravidelný postrk, nezavesený postrk, tlačenie vlaku, pravidelný vchod na slepú alebo obsadenú koľaj, miesto skončenia jazdy na trati alebo miesto začiatku jazdy na trati, podmienky pre jazdy rušiacich vlakov a pod. Údaj o pravidelnom vchode na slepú alebo obsadenú koľaj sa červeno podčiarkne.

V staniciach, kde to pomery vyžadujú, môže sa zoznam vlakov upraviť ako zošit a doplniť inými praktickými pokynmi pre výkon dopravnej služby.

Zoznam vlakov podpíše prednosta stanice. Ten tiež zodpovedá za jeho správnosť a čitateľnosť a za jeho zmeny.

Odbočné stanice so zložitejšími pomerami si môžu na uľahčenie služby výpravcov zostaviť pomocný list GVD a zakresliť do neho vlaky všetkých priľahlých tratí. Za jeho správnosť zodpovedá prednosta stanice.

466. V služobných miestnostiach závorárov, strážnikov oddielov, na odbočkách, príp. na iných obsadených stanovištiach na trati sa vyloží alebo vyvesí zoznam vlakov pre traťových zamestnancov. Zoznam musí obsahovať všetky vlaky, ktoré jazdia podľa listu GVD na príslušnej trati. Na jednokoľajných tratiach sa tento zoznam usporiada v časovom poradí odchodov vlakov zo susedných staníc, na dvoj a viackoľajných tratiach sa zostaví pre každú koľaj osobitne.

Úprava zoznamu vlakov pre traťových zamestnancov je zrejmá zo Vzoru č. 2 uvedeného v Prílohe 4.

Stĺpec 6 a 7 sa vyplňuje len vtedy, ak začína vlak jazdu na trati alebo ak manipuluje vlak v nákladišti alebo na vlečke, ktorá leží v úseku trate, priľahlom k hlásnici, hradlu alebo k stanovišťu závorára.

V stĺpci "Poznámky" sa zapisujú obmedzenia v doprave, pravidelný postrk, nezavesený postrk, pravidelná jazda po nesprávnej koľaji, skončenie alebo začiatok jazdy vlakov na šírej trati a pod.

V zozname vlakov určenom pre stanovište závorárov sa nevyplňuje stĺpec 8 a 9.

Za správnosť a čitateľnosť a za opravy zoznamu vlakov pre traťových zamestnancov zodpovedá prednosta tej organizačnej jednotky, ktorej sú títo zamestnanci pridelení.

467. Zoznamy vlakov pre staničných aj traťových zamestnancov vyhotovené podľa alternatívneho grafikonu vlakovej dopravy alebo pre výluku dopravnej služby treba nápadne označiť, napr.: "Platí len pre dni pracovného pokoja", "Platí len pri výluke dopravnej služby".

468. V listoch GVD a zoznamoch vlakov pre staničných a traťových zamestnancov sa vyznačia zelenou čiarou pravidelné rušňové vlaky a rovnakým spôsobom sa vyznačí ten vlak podľa potreby, v ktorého trase je vedený pravidelne rušňový vlak.

469. Výkonné jednotky musia dostať včas cestovné poriadky pracovných a osobitných vlakov, výlukové cestovné poriadky a iné pomôcky GVD, ktoré sa ich týkajú.

Pred zavedením nového GVD sa musia všetky jeho pomôcky dodať výkonným jednotkám aspoň týždeň pred začiatkom platnosti.

470. Nariadené zmeny pomôcok GVD, vývesných cestovných poriadkov, cestovných poriadkov ŽSR a zoznamu príchodov a odchodov vlakov sa musia vykonať včas. Zošitové cestovné poriadky a cestovné poriadky ŽSR opravia zamestnanci, ktorým sú pridelené. Zmenu ostatných cestovných poriadkov, zoznamu vlakov, vývesných cestovných poriadkov a zoznamov príchodov a odchodov vlakov zabezpečí prednosta organizačnej jednotky.

O zmenách pomôcok grafikonu vlakovej dopravy musia sa organizačnej jednotky upovedomiť aspoň týždeň pred ich platnosťou.

O zmenách zošitového cestovného poriadku, ktorých neznalosť by mohla ovplyvniť bezpečnosť dopravy (napr. značka zníženia rýchlosti, novostanovené pravidelné zastavovanie a pod.) musí dispozičná (východová) stanica upovedomovať vlaky rozkazom "V" počas 10 dní od dňa platnosti zmeny.

471. Zavedením nového GVD stráca platnosť doterajší GVD aj pomôcky, cestovné poriadky a rozkazy platné pre obdobie doterajšieho GVD, okrem Dodatkov k NP a k DP (vložiek k zošitovým cestovným poriadkom), ktoré majú trvalú platnosť, pokiaľ rozkaz o zavedení GVD nestanoví inak.

Neplatné listy GVD, zošitové cestovné poriadky, zoznamy vlakov, cestovné poriadky pracovných a osobitných vlakov a ostatné pomôcky sa musia odovzdať.

472. V staniciach musia byť na miestach verejne prístupných vyvesené len platné cestovné poriadky a zoznamy príchodov a odchodov vlakov. Na zastávkach musí byť vyvesený aspoň zoznam príchodov a odchodov vlakov s prepravou cestujúcich, ktoré tam zastavujú podľa GVD. Za uvedené opatrenia zodpovedajú prednostovia staníc.

473., 474. Na doplnky.

D2 (06) D2 (08)