K problematice zahraničních jízdních výhod

PRAHA (jih)

S ohledem na množící se dotazy, týkající se oblasti zahraničních jízdních výhod, sděluje ředitel odboru personálního GŘ následující informace:

 1. Nově vzniklá lodní společnost BSB (Bodamské jezero) začala provozovat sezonu k 1. 4. 1999. V současné době nemáme potvrzenou objednávku jízdenek FIP - BSB pro zaměstnance ČD na rok 1999. Po obdržení jízdenek vás bude odbor personální informovat.
 2. Na základě sdělení Jednatelství FIP požádala soukromá lodní společnost P+O (dříve SSL) provozující trajekt mezi Francií a Anglií o vstup do FIPu. Tato společnost provozuje trajekty na trati Dover - Calais a Newhaven - Dieppe. Zavazuje se uznávat jízdenky FIP na 4 lodích, které převzala od SSL. Z toho důvodu je nutné se před každou jízdou informovat v kanceláři společnosti přímo v přístavu. Dceřiná společnost SNCF - Sea France - provozuje 3 trajekty na lince Dover - Calais. Společnost Sea - France v současnosti neposkytuje svým zaměstnancům jízdní výhody FIP, a proto je nutné se před cestou na jízdenku SNCF informovat u této společnosti.
  V současné době provozuje společnost SSL tratě: Stanraer - Belfast, Holyhead - Dun Laoghaire a Fishguard - Rosslare.
 3. Jelikož u jízdenek BVZ - GGB dochází k promptnímu vyřizování ze strany této železnice, zkracuje se tímto lhůta pro předkládání žádanky z původních 3 měsíců na 2 měsíce.
 4. Při požadavku na jízdenku Nového Zélandu odbor personální upozorňuje na sdělení této železnice, že jednotlivé žádosti sama posoudí a rozhodne o přiznání nároku a vystavení jízdenky. V případě zamítavého stanoviska nevzniká nárok na vrácení sepisného.
 5. V Austrálii dochází v současné době k organizačním změnám na železnici, částečně privatizaci a změnám v kompetencích jednotlivých kantonů. I když nedošlo ze strany této železnice k vypovězení uzavřené smlouvy, sama si v některých případech změnila pravidla a rozhodla o vydávání jízdenek pouze na 50 %. Opětovně odbor personální požádá o sdělení přesných podmínek pro vzájemné poskytování jízdenek.
 6. Odbor personální GŘ žadatele o jízdenky tzv. 4. světa (žel. správy, které nejsou členy FIP a mají s ČD dvoustranné dohody) upozorňuje, že kromě TCDD i přes opakované požadavky neobdržel od ostatních železnic mapy tras nebo jízdní řády, dle kterých by ověřili správnost vyplněné trasy žadatelem. Z toho důvodu nelze žadatelům požadované trasy kontrolovat.
 7. Pokud některé VJ nezaregistrovaly změnu BR na ATOC k 1. 1. 1998, na tuto změnu upozorňujeme.
 8. Na dotaz u železnice MÁV ohledně bezplatné přepravy dětí zaměstnanců byla odboru 10 potvrzena věková hranice 4 let. Po dovršení této hranice je nutno požádat o jízdenku FIP.
 9. Jelikož bezplatná přeprava dětí není doposud potvrzená u železnice CFARYM (Makedonie), doporučuje se pro jízdenku FIP věková hranice 4 let.
 10. Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem ve výkladu nárokovosti na jízdenky FIP u manželů, kteří jsou oba zaměstnanci ČD, požádal odbor personální o stanovisko Jednatelství FIP ve Vídni. Dle písemného vyjádření je dle Reglementu FIP nepřípustné „dvojí čerpání nároku“, tj. jednou z titulu zaměstnance a podruhé z titulu rodinného příslušníka. Dítě smí čerpat jízdní doklady FIP pouze z titulu nárokovosti jednoho z manželů. Nárokovost na čerpání jízdních dokladů FIP se odvozuje od nárokovosti na vnitrostátní jízdní výhody a v zásadě ji nelze v průběhu roku měnit. Dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke vzniku nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance a dosud měl nárok v rozsahu rodinného příslušníka nebo naopak, postupuje se následovně:
  • dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke vzniku nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance, přičemž dosud měl nárok v rozsahu rodinného příslušníka a čerpal-li v příslušném kalendářním roce jízdní doklad FIP jako rodinný příslušník, nelze v tomto kalendářním roce čerpat další jízdní doklady FIP jako zaměstnanec;
  • dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke skončení nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance z důvodu ukončení pracovního poměru a z tohoto důvodu ke změně nárokovosti v rozsahu pro rodinného příslušníka, přičemž již čerpal v příslušném kalendářním roce jízdní doklady FIP jako zaměstnanec, nemá v tomto kalendářním roce nárok na čerpání jízdních dokladů FIP jako rodinný příslušník;
  • dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke skončení nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance z důvodu ukončení pracovního poměru a z tohoto důvodu ke změně nárokovosti v rozsahu pro rodinného příslušníka, přičemž v příslušném kalendářním roce nečerpal jízdní doklady FIP jako zaměstnanec, může v tomto kalendářním roce čerpat jízdní doklady FIP jako rodinný příslušník;
  • ve všech těchto případech platí, že z titulu zaměstnance vzniká nárokovost na čerpání jízdních dokladů do zahraničí až po uplynutí jednoho roku od vzniku pracovního poměru zakládajícího nárokovost na jízdní výhody dle „Tarifu...“;
  • rovněž zůstává v platnosti ustanovení předpisu OK 10 pro případy odejmutí jízdních výhod jednomu z manželů z důvodu jejich zneužití;
  • dojde-li v průběhu kalendářního roku u dítěte k přechodu nárokovosti od jednoho manžela na druhého z důvodu skončení pracovního poměru, zůstává v příslušném kalendářním roce zachována pouze nárokovost na dočerpání dosud nevyužitých jízdních dokladů FIP z původní nárokovosti, a to při dodržení shora uvedených zásad.
 11. Pokud zaměstnanec odchází do starobního, popř. invalidního důchodu, lze čerpat jízdní doklady FIP v rozsahu kategorie I.- zaměstnanec ještě v následujících devíti kalendářních měsících. V tomto případě již nelze v příslušném kalendářním roce čerpat jízdní doklady FIP jako důchodce. Rovněž v tomto případě je totiž dle Reglementu FIP nepřípustná dvojí nárokovost. Zůstává však zachována tříměsíční platnost jízdenek FIP, a to i u jízdenek vystavených v posledním měsíci tohoto období.

Datum poslední modifikace: 16-04-99 Upravil Mejzlík

Dokument stiahnutý:02. II. 2000