Změny a vysvětlení k jízdním výhodám v zahraničí

ING. VOJTĚCH ZELENKA, ředitel odboru 10 GŘ ČD

Odbor personální GŘ dal redakci k dispozici následující informace, týkající se využívání jízdních výhod pracovníky ČD v zahraničí.

Na základě výkladu Pravidel FIP nemohou manželé, zaměstnanci ČD, čerpat zahraniční jízdní výhody pro sebe a rodinné příslušníky z obou titulů. Jelikož se neustále množí dotazy na bod č. 10 DPS 390 (391) ze dne 15. 3. 1999 na možnost dočerpání nároku u některých železnic, podáváme následující upřesnění. Pro přehlednost uvádíme znění celého bodu s tím, že tučně vytištěný a podtržený text je upřesněním původního znění.
Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem ve výkladu nárokovosti na jízdenky FIP u manželů, kteří jsou oba zaměstnanci ČD, jsme požádali o stanovisko „Jednatelství FIP ve Vídni“. Dle písemného vyjádření je dle „Reglementu FIP“ nepřípustné „dvojí čerpání nároku“, tj. jednou z titulu zaměstnance a podruhé z titulu rodinného příslušníka. Dítě smí čerpat jízdní doklady FIP pouze z titulu nárokovosti jednoho z manželů. Nárokovost na čerpání jízdních dokladů FIP se odvozuje od nárokovosti na vnitrostátní jízdní výhody a v zásadě ji nelze v průběhu roku měnit. Dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke vzniku nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance a dosud měl nárok v rozsahu rodinného příslušníka nebo naopak, postupuje se následovně:
Dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke vzniku nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance, přičemž dosud měl nárok v rozsahu rodinného příslušníka a čerpal-li v příslušném kalendářním roce jízdní doklady FIP určitých železnic jako rodinný příslušník, nelze v tomto kalendářním roce čerpat další jízdní doklady FIP těchto vyčerpaných železnic jako zaměstnanec (jednalo by se o dvojí čerpání).
Dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke skončení nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance z důvodu ukončení pracovního poměru a z tohoto důvodu ke změně nárokovosti v rozsahu pro rodinného příslušníka, přičemž již čerpal v příslušném kalendářním roce jízdní doklady FIP určitých železnic jako zaměstnanec, nemá v tomto kalendářním roce nárok na čerpání jízdních dokladů FIP těchto vyčerpaných železnic jako rodinný příslušník.
Dojde-li u některého z manželů v průběhu roku ke skončení nároku na ŽP v rozsahu pro zaměstnance z důvodu ukončení pracovního poměru a z tohoto důvodu ke změně nárokovosti v rozsahu pro rodinného příslušníka, přičemž v příslušném kalendářním roce nečerpal jízdní doklady FIP jako zaměstnanec, může v tomto kalendářním roce čerpat jízdní doklady FIP jako rodinný příslušník v plném rozsahu nárokovosti rodinného příslušníka.
Ve všech těchto případech platí, že z titulu zaměstnance vzniká nárokovost na čerpání jízdních dokladů do zahraničí až po uplynutí jednoho roku od vzniku pracovního poměru zakládajícího nárokovost na jízdní výhody dle „Tarifu...“;
rovněž zůstávají v platnosti ustanovení předpisu OK 10 pro případy odejmutí jízdních výhod jednomu z manželů z důvodu jejich zneužití;
dojde-li v průběhu kalendářního roku u dítěte k přechodu nárokovosti od jednoho manžela na druhého z důvodu skončení pracovního poměru, zůstává v příslušném kalendářním roce zachována pouze nárokovost na dočerpání dosud nevyužitých jízdních dokladů FIP z původní nárokovosti, a to při dodržení shora uvedených zásad.
Z výše uvedeného vyplývá:
U mezinárodních železnic, které poskytují více než jednu jízdenku FIP ročně (MÁV, GySEV, PKP a ÖBB), lze v průběhu kalendářního roku, pokud dojde ke změně nárokovosti (rodinný příslušník - zaměstnanec), dočerpat jízdenky FIP příslušného státu do výše vzniklého nároku. Pokud dojde v příslušném kalendářním roce ke změně nárokovosti, může zaměstnanec nebo rodinný příslušník čerpat jízdenky FIP železnic, o které ještě v příslušném roce z žádného titulu nežádal.
Příklady:

Každý zaměstnanec ČD je povinen upozornit svůj evidenční útvar jízdních výhod na veškeré změny a vztah rodinných příslušníků k ČD. Pokud zaměstnanec nebo rodinný příslušník změní zaměstnání v rámci ČD, musí předložit novému evidenčnímu útvaru JV kartu jízdních výhod s potvrzením o čerpání zahraničních JV. Pokud nový evidenční útvar toto potvrzení neobdrží, nesmí potvrdit žádanku o zahraniční jízdenky.
Každé zneužití a následné odebrání jízdních výhod musí odpovědný zaměstnanec organizační složky ohlásit na výdejní místo, které délku odebrání neprodleně sdělí Výdejně průkazů FIP Holešovice. Hlášení musí obsahovat příjmení a jméno, rodné číslo, vztah k žadateli, evidenční jednotku a dobu odebrání JV.
Rezervace míst na průkazy FIP ve vlacích SJ (Švédsko)

Švédske železnice (SJ), aj jej dcérska spoločnosť TGOJ od 1. 1. 2002 vystúpili zo združenia FIP, t. j. na ich tratiach už nie je možné používať voľné ani zľavnené lístky FIP, a to ani tie, ktoré boli vydané pred vyššieuvedeným dátumom.

Addams


Datum poslední modifikace: 08-06-99 Upravil Mejzlík

Dokument stiahnutý:02. II. 2000