ZÁMER SPOLOČNÉHO VYUŽITIA HISTORICKEJ LESNEJ ÚVRAŤOVEJ ŽELEZNICE VO VYCHYLOVKE

PhDr. Ivan ŽILINČÍK, Kysucké múzeum Čadca

  Rozhodujúcim predpokladom pre spoločenskú obnovu historickej železnice je jej úplná funkčná spôsobilosť v zmysle platných predpisov pre prevádzkovanie železnice. Tá je aj jednou z podmienok na vydanie prevádzkového povolenia. Až po vydaní prevádzkového povolenie nastáva spoločenská obnova historickej železnice tým, že na železnici sa začne riadna prevádzka.
Aj keď už od roku 1980 na “Historickej lesnej úvraťovej železnici” (HLÚŽ) vo Vychylovke uskutočňujeme skúšobné jazdy, nemôžeme hovoriť o úplnej spoločenskej obnove tejto železnice, pretože železnica vzhľadom na to, že nemá prevádzkové povolenie, nejazdí pravidelne, ale len sporadicky – na overenie funkčnej spôsobilosti historických lokomotív a pre potreby obnovy a údržby trate. Tým sme samozrejme nemohli vyhovieť
všetkým záujemcom, ktorí chceli absolvovať jazdu historickým vlakom na trati HLÚŽ. Skúšobné jazdy sme uskutočňovali pre vopred ohlásené skupiny návštevníkov.
Po vydaní prevádzkového povolenia začne HLÚŽ plniť funkciu múzejnej železnice. Ako organická časť národopisnej expozície v prírode Kysudského múzea v Čadci bude HLÚŽ v tejto expozícii predstavovať jeden expozičný celok, ktorý bude plniť dokumentačno – prezentačnú funkciu, t.j. v expozícii v prírode bude prezentovať dokument z dejín železničnej a lesne
j dopravy a zároveň významnú technickú pamiatku zaradenú medzi národné kultúrne pamiatky SR. Tým, že tento expozičný celok bude prezentovaný v obnovenej funkčnej podobe, budeme prezentovať progresívny spôsob ochrany a starostlivosti o technickú pamiatku, pretože oživením funkčnosti technickej pamiatky stúpne jej výpovedná hodnota. Hodnota technickej pamiatky je neoddeliteľná od jej funkčnej činnosti a prevádzky.
Obnovená a funkčná železnica s novým spoločenským poslaním umožní okrem dokumentačno – prezentačn
ej funkcie aj funkciu prevádzkovú na prepravu návštevníkov Múzea kysuckej dediny.

V praxe to bude fungovať nasledovne:
Návštevník sa rôznym spôsobom (autobus, osobné auto a pod.) dostane ku stanici HLÚŽ vo Vychylovke – osade Kubátkovia, kde bude záchytné parkovisko. Tu nasadne na historický vlak tvorený historickou lokomotívou, parnou alebo motorovou a 1 – 2 osobnými vozňami. Týmto vlakom, ktorý bude premávať podľa stanoveného cestovného poriadku sa návštevník odvezie priamo do areálu skanzenu. Súčasťou p
rehliadky expozícii v prírode, prezentujúcej ľudovú architektúru a spôsob života ľudu na Kysuciach v minulosti, bude aj prehliadka technicky zaujímavej a pamiatkovo chránenej časti trate HLÚŽ – úvratí na svahu Beskydu, prehliadka historických rušňov a vozňov, ďalších dokladov viažucich sa k histórii železnice, ako aj prehliadka výstavy o minulosti a súčasnosti HLÚŽ.
Takto sa návštevník Múzea kysuckej dediny (MKD) oboznámi počas prehliadky expozície s ľudovou architektúrou, spôsobom života kysuckého ľudu a zároveň sa po jazde na historickom vlaku oboznámi aj s pamiatkou z dejín lesnej dopravy i dopravy vôbec. Tu vystupuje do popredia ten fakt, že HLÚŽ je organickou súčasťou národopisnej expozície, čo má pozitívny význam pre jej prezentáciu a využitie. A zárov
eň atraktívnosť tejto technickej pamiatky, osadenej v areáli múzea v prírode, je dôležitým motivačným prvkom pre verejnosť k návšteve expozície Múzea kysuckej dediny.
Predpokladáme, že počas víkendov a cez pracovné dni pre ohlásené výpravy bude ako ťažné vozidlo využívaná historická parná lokomotíva, počas pracovných dni by boli využívané motorové lokomotívy.
Samozrejme počítame aj s tým, že časť návštevníkov navštívi Múzeum kysuckej dediny predovšetkým pre historickú železnicu. Pre týchto návštevníkov plánujeme uskutočnenie jázd cez technicky náročnú úvraťovú časť železnice v úseku medzi stanicou Chmúra a sedlom Beskydu a ďalej až po koniec trate na Tanečníku.
Nevzdávane sa ani myšlienky zabezpečenia osobnej dopravy medzi Vychylovkou a Oravskou Lesnou.
Čo sa týka otázky, či v istej miere nemáme záujem o čiastočné obnovenie pôvodnej funkcie železnice – preprava dreva, nezáleží to len na nás. Ak by vlastníci lesov v tejto oblasti o prepravu prejavili záujem (dosiaľ sa tak nestalo), radi by sme im vyšli v ústre
ty.
Pôvodnú funkciu železnice bude zatiaľ prezentovať v statickej forme – na odstavenej koľaji v stanici Chmúra budeme návštevníkom prezentovať parné lokomotívy, náklade vozne a podvozky používané v minulosti pri preprave dreva, ako aj ďalšie hmotné doklady
dokumentujúce prepravu dreva v minulosti.
Predpokladáme, že tento rok po rozsiahlej činnosti na údržbu trate obdržíme prevádzkové povolenie na železnicu, čím budeme môcť začať riadnu prevádzku podľa stanoveného poriadku. Pri tejto príležitosti, ako aj pri príležitosti 75. výročia začatia oficiálnej prevádzky na kysuckej a oravskej železníc, plánujeme uskutočniť v septembri t. r. veľkú akciu, počas ktorej sa celý deň bude jazdiť na trati celej železnice. Na túto akciu plánujeme poznať všetkých tých, ktorí
sa podieľali na záchrane a obnove tejto železničky, ako aj ostatných priaznivcov úzkorozchodných železníc. Termín tejto akcie oznámime v dennej i odbornej železničiarskej tlači na Slovensku i v Čechách.
Tento rok teda ešte nebude na HLÚŽ počas letných prázdnin riadna prevádzka, ale tak, ako po minulé roky sa budú sporadicky, prípadne na žiadosť pre skupiny v dohodnutých termínoch uskutočňovať skúšobné jazdy. Tieto však tiež, vzhľadom na práce na trati železnice, budú v obmedzenom množstve.

(Zborník referátov Železničné technické pamiatky na Slovensku a ich využitie, Dom techniky ZS VTS, 1993, str. 54 - 56)


Strana vytvorená : 7. IV. 2000

Dokument dodal: Miroslav KOŽUCH

Späť

( http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h251-2.htm )