61
Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. februára 1993
o zriadení Železnienej polície Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla
na tomto zákone:
§ 1
Zriaiuje sa ?elezniená polícia Slovenskej republiky
ako ozbrojený bezpeenostný zbor Slovenskej
republiky, ktorý zabezpeeuje ochranu ?elezni
enej dopravy, najmä v obvode ?elezníc
a vleeiek1) na celom území republiky.
§ 2
(1) ?elezniená polícia Slovenskej republiky sa
riadi osobitnými predpismi.2)
(2) Kde sa vo v?eobecne záväzných právnych
predpisoch týkajúcich sa ?eleznienej polície Slovenskej
republiky pou?íva názov ?Eeská a Slovensk
á Federatívna Republika?, ?Federálne ministerstvo
dopravy?, ?minister dopravy Eeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky?, ?Federálna
?elezniená polícia?, ?Eesko-slovenské ?tátne
dráhy?, rozumie sa tým ?Slovenská republika?,
?Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
Slovenskej republiky?, ?minister dopravy, spojov
a verejných prác Slovenskej republiky?, ??elezni
ená polícia Slovenskej republiky?, ??eleznice
Slovenskej republiky?.
§ 3
(1) Policajti ?eleznienej polície Slovenskej republiky
sú povinní zlo?i? slu?obnú prísahu do
30 dní od úeinnosti tohto zákona.
(2) Slu?obná prísaha znie:
?Slávnostne vyhlasujem, ?e budem eestným,
statoeným a disciplinovaným policajtom ?elezni
enej polície Slovenskej republiky. Pri plnení
svojich povinností budem v?dy dodr?iava? Ústavu,
ústavné zákony a zákony Slovenskej republiky.
Svoje sily a schopnosti vynalo?ím na to, aby
som chránil práva obeanov, ich bezpeenos?, bezpe
enos? ?eleznienej dopravy a verejný poriadok,
a to i s nasadením vlastného ?ivota.
Tak prisahám!?.
(3) Odmietnutie zlo?enia slu?obnej prísahy
alebo prísaha s výhradou má za následok skoneenie
slu?obného pomeru.
§ 4
(1) Zru?uje sa § 43 ods. 3 zákona e. 230/1992
Zb. o Federálnej ?eleznienej polícii.
(2) Slu?obný pomer policajtov ?eleznienej pol
ície Slovenskej republiky sa riadi zákonom
e. 410/1991 Zb. o slu?obnom pomere príslu?ní-
kov Policajného zboru Slovenskej republiky
v znení neskor?ích predpisov. Kde sa v tomto
zákone hovorí o Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky, ministrovi vnútra Slovenskej republiky,
Policajnom zbore Slovenskej republiky a prí-
slu?níkovi Policajného zboru Slovenskej republiky,
rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov
a verejných prác Slovenskej republiky, minister
dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,
?elezniená polícia Slovenskej republiky
a príslu?ník ?eleznienej polície Slovenskej republiky.
§ 5
(1) ?elezniená polícia s územnou pôsobnos?ou
v Slovenskej republike zriadená pod3a doteraj?ích
predpisov sa doom nadobudnutia úeinnosti tohto
zákona pova?uje za ?eleznienú políciu Slovenskej
republiky.
(2) Príslu?níci ?eleznienej polície s územnou
pôsobnos?ou v Slovenskej republike sa doom
úeinnosti tohto zákona stávajú policajtmi ?elezni
enej polície Slovenskej republiky, ak tento
zákon neustanovuje inak.
(3) Práva a povinnosti z pracovnoprávnych
vz?ahov a slu?obných pomerov príslu?níkov
a pracovníkov, ktorí sa doom úeinnosti tohto
zákona stanú policajtmi ?eleznienej polície Slovenskej
republiky, prechádzajú týmto doom na
?eleznienú políciu Slovenskej republiky.
(4) Majetok a záväzky Eesko-slovenských
?tátnych dráh pou?ívané a ureené pre Federálnu
?eleznienú políciu v pôsobnosti Slovenskej republiky
prechádzajú doom úeinnosti tohto zákona
na ?eleznienú políciu Slovenskej republiky.
Spôsob a rozsah bezplatného prevodu majetku
a záväzkov ureí Ministerstvo dopravy, spojov
a verejných prác Slovenskej republiky.
1) § 2 ods. 2 a § 22 ods. 4 zákona e. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskor?ích predpisov.
2) Zákon e. 230/1992 Zb. o Federálnej ?eleznienej polícii.


§ 6
(1) V zákone e. 230/1992 Zb. o Federálnej
?eleznienej polícii sa v § 2 ods. 1 dopaoa písmeno
i), ktoré znie:
?i) prejednáva priestupky spáchané poru?ením
v?eobecne záväzných právnych predpisov
o bezpeenosti a plynulosti ?eleznienej dopravy.
?.
(2) V zákone Slovenskej národnej rady
e. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopaoa zákon
Slovenskej národnej rady e. 347/1990 Zb. o organiz
ácii ministerstiev a ostatných ústredných org
ánov ?tátnej správy Slovenskej republiky, v znení
zákona Slovenskej národnej rady e. 197/1991 Zb.,
zákona Slovenskej národnej rady e. 298/1991 Zb.,
zákona Slovenskej národnej rady e. 494/1991
Zb., zákona Slovenskej národnej rady
e. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej
rady e. 322/1992 Zb., § 8 ods. 1 písm. a) znie:
?a) cestnú a mestskú dopravu, celo?tátne dráhy,
mestské dráhy, dráhy osobitného ureenia
a vleeky, bezpeenos? a plynulos? ?eleznienej
premávky, výkon ?tátneho dozoru na dráhach
a vleekách, dia3niené hospodárstvo, cestné
hospodárstvo, automobilové opravárenstvo
a ?elezniené opravárenstvo a strojárstvo,?
§ 7
Tento zákon nadobúda úeinnos? doom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.

Strana 362 Zbierka zákonov e. 61/1993 Eiastka 17