Strana 894 Zbierka zákonov e. 195/1993 Eiastka 52

195
O Z N Á M E N I E
Ministerstva zahraniených vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraniených vecí Slovenskej republiky oznamuje, ?e 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Eeskou republikou o úprave re?imu a o spolupráci na spoloených ?tátnych hraniciach.
So zmluvou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval. Na základe jej elánku 23 bola zmluva doeasne vykonate3ná od 1. januára 1993 a nadobudla platnos? 3. májom 1993.

Z M L U V A
medzi Slovenskou republikou a Ceskou republikou o úprave rezimu a o spolupráci na spoloených státnych hraniciach

Slovenská republika
a
Eeská republika
vedené ?elaním upravi? spoluprácu v oblasti
ochrany ?tátnych hraníc, kontroly hranienej prev
ádzky a poriadku na ?tátnych hraniciach a vzá-
jomne si poskytova? pomoc v týchto oblastiach
s cie3om zabráni? poru?ovaniu poriadku na spolo
ených ?tátnych hraniciach, ako aj ?kodám,
ktoré by mohli vzniknú? pôsobením z výsostného
územia jednej zmluvnej strany na výsostné územie
druhej zmluvnej strany,
berú do úvahy ?enevskú dohodu o uteeencoch
z 28. júla 1951,
sa dohodli uzavrie? túto zmluvu:

P R V Á H L A V A
VYMENÚVANIE HLAVNÝCH HRANIENÝCH
SPLNOMOCNENCOV A HRANIENÝCH
SPLNOMOCNENCOV
El. 1
(1) Príslu?né orgány zmluvných strán vymen
úvajú na plnenie úloh vyplývajúcich z tejto
zmluvy hlavných hraniených splnomocnencov,
hraniených splnomocnencov, prípadne ich zá-
stupcov.
(2) Osoby uvedené v odseku 1 mô?u prizva? na
plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy
potrebný poeet pomocníkov a expertov.
(3) Zástupcovia hlavného hranieného splnomocnenca
a zástupcovia hraniených splnomocnencov
majú rovnaké práva a rovnaké povinnosti
ako splnomocnenci, ktorých zastupujú.
(4) Pomocníkom a expertom vydáva pod3a
potreby hlavný hraniený splnomocnenec alebo
hraniení splnomocnenci písomné poverenie,
v ktorom ureia ich práva a povinnosti.
El. 2
(1) Hlavní hraniení splnomocnenci a ich
zástupcovia, hraniení splnomocnenci a ich
zástupcovia sú vybavení preukazom v slovenskom
alebo eeskom jazyku.
(2) Hlavní hraniení splnomocnenci si vymenia
vzory preukazov uvedených v odseku 1.
D R U H Á H L A V A
ÚLOHY HLAVNÝCH HRANIENÝCH
SPLNOMOCNENCOV A HRANIENÝCH
SPLNOMOCNENCOV
El. 3
(1) Hlavní hraniení splnomocnenci zabezpe-
eujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy,
najmä
a) hodnotia v?eobecnú situáciu v oblasti ochrany
?tátnych hraníc, kontroly hranienej prevádzky
a poriadku na ?tátnych hraniciach spolupráce
a vzájomného poskytovania pomoci a robia
opatrenia na posilnenie spolupráce v týchto
oblastiach;
b) riadia a usmeroujú einnos? hraniených splnomocnencov
a ich spoluprácu v oblasti ochrany
?tátnych hraníc, kontroly hranienej prevádzky
a poriadku na ?tátnych hraniciach;
c) schva3ujú zápisy z riadnych pracovných porád
hraniených splnomocnencov;
d) rozhodujú v prípadoch, kei nedo?lo k dohode
medzi hranienými splnomocnencami;
e) odovzdávajú mimoriadne záva?né, komplikovan
é alebo sporné prípady, na ktorých rie?ení
sa nedohodli, spolu so svojím vyjadrením na
vybavenie diplomatickou cestou.
(2) Hlavní hraniení splnomocnenci vydajú pre
svoju spoloenú einnos? a pre spoloenú einnos?
hraniených splnomocnencov rokovacie poriadky.

El. 4
(1) Hraniení splnomocnenci na zverenom hrani
enom úseku spoloene vyhodnocujú stav ochrany
?tátnych hraníc, kontroly hranienej prevádzky
a poriadku na ?tátnych hraniciach a koordinujú
einnos? pohraniených orgánov.
(2) Hraniení splnomocnenci sa neodkladne
informujú
a) o ?ivelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach, ktoré sa mô?u roz?íri? na územie
druhej zmluvnej strany, a o uskutoeoovaných
opatreniach;
b) o pristátí plavidiel druhej zmluvnej strany bez
povolenia a o prelete ?tátnych hraníc vzdu?ný-
mi prostriedkami alebo o ich pristátí bez povolenia;
c) o prácach vykonávaných v blízkosti ?tátnych
hraníc, ktoré mô?u spôsobi? ?kody na území
druhej zmluvnej strany alebo ohrozi? ?ivot
alebo zdravie osôb zdr?ujúcich sa na ich
území, o po3ovaekách vykonávaných vo vzdialenosti
krat?ej ako 1 km od ?tátnych hraníc;
d) o pripravovanom alebo uskutoeoovanom protipr
ávnom prechode ?tátnych hraníc alebo
o osobách, ktoré pri prenasledovaní u?li na
územie druhej zmluvnej strany.
(3) Hraniení splnomocnenci robia opatrenia
na predchádzanie poru?ovaniu poriadku na
?tátnych hraniciach.
(4) Hraniení splnomocnenci spoloene prerok
úvajú nároky na náhradu ?kody vzniknutej
udalos?ami na ?tátnych hraniciach uvedených
v elánku 19 ods. 2 a 3, ako aj nároky na náhradu
nákladov pod3a mo?ností za úeasti osôb, ktorých
sa to týka. Tieto nároky prerokúvajú pod3a
právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej
území ?koda alebo nároky vznikli.
(5) Hraniení splnomocnenci si odovzdávajú
osoby, domáce zvieratá, predmety a dokumenty
pod3a elánkov 10 a? 12.
(6) Hraniení splnomocnenci odovzdávajú
hlavným hranieným splnomocnencom prípady
poru?enia poriadku na ?tátnych hraniciach, na
ktorých vyrie?ení sa nedohodli, a prípady uveden
é v elánku 3 ods.1 písm. e).
T R E T I A H L A V A
EINNOS? HLAVNÝCH HRANIENÝCH
SPLNOMOCNENCOV A HRANIENÝCH
SPLNOMOCNENCOV
El. 5
(1) Hlavní hraniení splnomocnenci sa
schádzajú raz za rok striedavo na území obidvoch
zmluvných strán na riadnych zasadnutiach, na
ktorých prerokúvajú plnenie úloh uvedených
v elánku 3 ods.1 písm. a) a prijímajú závery na
plnenie ial?ích úloh vyplývajúcich z tejto zmluvy.
(2) Z riadneho zasadnutia sa vyhotoví zápis
v slovenskom alebo eeskom jazyku.
(3) Zápis podlieha schváleniu pod3a
vnútro?tátnych predpisov zmluvných strán a nadob
úda úeinnos? doom, kei sa hlavní hraniení
splnomocnenci písomne informujú o tomto
schválení.
El. 6
(1) Na ?iados? ktoréhoko3vek hlavného hrani
eného splnomocnenca sa koná mimoriadne zasadnutie.
(2) Zápis z mimoriadnych zasadnutí sa vyhotovuje,
schva3uje a nadobúda platnos? pod3a
elánku 5 ods.2 a 3.
El. 7
(1) Riadne pracovné porady hraniených splnomocnencov
sa konajú pod3a potreby, najmenej
v?ak raz za ?es? mesiacov, striedavo na území
oboch zmluvných strán.
(2) Z riadnej pracovnej porady sa vyhotoví
zápis v slovenskom alebo eeskom jazyku.
(3) Zápis schva3ujú hlavní hraniení splnomocnenci
a nadobúda úeinnos? doom, kei sa
hraniení splnomocnenci písomne informujú
o tomto schválení.
(4) V naliehavých prípadoch mô?u hraniení
splnomocnenci urobi? potrebné opatrenia na
základe zápisu e?te pred jeho schválením.
El. 8
(1) Mimoriadne pracovné porady hraniených
splnomocnencov sa konajú za úeelom spoloeného
pre?etrovania prípadov poru?enia poriadku na
?tátnych hraniciach na návrh hranieného splnomocnenca
jednej zo zmluvných strán, spravidla
priamo na mieste. V súvislosti s tým mô?u hrani
ení splnomocnenci po?adova? vysvetlenia od
svedkov a expertov na území oboch zmluvných
strán. Spoloené pre?etrovania nenahrádzajú prá-
vomoc justiených alebo správnych orgánov
zmluvných strán.
(2) Z mimoriadnej pracovnej porady sa vyhotov
í zápis pod3a elánku 7 ods. 2 a pripoja sa
k nemu dokumenty a dôkazné materiály. Zápis
nadobudne úeinnos? doom podpisu hranienými
splnomocnencami.
(3) Hraniení splnomocnenci si na vy?iadanie
alebo z vlastnej iniciatívy navzájom odovzdávajú
spisy a poznatky potrebné na prerokovanie poru-
?enia poriadku alebo iných udalostí na ?tátnych
hraniciach.
El. 9
Hlavní hraniení splnomocnenci, hraniení
splnomocnenci a osoby uvedené v elánku 1 ods.
4, ktoré plnia úlohy vyplývajúce z tejto zmluvy,
majú pri ich plnení na území druhej zmluvnej
strany
Eiastka 52 Zbierka zákonov e. 195/1993 Strana 895

a) zarueenú osobnú nedotknute3nos? a nedotknute
3nos? úradných listín a peeiatok,
ktoré majú pri sebe;
b) právo nosi? slu?obnú rovno?atu a slu?obnú
zbrao;
c) právo zobra? si so sebou potrebné dopravné
prostriedky a iné predmety bez dovozného
a vývozného cla a iných poplatkov.
? T V R T Á H L A V A
ODOVZDÁVANIE OSÔB, DOMÁCICH ZVIERAT,
PREDMETOV A DOKUMENTOV
El. 10
(1) Osoby, ktoré neúmyselne protiprávne
prekroeili ?tátne hranice a boli zadr?ané v bezprostrednej
blízkosti ?tátnych hraníc, sa bezodkladne
odovzdajú druhej zmluvnej strane.
(2) Súeasne s odovzdávanou osobou treba
odovzda? aj predmety, ktoré mala pri sebe a ktoré
preniesla z územia druhej zmluvnej strany. Tým
nie sú dotknuté ustanovenia osobitných
právnych predpisov zmluvných strán.
(3) Osoby a predmety uvedené v odsekoch 1
a 2 sa odovzdávajú spravidla na najbli??om hrani
enom priechode od miesta zadr?ania.
O odovzdaní sa vyhotoví zápis.
El. 11
(1) O zatúlaní domácich zvierat na územie
druhej zmluvnej strany treba upovedomi? hrani
eného splnomocnenca druhej zmluvnej strany,
aby sa mohli urobi? opatrenia na ich vyh3adanie.
Nájdené domáce zvieratá sa oddelia od ostatných
domácich zvierat, odovzdajú sa pod3a colných
a veterinárnych predpisov spravidla najbli??ie
k miestu, kde boli nájdené.
(2) Predmety, ktoré sa dostali na územie jednej
zmluvnej strany v dôsledku pôsobenia prírodných
síl, sa odovzdajú druhej zmluvnej strane.
(3) Za zatúlané domáce zvieratá, pokia3 ich
vyh3adávanie neviedlo k úspechu, nemo?no po?adova
? náhradu.
(4) O odovzdaní zatúlaných domácich zvierat
alebo predmetov pod3a odsekov 1 a 2 sa vyhotoví
zápis. Zápis musí obsahova? aj náklady spojené
s opaterou zatúlaných domácich zvierat, s ich
veterinárnym o?etrením a s opaterou predmetov.
El. 12
(1) Stupeo utajenia dokumentov, ktoré
odovzdá hlavný hraniený splnomocnenec alebo
hraniení splnomocnenci, sa ureí pod3a právnych
predpisov odovzdávajúcej strany.
(2) Zmluvné strany budú cti? a zabezpeeova?
práva na ochranu osobnosti tých osôb, ktorých
sa týkajú poskytnuté údaje.
P I A T A H L A V A
PREMÁVKA NA HRANIENÝCH VODÁCH
A NA HRANIENÝCH CESTÁCH
El. 13
(1) Na hraniených vodách sa mô?u plavi? lode
obidvoch zmluvných strán v ktoromko3vek ease
neru?ene v plnej ?írke hlavného plavebného koryta.
(2) Slu?obné plavidlá pohraniených orgánov,
policajných orgánov, colných orgánov, orgánov
?tátneho plavebného dozoru a vodohospod
árskych orgánov oboch zmluvných strán sa
mô?u plavi? v ktoromko3vek ease v plnej ?írke
pohraniených vôd.
(3) Ostatné plavidlá oboch zmluvných strán sa
mô?u plavi? v hraniených vodách iba po ?tátne
hranice, v ease od svitania do súmraku.
(4) Plavidlá oboch zmluvných strán plaviace sa
v hraniených vodách musia zachováva? plavebné
predpisy vydané na základe dohody zmluvných
strán.
El. 14
(1) Na hraniených tokoch mô?u slu?obné plavidl
á pohraniených orgánov, policajných orgá-
nov, colných orgánov, orgánov ?tátneho plavebn
ého dozoru a vodohospodárskych orgánov
zmluvných strán zo slu?obných dôvodov pristá?
pri brehu le?iacom na území druhej zmluvnej
strany.
(2) Ostatné plavidlá zmluvných strán mô?u
pristá? bez povolenia pri brehu le?iacom na území
druhej zmluvnej strany len v nebezpeeenstve.
Osoba zodpovedná za plavidlo je povinná túto
skutoenos? neodkladne oznámi? pohranieným
alebo colným orgánom druhej zmluvnej strany za
úeelom poskytnutia pomoci.
El. 15
Na hraniených cestách mo?no u?íva? celú ich
?írku. Príslu?né orgány zmluvných strán mô?u
pod3a svojich predpisov a na základe predchá-
dzajúcej dohody nariadi? obmedzenie prevádzky.
? I E S T A H L A V A
RYBOLOV, PO1OVNÍCTVO A VYKONÁVANIE
PRÁC V BLÍZKOSTI ?TÁTNYCH HRANÍC
El. 16
Rybolov v hraniených vodách je povolený a?
po ?tátne hranice.
El. 17
(1) Príslu?né orgány zmluvných strán zabezpe-
eia, aby pri výkone po3ovníctva a vykonávaní prác
v blízkosti ?tátnych hraníc nedochádzalo k naru-
?eniu územia druhej zmluvnej strany, ku ?ko-
Strana 896 Zbierka zákonov e. 195/1993 Eiastka 52

dám, ani k ohrozeniu ?ivota alebo zdravia osôb
zdr?ujúcich sa na území druhej zmluvnej strany.
(2) Nesmie sa vykonáva? povrchová ?a?ba do
vzdialenosti dvadsiatich metrov od ?tátnych hran
íc, pokia3 osobitná zmluva neustanoví inak.
(3) Príslu?né orgány zmluvných strán urobia
opatrenia, aby sa nevytvárali preká?ky odtokov
ve3kých vôd a aby sa zamedzilo roz?írenia po?iaru
na územie druhej zmluvnej strany.
(4) Ak hrozí nebezpeeenstvo roz?írenia po?iaru
na územie druhej zmluvnej strany, treba o tom
neodkladne vyrozumie? jej pohraniené orgány.
S I E D M A H L A V A
MIMORIADNE PREKRAEOVANIE ?TÁTNYCH
HRANÍC
El. 18
(1) Pri ?ivelných pohromách a iných mimoriadnych
udalostiach, ku ktorým do?lo na území
jednej zmluvnej strany v blízkosti ?tátnych hran
íc, mô?u záchranné skupiny druhej zmluvnej
strany prekroei? ?tátne hranice bez cestovných
dokladov, pokia3 boli po?iadané o pomoc príslu?-
nými orgánmi zmluvnej strany, na ktorej území
do?lo k ?ivelnej pohrome alebo inej mimoriadnej
udalosti. Sprostredkovanie takejto ?iadosti vykon
ávajú hraniení splnomocnenci.
(2) Pri po?iaroch, ku ktorým do?lo na území
jednej zmluvnej strany v blízkosti ?tátnych hran
íc, mô?u po?iarne oddiely druhej zmluvnej strany,
pokia3 hrozí roz?írenie po?iaru na územie
druhej zmluvnej strany, prekroei? ?tátne hranice
bez cestovných dokladov a zasahova?, aj kei
neboli po?iadané o pomoc.
(3) ?tátne hranice mô?u prekroei? bez
cestovných dokladov tie? pracovníci zdravotnej
alebo veterinárnej slu?by, pokia3 boli po?iadaní
o pomoc.
(4) Osoby uvedené v odsekoch 1 a? 3 mô?u
prekroei? ?tátne hranice na ktoromko3vek mieste
a sú oprávnené zdr?ova? sa na území druhej
zmluvnej strany, pokia3 sú tam nevyhnutne
potrebné. Mô?u so sebou zobra? bez osobitného
povolenia potrebný materiál a prostriedky. Pri
návrate spravidla pou?ijú najbli??í hraniený
priechod.
(5) Pri ?ivelných pohromách alebo v iných
prípadoch ohrozenia ?ivota alebo zdravia osôb
v blízkosti ?tátnych hraníc mô?u ohrozené osoby
prekroei? ?tátne hranice na ktoromko3vek mieste
bez cestovných dokladov. Sú v?ak povinné neodkladne
sa hlási? na príslu?ných miestnych orgá-
noch.
Ô S M A H L A V A
ZÁVEREENÉ USTANOVENIA
El. 19
(1) Na úeely tejto zmluvy sa rozumie
a) ?tátnou hranicou súvislý rad zvislých myslen
ých rovín, ktoré odde3ujú územie Slovenskej
republiky a Eeskej republiky, ako aj priestor
zvisle nad i pod zemským povrchom;
b) hranieným úsekom vymedzené územie priliehaj
úce k ?tátnej hranici, na ktorom pôsobí
hraniený splnomocnenec;
c) hranienými vodami úseky riek a ostatných
vodných tokov, ktorými prebiehajú ?tátne hranice,
ako aj povrchové a podzemné vody v profiloch,
kde ich pretínajú ?tátne hranice;
d) hranienou cestou cesta alebo úsek cesty, ktor
ých osou prebieha hraniená eiara;
e) pohranienými orgánmi orgány, ktoré vykoná-
vajú ochranu ?tátnych hraníc a kontrolu hrani
enej prevádzky;
f) colnými orgánmi orgány, ktoré kontrolujú na
?tátnych hraniciach osoby, tovar a hodnoty
pod3a devízových, colných a iných predpisov;
g) kontrolou hranienej prevádzky einnos?, ktorú
vykonávajú pohraniené a colné orgány pri
prechode osôb a vecí cez ?tátne hranice;
h) hranienými priechodmi miesta ureené na
prechod osôb a vecí cez ?tátne hranice;
i) mimoriadnou udalos?ou priemyselná havária,
letecká katastrofa, ve3ká dopravná nehoda,
ekologická havária a pod.;
j) blízkos?ou ?tátnych hraníc je priestor v habke
15 km do vnútrozemia od ?tátnych hraníc.
(2) Za poru?enie poriadku na ?tátnych hraniciach
sa pova?ujú také einy na ?tátnych hraniciach
alebo v ich blízkosti na území jednej
zmluvnej strany, ktoré po?kodzujú alebo ohrozuj
ú záujmy druhej zmluvnej strany, jej územie
alebo ?ivoty, zdravie alebo oprávnené záujmy osôb
zdr?ujúcich sa na jej území. Za tieto poru?enia sa
pova?uje najmä
a) stre3ba, ktorou sa rozumejú prípady, kei strely
dopadajú na územie druhej zmluvnej strany
alebo preletia týmto územím bez oh3adu na
ial?ie následky;
b) naru?enie vzdu?ného priestoru, ktorým sa rozumie
prelet vzdu?ného prostriedku bez povolenia
cez ?tátne hranice;
c) územné naru?enie, ktorým sa rozumie nedovolen
ý vstup na územie druhej zmluvnej strany
a to aj v prípade, ?e sa naru?ite3 odtia3
z vlastnej vôle vráti alebo sa hodlá vráti?;
d) akt násilia, vyhrá?anie alebo iné podobné konanie,
ktorým sa osoby zdr?ujúce sa na území
druhej zmluvnej strany v blízkosti ?tátnych
hraníc domáhajú ich prekroeenia;
e) spôsobenie po?iaru, ktorým sa rozumie úmyseln
é konanie alebo ein z nedbanlivosti,
následkom ktorého vznikne po?iar na území
druhej zmluvnej strany;
Eiastka 52 Zbierka zákonov e. 195/1993 Strana 897

f) po?kodenie hraniených znakov, ktorým sa rozumie
úmyselná einnos? alebo einnos?
z nedbanlivosti, ktorá má za následok znieenie,
po?kodenie, protiprávne premiestnenie,
posunutie alebo odstránenie hraniených znakov;
g) výbuchy, ktorých úeinok presahuje ?tátne
hranice a spôsobí ?kodu na území druhej
zmluvnej strany tlakom vzduchu, dopadom
úlomkov alebo erepín;
h) zneeistenie okolia, ktorým sa rozumie prevá-
?anie alebo nedovolené zasielanie na územie
druhej zmluvnej strany výbu?ných, rá-
dioaktívnych, biologických alebo chemických
materiálov a látok alebo po?kodzovanie
rastlinných kultúr, ako aj zneeis?ovanie hrani
ených vôd, ktoré má za následok uhynutie
rýb, prípadne pou?ívanie výbu?ných, omamn
ých alebo otravných látok pri rybolove;
i) pohor?ujúce konanie, ktorým sa rozumie
verbálny alebo s pou?itím technických zvukov
ých prostriedkov reprodukovaný pohor?ujúci
prejav, pieseo alebo hudba, ktoré sú poeute3né
na území druhej zmluvnej strany, umiestoovanie
pohor?ujúcich nápisov a kresieb vidite
3ných z územia druhej zmluvnej strany alebo
ich prevá?anie dopravnými prostriedkami na
územie druhej zmluvnej strany, ktoré urá?ajú
záujmy oboch zmluvných strán;
j) iné poru?enie poriadku na ?tátnych hraniciach,
ktorým sa rozumejú einy, ktoré nie sú
uvedené v písmenách a) a? i).
(3) Za poru?enie poriadku na ?tátnych hraniciach
sa nepova?ujú
a) neúmyselné prekroeenie ?tátnych hraníc, ktor
ým sa rozumie prechod alebo prejazd osôb cez
?tátne hranice pri strate orientácie, z neznalosti
miestneho terénu, pri zaspaní v medziná-
rodných vlakoch, za nepriaznivých poveternostn
ých podmienok alebo v stave neprí-
eetnosti;
b) zatúlanie domácich zvierat, ktorým sa rozumie
prechod nestrá?ených alebo neovládate3ných
domácich zvierat na územie druhej zmluvnej
strany;
c) priplávanie vodných dopravných a iných
prostriedkov na územie druhej zmluvnej strany
v dôsledku pôsobenia vody a vetra.
El. 20
Ka?dá zmluvná strana uhrádza svoje výdavky
v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z tejto
zmluvy.
El. 21
Táto zmluva sa nevz?ahuje na záväzky vyplý-
vajúce z iných mnohostranných a dvojstranných
zmlúv uzatvorených zmluvnými stranami.
El. 22
Táto zmluva sa uzatvára na neureitú dobu.
Zmluvné strany ju mô?u kedyko3vek vypoveda?
písomne diplomatickou cestou, prieom zmluva
stratí platnos? uplynutím ?iestich mesiacov odo
doa dorueenia výpovede.
El. 23
Táto zmluva nadobudne platnos? po tom, eo
ju pod3a svojich ústavných predpisov schvália
obidve zmluvné strany. Zmluva sa bude doeasne
vykonáva? od 1. januára 1993.

Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach,
ka?dé v slovenskom a eeskom jazyku,
prieom obe znenia majú rovnakú platnos?.

Za
Slovenskú republiku:
Vladimír Meeiar v. r.
Za
Eeskú republiku:
Václav Klaus v. r.

Strana 898 Zbierka zákonov e. 195/1993 Eiastka 52