DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o železničnej doprave cez štátne hranice


14

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o železničnej doprave cez štátne hranice.

Dohoda nadobudla platnosť tridsiatym dňom odo dňa, v ktorom sa doručila neskoršia diplomatická nóta, t.j. 20. apríla 1996, na základe článku 18 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky
o železničnej doprave cez štátne hranice

Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky (ďalej len "zmluvné strany")

so želaním napomáhať ďalší rozvoj železničnej dopravy medzi oboma štátmi

dohodli sa takto:

Článok 1

Na účely tejto dohody

(a) "pohraničné vybavovanie" je vykonávanie všetkých úkonov podľa predpisov štátov zmluvných strán, ktoré je potrebné uplatňovať pri prekračovaní štátnych hraníc osobami a pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane dopravných prostriedkov a nákladových jednotiek kombinovanej dopravy alebo hodnôt, ktoré podliehajú devízovým predpisom,

(b) "územný štát" je štát, na ktorého území zriadia príslušné orgány štátu druhej zmluvnej strany pohraničné vybavovacie miesto alebo inak umožnia vykonávať prípojovú a prechodovú službu alebo pohraničné vybavovanie pracovníkmi orgánov svojich štátov,

C "susedný štát" je štát druhej zmluvnej strany,

(d) "príslušné orgány" sú orgány štátov zmluvných strán, ktorých pracovníci zabezpečujú pohraničné vybavovanie a ochranu železničnej dopravy,

(e) "pracovníci železníc" sú osoby, ktoré zabezpečujú plnenie úloh vyplývajúcich z tejto dohody, a osoby poverené služobným dozorom,

(f) "prípojová a prechodová služba" je súhrn činností železníc vykonávaných pri prekračovaní štátnych hraníc osobami a pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru vrátane nákladových jednotiek kombinovanej dopravy,

(g) "železnice" sú železnice so sídlom na území štátov zmluvných strán,

(h) "susedná železnica" je železnica so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany,

(i) "výmenná stanica" je stanica, v ktorej sa vykonáva prípojová a prechodová služba,

(j) "pohraničná stanica" je stanica určená na bezprostredný styk so susednou železnicou,

(k) "pohraničná trať" je trať medzi výmennou stanicou jednej železnice a pohraničnou stanicou druhej železnice; na colných priechodoch s dvoma výmennými stanicami trať medzi týmito stanicami.

Článok 2

1. Zmluvné strany vykonajú opatrenia potrebné na uľahčenie a urýchlenie železničnej dopravy cez spoločné štátne hranice.

2. Prípojová a prechodová služba na pohraničných tratiach štátov zmluvných strán sa uskutočňuje vo výmenných staniciach. Výmennou stanicou je na colnom priechode spravidla jedna z pohraničných staníc.

Článok 3

1. Zmluvné strany vykonajú všetky opatrenia potrebné na činnosť železníc podľa tejto dohody.

2. Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o nehodách, mimoriadnych udalostiach a iných prekážkach, ktoré môžu obmedziť alebo znemožniť železničnú dopravu medzi štátmi zmluvných strán, alebo nepriaznivo ovplyvniť železničnú dopravu štátu druhej zmluvnej strany.

3. Odstránenie následkov nehôd, mimoriadnych udalostí a iných prekážok, ktoré vzniknú vo výmennej stanici alebo v pohraničnej stanici a na pohraničnej trati, zabezpečí zmluvná strana, na ktorej území štátu vznikli. Pri odstraňovaní prekážok v železničnej doprave si budú zmluvné strany na požiadanie a po vzájomnej dohode pomáhať podľa svojich možností.

Článok 4

1. Železnice môžu na účely plnenia úloh vyplývajúcich z tejto dohody vysielať na územie štátu druhej zmluvnej strany po vzájomnej dohode a na nevyhnutný čas potrebný počet pracovníkov.

2. Susedné železnice môžu na svoje náklady zriaďovať na výmenných staniciach svoje zastúpenia.

3. Príslušné orgány územného štátu zabezpečia pracovníkom železníc so sídlom v susednom štáte pri výkone služby rovnakú ochranu a pomoc ako pracovníkom železníc so sídlom v územnom štáte.

Článok 5

Pracovníci železníc, ktorí sú podľa článku 4 ods. 1 vysielaní na účely plnenia služobných úloh na územie štátu druhej zmluvnej strany, majú právo na bezplatnú prepravu vo vlakoch medzi pohraničnými stanicami, prípadne aj inými určenými stanicami na území štátoch oboch zmluvných strán. prepravu zamestnancov príslušných orgánov upravuje osobitná zmluva.

Článok 6

1. Železnice môžu na základe vzájomnej dohody

(a) poskytovať si služobné priestory a zariadenia potrebné na zabezpečenie prípojovej a prechodovej služby,

(b) zriaďovať nevyhnutné telekomunikačné spojenia medzi železnicami na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti železničnej dopravy v súlade s článkom 13 tejto dohody.

2. Služobné miestnosti železníc so sídlom na území susedného štátu môžu byť v územnom štáte označené nápismi v slovenskom a českom jazyku.

3. Pracovníci železníc so sídlom na území susedného štátu, ktorí podľa tejto dohody vykonávajú službu v územnom štáte, majú právo nosiť v ňom svoju služobnú rovnošatu alebo viditeľné služobné označenie.

Článok 7

1. Predmety, ktoré sú určené pre služobnú potrebu pracovníkov železníc, sú pri vstupe do územného štátu a výstupe z neho na území susedného štátu oslobodené od cla, daní a poplatkov.

2. Špeciálny vozňový park, zariadenia, materiál a náhradné dielce potrebné na opravu tratí medzi pohraničnými stanicami, na opravu vozňového parku alebo na odstránenie iných prekážok v pohraničnej doprave odosielané železnicami sú oslobodené od cla, daní a poplatkov pri ich prevážaní cez štátne hranice pod podmienkou, že vozňový park i nespotrebovaný materiál a náhradné dielce budú vrátené späť.

3. Zákaz dovozu a vývozu sa na tento vozňový park, zariadenia, materiál, náhradné dielce a predmety uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nevzťahuje.

Článok 8

1. Preprava poštových zásielok cez štátne hranice sa vykonáva v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými sú štáty zmluvných strán viazané.

2. Služobné listy a zásielky železníc možno prepravovať medzi ich služobňami bez sprostredkovania poštovou správou.

Článok 9

Pracovníci železníc, občania Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorí v súlade s touto dohodou plnia služobné úlohy v územnom štáte, môžu prekračovať spoločné štátne hranice i mimo colných priechodov v mieste potrebnom na plnenie služobných úloh na základe platného dokladu oprávňujúceho na prekračovanie štátnych hraníc.

Článok 10

1. Dobu pobytu vlakov vo výmenných alebo v pohraničných staniciach určia príslušné orgány s prihliadnutím na potrebu zabezpečenia pohraničného vybavovania.

2. Príslušné orgány budú vytvárať podmienky na minimalizáciu pobytu vlakov vo výmenných a pohraničných staniciach.

Článok 11

Zmluvné strany budú vytvárať podmienky na kombinovanú dopravu medzi štátmi zmluvných strán.

Článok 12

Pohraničné výkony a služby vykonané podľa tejto dohody železnicami so sídlom na území štátu jednej zmluvnej strany pre železnice so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany sa budú, ak je to možné, naturálne vyrovnávať.

Článok 13

Územný štát povoľuje zriaďovanie a prevádzku telekomunikačných zariadení potrebných výhradne na činnosť železníc v územnom štáte a na riadenie dopravy medzi železnicami, ako aj ich napojenie na telekomunikačné zariadenia susedného štátu.

Článok 14

Pracovníkom príslušných orgánov a pracovníkom železníc susedného štátu, ktorí vykonávajú podľa tejto dohody svoju činnosť v územnom štáte, sa poskytuje zdravotná starostlivosť v súlade s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky pre oblasť zdravotníckej starostlivosti (Praha 29. októbra 1992).

Článok 15

1. Ak dôjde v železničnej prevádzke k usmrteniu, alebo k zraneniu osoby, prípadne ku škode na jej majetku spôsobenej železnicou, zodpovedá za náhradu škody oprávnenému železnica so sídlom na území štátu, v ktorom škoda vznikla, a to podľa právnych predpisov tohto štátu.

2. Na zodpovednosť železnice za usmrtenie alebo za zranenie cestujúceho a za škody vzniknuté počas prepravy medzi železnicami vrátane postupu pri uplatňovaní nárokov sa vzťahujú ustanovenia Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF).

3. Ak dôjde v železničnej prevádzke k usmrteniu alebo k zraneniu pracovníka železníc pri výkone služby na pohraničnej trati alebo v územnom štáte, prípadne ak vznikne škoda na jeho majetku, zodpovedá za náhradu škody oprávnenému železnica, ktorej je pracovníkom, a to podľa právnych predpisov štátu, na ktorého území táto železnica sídli.

4. Železnica, ktorá uhradila škodu podľa odsekov 1 a 3 tohto článku, je oprávnená požadovať jej náhradu od susednej železnice, ak bola škoda zavinená susednou železnicou alebo nedostatkom na jej zariadeniach alebo vozidlách.

Článok 16

Železnice môžu uzavierať vzájomné dohovory upravujúce podrobnosti o ich spolupráci uskutočňovanej na základe tejto dohody.

Článok 17

Spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa bude riešiť na úrovni ministerstiev dopravy štátov zmluvných strán. Ak sa spor nevyrieši na tejto úrovni, bude sa riešiť rokovaním zmluvných strán.

Článok 18

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán. Nadobudne platnosť tridsiatym dňom odo dňa, v ktorom sa doručila neskoršia diplomatická nóta o tomto schválení druhej zmluvnej strane.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Zmluvné strany ju môžu kedykoľvek písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi diplomatickou cestou druhej zmluvnej strane.

Dané v Bratislave 22. februára 1996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Vlada:
Alexander Rezeš
v.r.
Za vládu
Českej republiky:
Vladimír Budinský
v.r.

Zdroj:
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
Slovenská republika