119

O Z N Á M E N I E

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. augusta 1997 bola v Prahe podpísaná

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou

republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach zo dňa

29. októbra 1992 (oznámenie č. 195/1993 Z. z.).

Zmluva nadobudla platnosť 22. mája 1998 na základe článku IV.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 845 z 3. decembra 1997

a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 24. marca 1998.

 

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štátnych hraniciach

zo dňa 29. októbra 1992

Slovenská republika a Česká republika (ďalej len

“zmluvné strany”)

vedené želaním uľahčiť prekračovanie štátnej hrani-

ce mimo hraničných priechodov občanom zmluvných

strán na účely využívania nehnuteľností a obhospoda-

rovania lesných, poľnohospodárskych a iných pozem-

kov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti

štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany,

usilujúc sa o vytvorenie podmienok na turistiku

v prihraničných oblastiach na území oboch zmluv-

ných strán,

dohodli sa takto:

Článok I

Za doterajšiu piatu hlavu sa vkladá piata hlava a,

ktorá vrátane nadpisu znie:

“PIATA HLAVA A

PREKRAČOVANIE ŠTÁTNEJ HRANICE MIMO

HRANIČNÝCH PRIECHODOV

Článok 15a

(1) Občania zmluvných strán prekračujú štátnu hra-

nicu mimo hraničných priechodov za podmienok usta-

novených osobitnou zmluvou a vnútroštátnymi práv-

nymi predpismi.

(2) Občania zmluvných strán prekračujúci štátnu

hranicu mimo hraničných priechodov môžu cez štátnu

hranicu bez daní, cla a iných poplatkov prepravovať

a) veci osobnej potreby vrátane športových potrieb,

s výnimkou zbraní a streliva pod podmienkou ich

spätného vývozu,

b) motocykle s obsahom do 50 cm

3

pod podmienkou

ich spätného vývozu a rešpektovania ochrany život-

ného prostredia,

c) lieky a potraviny na čas pobytu na území druhej

zmluvnej strany, 20 ks cigariet, prípadne tomu

zodpovedajúce množstvo tabakových výrobkov na

osobu a deň,

d) darčeky s výnimkou alkoholických nápojov, vína,

piva, tabaku a tabakových výrobkov, ak nemajú čo

sa týka ich množstva a druhu obchodný charakter

a ich hodnota neprevyšuje protihodnotu 30 USD.

Článok 15b

(1) Občania zmluvných strán a osoby im blízke alebo

právnické osoby so sídlom na území jednej zo zmluv-

ných strán, ktoré vlastnia alebo užívajú na základe

nájomnej zmluvy nehnuteľnosti v bezprostrednej blíz-

kosti štátnej hranice na území druhej zmluvnej strany

alebo ich nehnuteľnosti ležia na území vlastnej zmluv-

nej strany, ale sú prístupné len z územia druhej zmluv-

nej strany, môžu na dopravu do týchto miest po pred-

chádzajúcom povolení príslušných orgánov použiť

motorové vozidlá pri rešpektovaní podmienok ochrany

životného prostredia.

(2) Materiál a technické prostriedky na vykonávanie

opráv, bežnú údržbu a užívanie týchto nehnuteľností,

ako aj palivo a potraviny v množstve primeranom účelu

a dĺžke pobytu sa môžu po predchádzajúcom povolení

príslušných orgánov dovážať bez cla, daní a iných

poplatkov.

Článok 15c

(1) Občania zmluvných strán a osoby im blízke

alebo právnické osoby so sídlom na území jednej zo

zmluvných strán, ktoré hospodária na lesných, poľ-

nohospodárskych alebo iných pozemkoch nachádza-

júcich sa v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice na

území druhej zmluvnej strany, alebo nachádzajúcich

sa na území vlastnej zmluvnej strany, ale sú prístupné

len z územia druhej zmluvnej strany, môžu na základe

úradného dokladu o vlastníctve alebo nájme týchto

hospodárstiev po predchádzajúcom povolení prísluš-

ných orgánov prepravovať cez štátnu hranicu mimo

hraničných priechodov bez cla, daní a iných poplatkov

a) poľnohospodárske, živočíšne, včelárske, záhrad-

nícke a lesnícke produkty pochádzajúce z týchto

hospodárstiev, pričom oslobodenie od cla, daní

a iných poplatkov sa vzťahuje len na nespracované

produkty alebo produkty, ktoré po zbere prešli pr-

votným spracovaním; na prepravu surového dreva

sa vzťahujú vnútroštátne právne predpisy tej

zmluvnej strany, na ktorej území sa ťažba dreva

uskutočňuje,

b) osivo, sadbu, hnojivá a výrobky určené na obhos-

podarovanie pôdy, pestovanie rastlín a chov zvierat,

c) ťažné zvieratá s nevyhnutnou zásobou krmiva, ná-

radie, poľnohospodársku a lesnú techniku, ako aj

dopravné prostriedky určené na obrábanie týchto

hospodárstiev na čas nevyhnutný na vykonanie

prác pod podmienkou ich spätného vývozu,

d) hospodárske zvieratá na pastvu, napájanie alebo

kúpanie pod podmienkou, že ich prevedú späť; tieto

zvieratá musia byť zaevidované a označené spôso-

bom, ktorý umožní ich identifikáciu.

(2) Prevádzanie zvierat a preprava výrobkov živočíš-

neho alebo rastlinného pôvodu cez štátnu hranicu

podľa tejto zmluvy sa vykonáva v súlade s vnútroštát-

nymi právnymi predpismi zmluvných strán.

Článok 15d

(1) Príslušné orgány zmluvnej strany, na ktorej úze-

mí sa nehnuteľnosti nachádzajú, vydávajú povolenia

podľa článkov 15b a 15c po predchádzajúcom súhlase

príslušných orgánov druhej zmluvnej strany. Toto po-

volenie platí na území oboch zmluvných strán a jeho

vydanie je oslobodené od platenia správnych poplat-

kov.

(2) Povolenie sa nevydá alebo súhlas na jeho vydanie

sa môže odoprieť

a) osobe, ktorá má zakázaný pobyt na území druhej

zmluvnej strany,

b) osobe, ktorá porušila vnútroštátne právne predpisy

jednej zo zmluvných strán v súvislosti s prekračo-

vaním štátnej hranice.

(3) Z dôvodov uvedených v odseku 2 môžu príslušné

orgány vydané povolenie zrušiť. Urobia tak vždy, ak

o to požiada príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 15e

(1) Vlády zmluvných strán môžu určiť miesta na

prekračovanie štátnej hranice mimo hraničných prie-

chodov. Po vzájomnej dohode ustanovia podmienky

ich využívania.

(2) Prekračovať štátnu hranicu podľa odseku 1 môžu

občania zmluvných strán s platnými cestovnými do-

kladmi, pričom môžu použiť motorové vozidlá pod

podmienkou ich spätného vývozu a pri rešpektovaní

podmienok ochrany životného prostredia.

Článok 15f

(1) Príslušné orgány zmluvných strán môžu poza-

staviť alebo obmedziť prekračovanie štátnej hranice

mimo hraničných priechodov podľa tejto hlavy z dô-

vodu ohrozenia bezpečnosti a verejného poriadku, zo

závažných hygienicko-epidemiologických, veterinár-

nych a fytosanitárnych dôvodov, z dôvodu živelnej

pohromy, ako aj závažného ohrozenia životného

prostredia.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán sa o pozasta-

vení alebo obmedzeniach uvedených v odseku 1, ako

aj o ich zrušení upovedomia bezodkladne.

Článok 15g

(1) Občania zmluvných strán prekračujúci štátnu

hranicu podľa ustanovení tejto hlavy podliehajú hra-

ničnej a colnej kontrole.

(2) Tovar uvedený v článkoch 15a, 15b, 15c a 15e

ods. 2, ktorý má neobchodný charakter, nemusí byť

prihlásený pohraničnému colnému úradu.

Článok 15h

Vlády zmluvných strán sa budú vzájomne informo-

vať, ktoré orgány sú príslušné na vykonávanie usta-

novení tejto hlavy.”.

Článok II

V článku 19 ods. 1 písm. j) sa bodka nahrádza

bodkočiarkou a dopĺňajú sa písmená k) a l), ktoré

znejú:

“k) bezprostrednou blízkosťou štátnej hranice priestor

v hĺbke 5 km do vnútrozemia od štátnej hranice;

l) blízkymi osobami príbuzní v priamom rade, súro-

denci, manželia a iné osoby v rodinnom alebo ob-

dobnom pomere, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna

z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú uj-

mu.”.

Článok III

(1) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

(2) Platnosť tejto zmluvy sa skončí spolu so Zmluvou

medzi Slovenskou republikou a Českou republikou

o úprave režimu a o spolupráci na spoločných štát-

nych hraniciach zo dňa 29. októbra 1992.

Článok IV

Táto zmluva podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny

budú vymenené v Bratislave. Táto zmluva nadobudne

platnosť dňom výmeny ratifikačných listín.

Dané v Prahe 18. augusta 1997 v dvoch pôvodných

vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku,

pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Gustáv Krajči v. r.

Za Českú republiku:

Jan Ruml v. r.