181

Z Á K O N

zo 6. júla 1999,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na

tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušní-

kov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby,

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z.

sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 znie:

Ҥ 4

(1) Nadriadený môže byť len policajt, ktorý je zara-

dený do stálej štátnej služby alebo do dočasnej štátnej

služby; to neplatí, ak ide o nadriadeného na minister-

stve v priamej riadiacej pôsobnosti ministra, ktorého

právny vzťah upravuje osobitný predpis.

1

)

(2) Minister určí, ktorú funkciu na ministerstve

v priamej riadiacej pôsobnosti ministra môže vykoná-

vať nadriadený, ktorý nie je policajtom.

(3) Nadriadený v ustanovenom rozsahu riadi, orga-

nizuje, kontroluje a hodnotí výkon štátnej služby pod-

riadených policajtov.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1

) Napríklad Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších

predpisov.”.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

2. V § 5 odsek 1 znie:

“(1) Systemizácia v štátnej službe (ďalej len “syste-

mizácia”) obsahuje počet miest policajtov v služob-

ných úradoch podľa jednotlivých platových tried a ob-

jem finančných prostriedkov na služobné príjmy

policajtov v štátnej službe.”.

3. § 19 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

“(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na

Slovenskú informačnú službu.”.

4. V § 20 ods. 3 písm. f) sa vypúšťajú slová “písm. n)

až p)”.

5. V § 23 odsek 2 znie:

“(2) Policajt v práporčíckej hodnosti, aj keď nespĺňa

podmienky uvedené v odseku 1 písm. b), má nárok na

povýšenie do hodnosti podporučíka, ak je ustanovený

alebo vymenovaný do funkcie, pre ktorú je plánovaná

dôstojnícka hodnosť, a spĺňa kvalifikačnú požiadavku

policajného vzdelania pre túto hodnosť.”.

6. § 23 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

“(3) Policajt, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie, aj

keď nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1, má ná-

rok na povýšenie do

a) hodnosti poručíka, ak získal vysokoškolské vzdela-

nie bakalárskym štúdiom,

b) hodnosti nadporučíka, ak získal vysokoškolské

vzdelanie magisterským štúdiom, inžinierskym

štúdiom alebo doktorským štúdiom.”.

7. V § 27 ods. 6 sa v úvodnej vete vypúšťa slovo

“stálej”.

8. V § 33 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza čiar-

kou a pripájajú sa slová “ak osobitný predpis

10a

) ne-

ustanovuje inak.”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a

) Napríklad § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990

Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov

štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších pred-

pisov.”.

9. V § 35 ods. 6 sa vypúšťajú slová “v stálej štátnej

službe”.

10. § 39 vrátane nadpisu znie:

Ҥ 39

Poverenie zastupovaním alebo výkonom

dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

(1) Policajta v stálej štátnej službe alebo v dočasnej

štátnej službe, ak s tým súhlasí, možno písomne po-

veriť na nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie však na

jeden rok,

a) zastupovaním iného policajta v riadiacej funkcii po-

čas jeho neprítomnosti,

b) výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.

(2) Poveriť policajta podľa odseku 1 možno len vtedy,

ak spĺňa kvalifikačné predpoklady na funkciu, ktorou

je poverovaný.

(3) Poveriť policajta podľa odseku 1 písm. a) nemož-

no, ak povinnosť zastupovať vyplýva z jeho funkcie.”.

11. V § 43 ods. 1 písm. c) sa za slová “nemožno ho

previesť” vkladajú slová “alebo preložiť”.

12. V § 43 ods. 1 písmeno d) znie:

“d) je podľa osobitného predpisu

9

) osobou blízkou nad-

riadenému alebo policajtovi, ktorého pokladničnej

alebo účtovnej kontrole podlieha, a nemožno ho pre-

viesť alebo preložiť na inú voľnú funkciu v štátnej

službe,”.

13. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré

znie:

“e) bol odvolaný z funkcie, do ktorej bol vymenovaný,

a nie je preňho v štátnej službe voľná iná funkcia.”.

14. V § 43 ods. 2 písm. b) sa za slová “nemožno ho

previesť” vkladajú slová “alebo preložiť”.

15. V § 44 ods. 2 písmená l) a m) znejú:

“l) štátneho tajomníka

12a

) okrem funkcie štátneho ta-

jomníka ministerstva,

m) vedúceho úradu

12a

) okrem funkcie vedúceho úradu

ministerstva,”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

12a

) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. v znení

neskorších predpisov.”.

16. Doterajší text § 57 sa označuje ako odsek 1 a na

konci sa pripája táto veta: “Ak konanie policajta, v kto-

rom možno vidieť naplnenie skutkovej podstaty discip-

linárneho previnenia, bolo predmetom prešetrovania

iného orgánu, lehota 30 dní na uloženie disciplinárne-

ho opatrenia sa začína dňom, keď sa ktorýkoľvek

z nadriadených policajta dozvedel o výsledku tohto

prešetrovania; táto lehota platí aj v prípade, ak prvo-

stupňové rozhodnutie o uložení disciplinárneho opat-

renia bolo zrušené a ak vec bola vrátená na ďalšie

konanie a nové rozhodnutie.”.

17. § 57 sa dopĺňa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

“(2) Iným orgánom podľa odseku 1 sa rozumie orgán

činný v trestnom konaní,

15a

) správny orgán

15b

) a orgán

oprávnený vykonávať príslušné prešetrovanie alebo

kontrolnú činnosť

15c

); iným orgánom nie je orgán spl-

nomocnený nadriadeným, ktorý je príslušný rozhod-

núť o uložení disciplinárneho opatrenia.

(3) Ak sa policajt dopustil disciplinárneho previne-

nia v cudzine, lehota 30 dní na uloženie disciplinárne-

ho opatrenia začína plynúť dňom nasledujúcim po dni

návratu policajta z cudziny, ak sa ktorýkoľvek z nad-

riadených policajta o tomto konaní dozvedel v čase,

keď sa policajt zdržiaval v cudzine; ustanovenie druhej

vety odseku 1 tým nie je dotknuté.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a, 15b a 15c

znejú:

15a

) § 12 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom

(trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

15b

) Napríklad § 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok).

15c

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.

o kontrole v štátnej správe, zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnos-

tiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskor-

ších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992

Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.”.

18. V § 58 odsek 1 znie:

“(1) Priestupok možno prejednať a uložiť zaň discip-

linárne opatrenie najneskôr do jedného roku odo dňa

spáchania priestupku.”.

19. V § 64 odsek 1 znie:

“(1) Dĺžka základného času služby v týždni sa usta-

novuje na 40 hodín.”.

20. V § 65 odsek 2 znie:

“(2) O rovnomernom rozvrhnutí základného času

služby v týždni rozhoduje minister; určí aj začiatok

a koniec času služby v jednotlivých dňoch. O nerovno-

mernom rozvrhnutí základného času služby v týždni

rozhoduje nadriadený. Dĺžka jednej nepretržitej zmeny

môže byť najviac 12 hodín. Výnimku nad rámec takto

stanoveného času v prípadoch špecifických činností

ustanoví minister interným predpisom.”.

21. § 67 vrátane nadpisu znie:

Ҥ 67

Prestávky v službe

(1) Služobný úrad je povinný poskytnúť policajtovi

najneskôr po piatich hodinách nepretržitého výkonu

štátnej služby prestávku na jedenie a oddych v trvaní

najmenej 30 minút; ak výkon štátnej služby presahuje

desať a pol hodiny, služobný úrad je povinný poskyt-

núť policajtovi ďalšiu prestávku na jedenie a oddych

v trvaní 15 minút. Ak ide o štátnu službu, ktorej výkon

nemožno prerušiť, musí sa policajtovi aj bez preruše-

nia výkonu štátnej služby zabezpečiť primeraný čas na

jedenie a oddych.

(2) Do základného času služby v týždni sa započíta-

va:

a) prestávka na jedenie a oddych v trvaní 30 minút

denne pri rozvrhnutí základného času služby

v týždni na päť dní služby,

b) dve prestávky na jedenie a oddych v celkovom trva-

ní 45 minút pri nepretržitom výkone štátnej služby

v rozsahu 12 hodín.”.

22. V § 78 ods. 4 písm. d) sa za slovami “eskortnú

službu” vypúšťa čiarka a slovo “strážnu”.

23. V § 83 odsek 3 znie:

“(3) Policajtovi možno poskytnúť služobné voľno bez

nároku na služobný plat na nevyhnutne potrebný čas,

ak o to požiada z vážnych dôvodov.”.

24. V § 84 ods. 1 písm. f) sa na konci vypúšťa čiarka

a pripájajú sa slová “alebo za výkon dočasne neobsa-

denej riadiacej funkcie,”.

25. V § 84 ods. 1 písm. k) sa slová “motorového

vozidla” nahrádzajú slovami “cestného vozidla”.

26. V § 84 ods. 2 sa bodka na konci nahrádza bod-

kočiarkou a pripájajú sa slová “to neplatí, ak ide o prí-

platok podľa § 98 až 101 a peňažnú náhradu za slu-

žobnú pohotovosť podľa § 103, keď služobný plat

tvoria zložky služobného príjmu uvedené v odseku 1

písm. a) až m).”.

27. V § 85 ods. 1 sa za slovo “vymenovaný” vkladá

čiarka, slovo “alebo” sa vypúšťa a za slová “poverený

zastupovaním” sa pripájajú slová “alebo poverený vý-

konom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.”.

28. V § 85 ods. 5 sa bodka na konci prvej vety

nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová “ak tento zákon

neustanovuje inak.”.

29. V § 86 ods. 5 písm. a) sa za slovo “dočasného”

vkladá slovo “pozbavenia”.

30. V § 86 ods. 5 písm. c) sa za slovo “mesiac” vkladá

bodkočiarka a slová “to neplatí, ak sú splnené pod-

mienky podľa odseku 3 písm. e),”.

31. § 87 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

“(3) Policajtovi patrí hodnostný príplatok, ktorý mu

bol priznaný v práporčíckej hodnosti, aj v prípade jeho

povýšenia do dôstojníckej hodnosti, ako aj v prípade

jeho ďalšieho povyšovania v dôstojníckej hodnosti, ak

je to preňho výhodnejšie.”.

32. § 90 vrátane nadpisu znie:

Ҥ 90

Príplatok za zastupovanie alebo za výkon

dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

(1) Policajtovi poverenému zastupovaním iného po-

licajta v riadiacej funkcii alebo policajtovi poverenému

výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie patrí

od začiatku zastupovania alebo výkonu dočasne neob-

sadenej riadiacej funkcie príplatok vo výške príplatku

za riadenie určenej pre túto funkciu.

(2) Ak bol policajt, ktorému patrí príplatok za riade-

nie, poverený zastupovaním nadriadeného vo vyššom

stupni riadenia alebo výkonom dočasne neobsadenej

riadiacej funkcie vo vyššom stupni riadenia, patrí mu

príplatok za riadenie vo výške určenej pre túto funk-

ciu, ak je to preňho výhodnejšie. Pôvodne určený

príplatok za riadenie mu v tomto čase nepatrí.”

33. V § 95 odsek 4 znie:

“(4) Ak vodič referent špecialista skutočne jazdí so

a) špeciálnou zásahovou automobilovou technikou,

b) služobným cestným vozidlom vybaveným typickým

zvukovým znamením alebo svetelným znamením

alebo

c) služobným cestným vozidlom zabezpečujúcim pre-

pravu alebo sprievod určených osôb,

patrí mu príplatok do výšky 300 Sk mesačne.”.

34. V § 95 ods. 5 sa za slová “vodič referent” vklada

slová “alebo vodič referent špecialista”.

35. § 95 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

“(6) Ak má vodič referent špecialista priznaný prípla-

tok podľa odseku 4, príplatok podľa odseku 5 mu

nepatrí.”.

36. § 108 vrátane nadpisu znie:

Ҥ 108

Zrážky zo služobného príjmu

Zrážky zo služobného príjmu možno vykonať iba na

základe dohody o zrážkach zo služobného príjmu; inak

môže služobný úrad vykonať zrážky zo služobného

príjmu, len ak ide o

a) preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti

a z funkčných požitkov fyzických osôb,

23

)

b) preddavok na služobný príjem, ktorý je policajt

povinný vrátiť, pretože neboli splnené podmienky

na priznanie tohto služobného príjmu,

c) sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadené-

ho súdom alebo orgánom štátnej správy, alebo or-

gánom splnomocneným na to zákonom,

d) sumy prepadajúce štátu v dôsledku peňažného

trestu, pokuty alebo náhrady uložené policajtovi

vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

e) neoprávnene prijaté sumy dávok nemocenského

poistenia a dôchodkového zabezpečenia, štátnej

sociálnej podpory a sociálnej pomoci alebo dávok

výsluhového zabezpečenia, ak je policajt povinný

ich vrátiť na základe právoplatného rozhodnutia,

f) služobný plat alebo o jeho časť za dovolenku, na

ktorú policajt stratil nárok alebo na ktorú mu nárok

nevznikol,

g) nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

h) preplatky príplatku k nemocenskému a príplatku

k peňažnej pomoci v materstve, na ktoré policajtovi

nevznikol nárok,

i) neoprávnene prijatú podporu v nezamestnanosti

evidovaných nezamestnaných alebo o podporu

v nezamestnanosti poskytnutú ako preddavok, ak

je policajt povinný ho vrátiť na základe vykonateľ-

ného rozhodnutia podľa zákona o zamestnanosti,

24

)

j) poistné na zdravotné poistenie, nemocenské pois-

tenie alebo dôchodkové zabezpečenie; u policajtov

v prípravnej štátnej službe a v dočasnej štátnej

službe aj príspevok na poistenie v nezamestnanos-

ti.”.

37. V § 113 ods. 2 za slovami “pri služobnej ceste”

sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová “najdlhšie po

dobu troch mesiacov” sa nahrádzajú slovami “súčasne

rozhoduje o dĺžke doby priznania náhrady”.

38. V § 129 ods. 3 a 4 sa slová “služobný orgán”

nahrádzajú slovami “služobný úrad”.

39. V § 129 ods. 7 sa slová “služobný orgán” nahrá-

dzajú slovami “služobný úrad” a na konci sa pripájajú

slová “alebo formou peňažného plnenia vo výške 45 %

hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí.”.

40. V § 129 ods. 8 sa slová “naturálnych náležitostí”

nahrádzajú slovami “služobnej rovnošaty a jej súčas-

tí”.

41. § 129 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

“(12) Na príslušníkov informačnej služby sa vzťahu-

jú ustanovenia odseku 1, odseku 2 písm. b), d) a e)

a odsekov 5, 8 až 11 s tým, že tam, kde sa hovorí

o služobnej rovnošate a jej súčastiach, rozumie sa tým

občiansky odev a jeho doplnky.”.

42. V § 141 ods. 2 písmeno i) znie:

“i) zabezpečiť stravovanie podľa písmena h) podaním

jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného

nápoja v priebehu zmeny vo vlastnom zariadení,

v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa ale-

bo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej

osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať alebo spro-

stredkúvať stravovacie služby, ak ich sprostredkuje

u právnickej osoby alebo u fyzickej osoby, ktorá má

oprávnenie poskytovať stravovacie služby; za zme-

nu sa považuje výkon štátnej služby dlhší ako 3

hodiny; ak zmena trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá

viac ako 12 hodín, nadriadený môže zabezpečiť

poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla,”.

43. V § 141 ods. 2 písm. j) sa slovo “hodnoty” nahrá-

dza slovom “ceny” a za slová “najviac však” sa vkladajú

slová “na každé jedlo”.

44. V § 178 ods. 1 sa za slová “z toho istého dôvodu”

vkladá čiarka a slová “prídavkom k dôchodku”.

45. V § 178 ods. 2 sa slová “služobného príjmu”

nahrádzajú slovami “služobného platu”.

46. § 180 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

“(4) Rovnako nebezpečné podmienky sú také pod-

mienky, keď k poškodeniu policajta na zdraví dôjde pri

a) práci na montáži rádiových alebo televíznych zaria-

dení, alebo pri ďalších telekomunikačných prácach

na stožiaroch spojených s rizikom pádu z výšky

vykonávaných v nútených polohách, bez pracov-

ných plošín, z povrazových rebríkov, visutých seda-

čiek, v závese na ochrannom páse a v obmedzenom

pracovnom priestore na pracovnom mostíku, všet-

ko vo výške nad 10 metrov,

b) vyhľadávacích, záchranných a havarijných prácach

pod vodou, pri ktorých treba používať potápačský

prístroj so vzduchom stlačeným vo fľaši, kyslíkový

prístroj s reguláciou vzdušnín alebo iné zariadenia

pre prácu pod vodou a pri ich výcviku.

(5) Obzvlášť nebezpečné podmienky sú také pod-

mienky, keď k poškodeniu policajta na zdraví dôjde pri

a) plnení úloh v bezpečnostných akciách Policajného

zboru pri použití lietadla alebo vrtuľníka a pri ich

nácviku,

b) služobnom zákroku proti teroristom alebo proti

iným osobitne nebezpečným páchateľom,

c) práci s výbušninami, pri pyrotechnických prácach,

pri likvidácii výbušnín a munície, doprave výbušnín

a pri ich delaborácii,

d) účasti na záchranných a havarijných prácach pri

živelných pohromách alebo v miestach s vysokým

rizikom úrazu výbuchom, požiarom, akútnou otra-

vou alebo rádioaktivitou.”.

47. V § 181 ods. 8 v prvej vete sa za slová “choroby

z povolania” vkladá čiarka a slová “ku ktorým došlo za

podmienok uvedených v § 180,”.

48. Za § 188 sa vkladá nový § 188a, ktorý vrátane

nadpisu znie:

“188a

Výkon štátnej služby a priama súvislosť s ním

(1) Výkonom štátnej služby sa rozumie výkon opráv-

není a povinností vyplývajúcich zo služobného pome-

ru, činnosť vykonávaná na rozkaz alebo na pokyn

nadriadeného a činnosť, ktorá je predmetom služobnej

cesty.

(2) Výkonom štátnej služby je aj činnosť vykonávaná

pre služobný úrad na podnet záujmového združenia

policajtov, prípadne aj činnosť vykonávaná pre služob-

ný úrad z vlastnej iniciatívy, ak na ňu policajt nepo-

trebuje osobitné oprávnenie alebo ak ju nevykonáva

proti výslovnému zákazu nadriadeného.

(3) V priamej súvislosti s výkonom štátnej služby sú

úkony potrebné na výkon štátnej služby a úkony počas

služby obvyklé alebo potrebné pred začiatkom služby

alebo po jej skončení. Nepatrí sem stravovanie, ošet-

renie, prípadne vyšetrenie v zdravotníckom zariadení

s výnimkou lekárskeho vyšetrenia konaného na roz-

kaz alebo na pokyn nadriadeného alebo ošetrenia pri

prvej pomoci a cesta na ne a späť.

(4) Za činnosť v priamej súvislosti s výkonom štát-

nej služby sa považuje aj školenie policajtov na zvýše-

nie ich odbornej pripravenosti organizované služob-

ným úradom.”.

49. V § 192 ods. 2 sa za slová “v odseku 1 písm. a)”

vkladá bodka a nasledujúci pôvodný text tvorí novú

vetu, ktorá sa začína veľkým písmenom.

50. V § 199 ods. 2 sa slovo “nadriadený” nahrádza

slovami “služobný úrad” a slová “Policajnému zboru”

sa nahrádzajú slovami “služobnému úradu”.

51. V § 201 ods. 1 sa čiarka za slovami “a na

dôchodkové zabezpečenie” nahrádza bodkočiarkou.

52. V § 202 sa čiarka za slovami “a na dôchodkové

zabezpečenie” nahrádza bodkočiarkou.

53. V § 213 ods. 4 sa na začiatku vkladá predložka

“Na” a slová “upravuje osobitný predpis

47

)” sa nahrá-

dzajú slovami “sa primerane použijú ustanovenia tý-

kajúce sa dávok dôchodkového zabezpečenia podľa

osobitného predpisu.

47

)”.

54. V § 217 ods. 2 sa za slovami “informačnej službe”

vypúšťa čiarka a slová “ktorá sa započítala”.

55. V § 227 ods. 3 sa slová “služobnému orgánu”

nahrádzajú slovom “nadriadenému”.

56. V § 229 ods. 1 sa slová “v mene Policajného

zboru príslušné služobné orgány” nahrádzajú slovami

“v mene služobného úradu príslušní nadriadení”.

57. V § 242 ods. 2 sa za slovom “hodnoteniu” vypúš-

ťa čiarka a slová “potvrdeniu o zamestnaní”.

58. V § 243 ods. 2 sa slovo “najneskôr” nahrádza

slovom “spravidla” a na konci sa pripája táto veta: “Ak

nemôže odvolací orgán rozhodnúť o odvolaní do 60 dní

odo dňa podania odvolania, je povinný o tom policajta

písomne vyrozumieť.”.

59. V § 260 ods. 1 sa za slovo “prechádzajú” vkladajú

slová “nároky vyplývajúce zo služobného príjmu”.

60. V § 275 ods. 4 sa za slová “si dopĺňa” vkladajú

slová “alebo si začal dopĺňať”.

61. § 275 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

“(5) Policajta uvedeného v odseku 2 možno previesť

alebo preložiť podľa § 35 len na funkciu, na ktorú sú

stanovené rovnaké alebo nižšie kvalifikačné predpo-

klady ako na funkciu, ktorú zastáva; rovnako to platí

aj pre policajta uvedeného v odseku 3 pri prevedení

alebo pri preložení na inú riadiacu funkciu.”.

62. V § 276 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

“Výnimka podľa prvej vety sa vzťahuje aj na prevedenie

alebo na preloženie policajta na inú funkciu, na ktorú

nespĺňa kvalifikačné predpoklady, s podmienkou, že

na túto funkciu sú stanovené rovnaké kvalifikačné

predpoklady ako na funkciu, ktorú zastával pri zara-

dení do stálej štátnej služby, a odbornou praxou pre-

ukazuje potrebné znalosti aj na výkon tejto funkcie.”.

63. V § 280 odsek 2 druhá veta znie:

“Doplatok sa poskytuje dovtedy, kým sa uvedený

rozdiel neodstráni, najdlhšie však do skončenia výko-

nu funkcie, ktorú začal vykonávať pred účinnosťou

tohto zákona.”.

64. § 282 sa vypúšťa.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.