Official Journal L 289 , 26/10/2002 P. 0030 - 0030
32002D0844

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. októbra 2002,
(2002/844/ES)

ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/14/ES vzhľadom na dátum zmeny cestovného poriadku siete v železničnej doprave

(oznámené dokumentom číslo C(2002) 3997)
(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/14/ES z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii1, najmä na jej článok 34 ods. 3,

keďže:

(1) Príloha III k smernici 2001/14/ES stanovuje časový plán procesu prideľovania kapacity železničnej infraštruktúry a predpokladá tiež, že sa zmeny cestovného poriadku siete uskutočnia každý rok o polnoci poslednú sobotu v máji.
(2) Z prevádzkových dôvodov navrhujú manažéri infraštruktúry a železničné spoločnosti, aby sa dátum zmeny cestovného poriadku siete posunul v každom roku na december.
(3) Príloha III k smernici 2001/14/ES by sa mala preto príslušne zmeniť a doplniť.
(4) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného podľa smernice 2001/14/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Odsek 2 prílohy III k smernici 2001/14/ES sa týmto nahrádza takto:

"2. Zmena cestovného poriadku sa uskutoční o polnoci, druhú sobotu v decembri. Ak sa zmena alebo úprava vykoná po zimných mesiacoch, aby sa zohľadnili najmä prípadné zmeny regionálnych cestovných poriadkov osobnej dopravy, uskutoční sa o polnoci druhú sobotu v júni a v takých intervaloch medzi týmito dátumami, aké sa vyžadujú. Manažéri infraštruktúry sa môžu dohodnúť na iných dátumoch a v takom prípade musia informovať Komisiu, ak to má vplyv na medzinárodnú dopravu."

Článok 2

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať pre cestovný poriadok na rok 2003, ktorý platí od 14. decembra 2002. Kvôli špecifickému regulačnému systému vo Veľkej Británii, Spojené kráľovstvo môže toto rozhodnutie uplatňovať pre cestovný poriadok na rok 2004, ktorý platí od decembra 2003 za predpokladu, že nie sú ovplyvnené ostatné ustanovenia smernice a najmä tie ustanovenia, ktoré sa týkajú medzinárodnej spolupráce.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 23. októbra 2002

Za Komisiu
podpredseda

Loyola de PALACIO


1 Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29.

©