Mosty v povodí rieky Nitry

Na úseku trate Veľké Bielice - Prievidza postavila Uhorská stavebná spoločnosť v roku 1896 76 mostov a priepustov. Najdlhším boli oceľové mosty cez rieku Nitru s dĺžkou 65 m a cez rieku Handlovku s dĺžkou 40 m.

Poškodenie mostov v rokoch 2.svetovej vojny
11.10.1944 o 23:40 hod. partizáni poškodili ekrazitovou náložou most v km 5,40 v úseku Veľké Bielice - Veľké Uherce. Oba spodné železné nosiče boli v prostriedku zničené.
20.10.1944 most v km 69,8 km v úseku Topoľčany - Bošany bol zničený. Zničený bol aj most v km 17,616 v úseku Zemianske Kostoľany - Nováky. Pretože medzi Bošamni a Novákmi nebolo nijakého rušňa, doprava bola zastavená.
3.4.1945 ustupujúce nemecké vojsko vyhodilo do vzduchu most nad riekou Handlovka pri Prievidzi. Opravné práce na moste začalo 14.4.1945. Rekonštrukčné práce pokračovali rýchlo, preto 22.5.1945 sa konala prvá zaťažkávacia skúška všetkých mostov z Prievidze po Šimunovany (Partizánske). Oficiálne otvorenie dopravy na trati Prievidza - šimunovanský most sa uskutočnilo 23.5. vlakom č.1803.
Zaťažkávacia skúška mostov na trati Prievidza - Nemecké Pravno sa uskutočnilo 23.6.1945 od 11:00 do 14:00, keď bola otrovená doprava.
Definitívna výmena mosta ponad Handlovku pri Prievidzi sa uskutočnila 22.1.-2.4.1946 Doprava sa vykonávala cez Bojnickú a Chrenovskú spojku.

Výmena mostov
Postupne zavádzaním ťažších hnacích vozidiel pristúpilo sa k prestavbe trate na vyššie osové tlaky, aby trať zniesla zaťaženie 25 t na nápravu. Preto sa muselo pristúpiť i k výmene mostov so železnou konštrukciou. Postupne boli vymenené mosty cez rieku Radošinku, Bebravu, Handlovku.

Výmena mosta v km 42,264 cez rieku Radošinku
Na trati Palárikovo - Veľké Bielice v km 42,264 sa v blízkosti žst.Lužianky nad riekou Radošinkou nachádzal starý oceľový most. Priehradová konštrukcia s rozpätím 31,00 m už nevyhovovala vtedajšej požiadavke na osové tlaky a v značnej miere znižovala zaťaženosť celej trate. Okrem toho aj priestorová úprava starého mosta už nevyhovovala. Druhé pole tvorila menšia oceľová konštrukcia s rozpätím 6,40 m. Obe tieto konštrukcie boli uložené na spoločnom pilieri.
Podľa projektovej úlohy mali sa tieto staré konštrukcie nahradiť iba jednou novou konštrukciu s rozpätím 39,00 m. V januári 1966 SUDOP Bratislava vypracoval jednostupňový projekt na oceľový priehradný most uvedeného rozpätia, rekonštrukciu jednej a úplnú prestavbu druhej opory. Dodávateľom oceľovej konštrukcie boli Východoslovenské železiarne.
Mostný obvod ČSD Bratislava uskutočnil výstavbu opôr, montáž oceľového mosta, jeho uloženie na ložiská a odstránil starú konštrukciu. Pred začatím prác na oporách sa musela vysunúť krátka oceľová konštrukcia, ktorá bola uložená na lužianskej opore. Miesto nej sa do trate vložilo mostné provizórium so zapustenou mostovkou v dĺžke 15,00 m, aby sa mohlo začať s búraním starej opory a výstavbou novej. Na druhej strane prekážky sa pod prvou vnútornou zvislicou vytvorila trojradová bárka. Zvislica bola vystužená tvrdým drevom. Vo výluke sa prvá priehrada hlavných nosníkov s pozdĺžnikom a priečnikmi odpálila. Mostné provizórium dĺžky 10,00 m so zapustenou mosotvkou sa jedným koncom uložilo na bárke, druhým na rovnanine z podvalov. Tým sa mohlo začať s prácami aj na druhej opore. Rekonštrukcia tejto opory spočívala vo vyrúbaní starej úložnej lavice. Nová úložná lavica sa zhotovila podstatne širšia lebo prečnievala konzolovite na obidve strany.
Oceľový most z jednotlivých prvkov montovali pracovníci MO priamo v žst.Lužianky. Priestor vedľa kusej koľaje poskytoval dobré podmienky pre montáž priehradovej konštruckie. Jednotlivé prvky sa na miesto montáže prisunuli sovietskym kolesovým žeriavom K-161, ktorý sa pri tejto práci veľmi svedčil. Preto nebolo potrebné, aby sa pre montážne účely stavali kozlíkové žeriavy. Pri montáži sa most natrel, pripevnili sa naň mostnice, stredná podlaha z ryhovaného pechu, chodníková podlaha z roštov a ochranné uholníky.
24.4.1968, deň pred prvou výlukou dva žeriavy EDK-1000 naložili celý most vážiaci 120 t na plošinové vozne. Vozne mali zvláštne opleny, zhotovené pre tento účel, ktoré mali umožniť natáčanie pri prechode cez výhybky a v oblúku.
Pri prvej výluke sa oceľová konštrukcia vyviezla zo stanice a uložila sa vedľa opôr. Pracovný vlak s konštrukciou opatrne prechádzal cez dve výhybky mimoriadne pomaly a opatrne. Po prejdení výhybiek nasledoval oblúk s polomerom 400 m a s prevýšením 50 mm. Pred starým mostom sa pracovný vlak zastavil, žeriavy zdvihli konštrukciu, aby sa táto mohla vyložiť a na plošinových vozňoch dopraviť až nad prekážku. Ak by sa ponechala konštrukcia v pôvodnej výške, postupu vpred by bránili horné pásy starého mosta.
Oceľový most sa vykladal z plošinových vozňov do priestoru vedľa opôr dvoma žeriavmi EDK-1000. Boli podoprené veľkými a vnútornými podporami. Mali tiež zavesené skutočné zaťaženie 50,0 t. Podľa platnej tabuľky bolo dovolené zaťaženie pri tomto vyložení 61,0 t.
Pre veľké podpory sa zriadili rovnaniny z podvalov, ktoré sa použili aj na druhý deň. Výluka trvala od 7:50 do 12:30 hod.
Podstatne väčší rozsah prác sa vykonal 25.4.1968. Podľa výlukového rozkazu mala výluka trvať od 7:25 hod. do 18:20 hod. Žeriavy EDK-1000 vybrali mostné provizóriá a uložili ich vedľa koľaje. Záverné múriky, vyrobené ako prefabrikáty, uložili na úložnú lavicu. Pritom sa použila cementová malta s prísadou Rexalu-S, ako malta s vysokou začiatočnou pevnosťou.
Priestor, ktorý zostal voľný po vybratí mostných provizórii, sa postupne zasypával. namontovalo sa koľajové pole, ktoré siahalo až po záverné múriky. Koľajové žeriavy sa opäť podopreli na hranice z podvalov s veľkými podporami a vyložili starú oceľovú konštrukciu dĺžky 27,90 m a hmotnosti 70,0 t vedľa opôr. V prekážke zostal vyčnievať starý pilier, ktorý sa stal zbytočným pri použití priehradovej konštrukcie s rozpätím 39,0 m. Z jednej strany tohto piliera bola stará konštrukcia, z druhej strany zase nová konštrukcia. Pilier bol od oceľovej konštrukcie nového mosta vzdialený 90 cm. Pilier sa mal odstrániť odstrelením. Pracovníci Výskumného ústavu inžinierskych prác Bratislava, pracovisko Brno, viedli prípravné práce, určili umiestnenie vrtov, vypočítali množstvo nálože a namontovali zariadenie pre odstrel.
Po výbuchu, keď sa mračno prachu rozplynulo, koľajové žeriavy sa zdvihli novú priehradovú konštrukciu a uložili ju na ložiská, takže už o 12:00 bola konštrukcia umiestnená v osi trate.
Nasledovala práca na zvršku. Montáž koľaje na oceľovom moste a na priľahlých úsekoch.
Zaťažkávacia skúška rušňom rady 556.0 dokázala, že konštrukcia vyhovuje požiadavkám ČSN a môže sa odovzdať do prevádzky. Výluka na moste skončila o 17:45 hod. Celkový finančný náklad na prestavbu dosiahol 109 905,11 Kčs.

Výmena mosta nad riekou Bebrava v km 71,670
Najskôr v roku 1977 bol za účinnej pomoci žeriavnikov z Nových Zámkov vymenený mosta cez rieku Bebravu v úseku Topoľčany - Bošany pri Krušovciach.
Stúpajúce nároky na zaťažiteľnosť a nevyhnutnosť zväčšiť prechodový prierez ukázali, že staré oceľové konštrukcie už nevyhovujú. Musia sa čo najskôr vymeniť. Podľa projektovej úlohy, ktorú zostavila služba traťového hospodárstva SVD, projektovú dokumentáciu vypracoval v troch alternatívach SUDOP, závod Bratislava. Po spoločnom rokovaní bola navrhnutá akternatíva, podľa ktorej 3 doterajšie oceľové plnostenné konštruckie budú nahradené 2 oceľovými konštrukciami. Jedna krátka plnostenná a druhá priehradová, ktorá preklenie Bebravu. Výroba oceľovej konštrukcie objednaná v mostárni Frýdek-Mýstek. Most vyrobený koncom 1987.
V marci 1988 vložil MO Bratislava do trate pred a za mostom 2 provizória, pod ktorými sa budujú opory, na ktoré sa osadia nové konštrukcie. Od 15.4.1988 sa k mostu nasťahovali aj príslušníci železničného vojska, ktorí majú zmontovať oceľové konštrukcie a vložiť ich do trate.
Nová oceľová konštrukcia 42 m, hmotnosti 180 t. Od 9:00 hod. 15.8.1988 výluka, demontáž zvršku, vybúrali sa staré oceľové konštrukcie, staré opory a piliere. 16.8.1988 vložené žeriavmi DEMAG CC-2000 do trate nové oceľové konštrukcie a MO Bratislava začal stavať mostnice, podlahové plechy a poistné uholníky. 17.8.1988 TD Nitra zmontovala zvršok, dosypala zemné teleso pri moste. V tom čase železničné vojsko dementovalo staré oceľové konštrukcie, ktoré bolo odvezené na nákladných autách do Kovošrotu. Na záver sa uskutočnila zaťažkávacia skúška.

Výmena mosta nad riekou Handlovka v Prievidzi
V 10-11.3.1963 sa uskutočnila výmena mosta ponad rieku Handlovka na trati Veľké Bielice - Prievidza. Dva 50 t parné žeriavy v priebehu noci a dňa 11.3.1963 zdvihli starú 40 m dlhú a 78 t vážiacu konštrukciu, osadili 14 t prefabrikát závesného múrika. Potom ručne po zasúvacej dráhe sa zasunula a osadila na nové úložné lavice a ložiská nová 37,40 m dlhá oceľová konštrukcia, hmotnosti 120 t. Rekonštrukciu vykonali pracovníci TD Nitra a MO Bratislava. Výluka na trati bola ukončená 11.3.1963 o 17:40 hod, keď bola od 22:00 hod 10.3.1963 zastavená doprava.

Pramene:

Mosty na trati Zbehy - Radošina

Pri stavbe trate Zbehy - Radošina bolo na trati postavených 73 mostov a priepustov. Trať bola otvorená 26.11.1909.

Prameň:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku