Mosty na trati Čata - Šahy

Mosty cez inundačné územie rieky Hron medzi Čatou a Zalabou
RČSD v Bratislave zadalo v 1925 verejnou súťažou náter mosta v km 1,881 Čata - Šahy hmotnosti 167 260 kg firme Protirez, Praha II, Smečky 13 (VPŽP 6.6.1925).
RČSD v Bratislave zadalo v 1926 verejnou súťažou vypracovanie podrobného návrhu, dodanie, postavenie lešenia a zasunutie do osi 18-tich železných konštrukcii o rozpätí 9,50 m pre mosty v km 1,438, 3,168, 3,577, 4,248 a 4,589 trate Čata - Šahy. Pre most v km 1,438 boli navrhnuté 2, pre ostatné mosty 4 železné nosné konštrukcie s plnostennými hlavnými nosníkmi, so zapustenými mostovkami a chodníkovými konzolami o približnej váhe 18 x 10 = 180 t. Dodávka nových železných konštrukcii mostov bola zadaná Moravsko-slezskej a.s. v Přívoze, spojené s firmou Akc.spol.Strojírny, predtým Breitfeld-Daněk i spol. v Prahe a firme Studenská továrna na vagóny v Studénke.
RČSD Bratislava zadalo verejnou súťažou vypracovanie podrobného návrhu na železnú konštrukciu šikmého mosta rozpätia 14,70 m v km 21,308, dodanie tejto a dvoch konštrukcii o rozpätí po 9,50 m pre most v km 16,421 Čata - Šahy. Konštrukcie sú plnostenné s hlavnými nosníkmi, u šikmého mosta s mostovkou spodnou, u druhého mosta so zapustenou a chodníkmi na konzolách. Celková váha všetkých konštrukcii asi 24 + 2 x 10 = 44 t.
Most v km 16,421 je vzdialený asi 450 m od stanice Sakološ, druhý asi 1350 m od zastávky a nákladiska Vyškovce.
Vypracovanie podrobného návrhu mosta 21,308 ako i dodávku železnej konštrukcie vrátane zasunutia mosta a v 16,421 firme Akmos, moravsko-slezská železiarenská a.s., Moravská Ostrava 3.
RČSD Bratislava zadalo verejnou súťažou permanovanie mostov Čata - Šahy na stavbu návodného piliera v km 16,421 a dvoch opier mosta v km 21,308 Inž.Vermes, Šahy.

Mosty po 2.svetovej vojne
Po 2.svetovej vojne bol úplne zničený most pri Oroske na trati Čata - Šahy. Nahradený bol provizóriom mimo osi.
Po obnove mosta cez Malý Dunaj stavebná skupina ženijného vojska sa presunula na obnovu mostov do Pohronia, kde na trati Čata - Šahy obnovila najskôr most cez Hron u Orosky a potom ďalšie 3 mosty menších rozmerov na tej istej trati v smere na Šahy.
Počas odchodu ľadov vo februári 1946 bol vážne poškodený most pri Oroske. Ľad na moste strhol strednú drevenú bárku aj s ľadolamom a s ňom 2 polia železných provizórii v celkovej dĺžke 31 m. Oprava bola prevedená za jeden mesiac.
Po postavení provizórnych mostov na Ipli a Hrone pri Pástovciach bola v apríli 1946 obnovená doprava Štúrovo - Šahy. Na jar 1948 sa začali odstraňovať provizórne mosty cez Ipeľ a nahradzovať ich novými mostami, ktoré dodali Škodove závody v Plzni. Výstavba nových mostov skončila v 1949 a vyžiadala si jednu obeť a dve ťažké zranenia.

Výmena mosta cez Ipeľ pri Ipeľskom Sokolci
Výmema mosta cez Ipeľ pri Ipeľskom Sokolci (1977) - išlo o náročnú a z hľadiska technológie i použitých prvkov progresívnu metódu stavby mosta. Prvýkrát sa na moste použilo zaplavovanie IP nosníkov pre zasúvaciu dráhu pomocou pontónov.
Žeriav GEK-80 vybral starú oceľovú konštrukciu, čím urobil prvý krok k realizácii nového mosta. Progresívny spôsob pozdĺžneho i priečneho zasunutia nosnej konštrukcie dĺžky 53,1 m a hmotnosti 198 t vypracoval MO Bratislava. Pomocnú ruku podali aj pracovníci RD Žilina, no hlavne ich vyprosťovací vlak.
Prvýkrát v histórii MO zabezpečili zváranie montovaných stykov mostovky pracovníci MO. Ďalším progresívnym prvkom bola montáž provizória stykov pomocou vysokopevnostných skrutiek. Výstavba podpôr na ochranu mostného provizória pracovala za veľmi sťažených podmienok, hlavne pre vysoký stav spodnej vody.
Novú konštrukciu vyrobili GANZ MÁVAG Budapest. Celá výmena pozostávala z 2 etáp. V prvej boli v mimotraťovej výluke, v ktorej sa nadvihla nová konštrukcia a položila sa na zasúvaciu tzv. stoličku nosnosti 60 t. Potom sa urobilo pozdĺžne zasunutie. V druhej etape sa pomocou hydraulických odtlačníkov (zlepšovací návrh MO Bratislava) dokončilo uloženie novej konštrukcie. Na moste sa použilo priame upevnenie koľajníc na mostovku. Kontrolnú zaťažkávaciu skúšku vykonali odborníci z VŠD Žilina.

Povodeň v povodí Ipľa v roku 1999
Most v km 27,928 trate Čata - Šahy. Po niekoľkodňových vytrvalých dažďoch sa 22.6.1999 Suchý potok pritekajúci z Maďarska v katastri Preseľany nad Ipľom rozvodnil. Nápor vody sa najskôr obrátil proti násypovému telesu železničnej trate a asi 25 m násypu za oporou mosta zmizlo. Opora jednokoľajného, 2 betónové dosky, rozpätia 7,75 m, výšky 4 m, ktorú voda podomlela sa zatlačila do podložia a naklonila sa. Jednu oporu bolo potrebné prerobiť, vybudovať asi 30 m2 násypu a regulovať tok.

Mosty na trati Šahy - Krupina

Pri stavbe Hontianskej župnej železnice Šahy - Krupina bolo pre prechod vodných tokov postavených 91 malých stavieb rozličných konštrukčných systémov. Z toho 72 priepustov rozpätia do 2 m postavených z betónových rúr, otvorených alebo klenbových, 11 mostov rozpätia 2-10 m, 2 mosty rozpätia 10-30 m a 2 mosty nad 30 m. Stavby do rozpätia 2 m mali nosnú konštrukciu z dubového dreva, väčšie stavby boli zo železa. Podpery boli vždy stavané z kameňa.
Najväčšie mosty boli postavené cez rieku Ipeľ pri Preseľanoch nad Ipľom. Oba mosty mali mrežovú konštrukciu. V km 2,93 to bol most s 2 podperami, otvormi cez riečisko 20+40+20 m a v km 3,188 inundačný most tiež s 2 podperami, otvormi 20+20+20 m.
Oba mosty boli po 2.svetovej vojne zničené, neskôr provizórne opravené, tak aby mohla byť začatá vojenská preprava. Vlaky do postavenia nových priehradových mostov svetlosti 72,55 a 2 x 30,30 m prechádzali rýchlosťou 10 km/h.
18.10.1944 o 23:40 partizáni vyhodili do vzduchu mostík v km 28,930 v úseku Nemce - Domaníky.

Mosty na trati Štúrovo - Levice - Hronská Dúbrava

Pri výstavbe miestnej železnice Hronská Breznica (Hronská Dúbrava) – Levice koncom 19.storočia si ťažký terén vyžadoval postaviť 183 mostov. Najdlhšími boli premostenia Hrona vo Veľkých Kozmálovciach s rozpätím 3 x 40 m, v Žarnovici s rozpätím 2 x 35 m a v Žiari nad Hronom s rozpätím 2 x 30 m. Prevádzka bola otvorená 27.10.1896.
Pri vpáde maďarských bolševikov na Slovensko v roku 1919 bolo poškodených viacero menších mostov na trati Levice - Hronská Breznica.
RČSD Bratislava v 1925 vypísalo verejnú súťaž na náter mosta v km 46,489 trate (Dolný Várad) s náretovou plochou 2523 m2. Náter mosta ale zadaný nebol (ZVST 6.6.1925).
Ustupujúcou nemeckou armádou boli zničené mosty cez Hron pri Dolnom Várade (Tekovský Hrádok) a Kozárovciach. Oprava mosta pri Dolnom Várade trvala do 30.9.1945, cestujúcich dovtedy cez rieku prevážali na člnoch. Oprava mosta pri Kozárovciach sa realizovala provizóriom mimo pôvodnej osi.
Pri zdvojkoľajnení úseku Žarnovica - Žiar nad Hronom bol v km 39,3 postavený nový most. Pracovníci Železničného staviteľstva Bratislava, závod 01 postavili aj v km 38,584 nové opory, kde sa prejavil nedostatok materiálu - štrkopieskov. Cez rieku Hron bol v roku 1989 v km 42,6 postavený nový most s vopred predpínanými nosníkmi.
Most cez Hron pri Šášovskom Podhradí bol opravovaný v roku 1974. Jeho jeden pilier nevydržal a prestal plniť svoju funkciu. Preto 23.10.1974 sa pri moste stretli zástupcovia MO Bratislava. Pri obhliadke vyberali z 5 alternatív. 26.10.1974 nastúpili na opravu príslušníci ČSĽA, VÚ 2479 so svojou technikou a začali stavať provizórny pilier. Zaťažkávacia skúška nového piliera sa uskutočnila v novembri 1974. Kotvenie zvolenskej opory mosta v km 57,435 koncom 90.rokov vykonal podnik Slovenské tunely, a.s. Bratislava-Lamač.

Mosty na trati Levice - Úľany nad Žitavou

Pri výstavbe miestnej železnice Levice - Úľany nad Žitavou si stavba vyžiadala stavbu 99 mostov a priepustov celkovej dĺžky 301 m. Najdlhší most dĺžky 78 m cez Hron pri Kalnej nad Hronom mal oceľovú konštrukciu. Prevádzka na trati bola otvorená 26.9.1915.
Pri vpáde maďarských bolševikov na Slovensko v roku 1919 bolo poškodených viacero menších mostov na trati Levice - Žitva-Fedýmeš (Úľany nad Žitavou).
Most cez Hron pri Kalnej nad Hronom a most cez rameno Nitry boli koncom 2.svetovej vojny zničené a nahradené provizóriami v ose. Trať v úseku Úľany nad Žitavou - Kalná bola opravená 16.9.1945, kedy sa uskutočnila zaťažkávacia skúška mostov. Vo februári 1946 most v Kalnej nad Hronom poškodil príval vody, doprava Levice - Kalná nad Hronom bola prerušená. Dnešný most v Kalnej nad Hronom (km 6,4) je dielom MO Bratislava.
Most cez Žitavu v km 35,05 trate bol v polovici 90.rokov vymenený za novú oceľovú konštrukciu s priebežným štrkovým lôžkom.

Mosty na trati Šurany - Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce - Topoľčianky

Pri výstavbe železnice v údolí Žitavy zo Šurian do Topoľčianok boli na trati postavených 87 mostných objektov s celkovou svetlosťou 350 m, z toho 3 najväčšie mosty s rozpätiami 15,4 a 50 m mali drevenú konštrukciu. Prevádzka na trati Šurany - Zlaté Moravce začala 7.9.1894, Zlaté Moravce - Topoľčianky 21.9.1895.
Ustupujúce nemecké vojská zničili mosty. Aby mohla byť otvorená doprava na trati Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou, začali 13.6.1945 zo žst.Šurany po ceste prepravovať dva rušne rady 310. Doprava na trati Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou bola otvorená 22.6.1945. Cestujúci však z Úľan nad Žitavou do Šurian a opačne museli dochádzať pešo. Od 13.7.do 20.8. cestujúci sa už prepravovali zvláštnymi motorovými vlakmi, ale len po km 3,09 a späť.
13.7.1945 začala firma Weinzettel so stavbou mostov, ktoré dokončila 20.8.1945, kedy boli odovzdané verejnej doprave. Na tejto slávnosti sa zúčastnil aj predseda SNR Šmidke a za železnice hl.inšpektor Ferencei.
V auguste 1947 bolo provizórium mosta cez rieku Nitru v km 0,722 trate Šurany - Úľany nad Žitavou vymenené za definitívnu mostnú konštrukciu.

Pramene:


Strana vytvorená : 1. XI. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku