Mosty na trati Zvolen - Krupina

Územie, v ktorom museli stavitelia postaviť trať Zvolen - Krupina bolo dosť členité. Na vhodné vedenie trasy bolo potrebné okrem dvoch tunelov postaviť až 120 železničných mostných objektov a 68 cestných priepustov a mostných objektov. Mostného železa pre nosné mostné konštrukcie sa spotrebovalo okrúhlo 500 000 kg, čiže asi 50 vozňov. Ako mostné murivo bolo použité murivo z dusaného betónu, z betónu s obkladom lomového alebo vrstevnatého kameňa, z časti z lomového kameňa.

Most cez rieku Slatinu v km 0,896
Z väčších železničných mostov zaujímavý konštrukčne a rozmerovo bol most s troma otvormi (10,7+44,1+10,7 m) cez rieku Slatinu pod zvolenským zámkom, v oblúku s polomerom 300 m šikmo pretínajúci prúd rieky. Jeho stredná priehradová konštrukcia bola priamopásová jednoduchej sústavy s jednostranne okosenými rohmi rozpätia 44,1 m, hmotnosti 200 t.
Ustupujúce nemecké vojsko 7.3.1945 tento most, ale aj most na spojke Pustý Hrad-odbočka Breziny vyhodilo do vzduchu. Prvý vlak obnoveným mostom na spojke Pustý Hrad-odbočka Breziny ponad rieku Slatinu prešiel 14.4.1945.
Oba mosty museli byť po prestavbe zvolenského uzla zrušené a na trati Zvolen os.st.-Krupina bol v km 1,48 postavený nový most.

Most nad cestou č.50 Zvolen - Košice
Most nad cestou č.50 Zvolen - Košice bol na jar 1984 poškodený. Pričinil sa o to nepozorný vodič, ktorý na svojom vozidle viezol bager s nespusteným ramenom. Hoci pod mostom bola 5 m výška, bager zachytil mostnú konštrukciu. Poškodenie bolo také vážne, že most nebol schopný zniesť prevádzkové zaťaženie ani pri rýchlosti 10 km/h. Preto bol vybratý a nahradený provizóriom. Problémom však ostalo, že chýbala dokumentácia stavu mosta.
Potrebnú projektovú dokumentáciu vypracoval MO Bratislava v spolupráci s Výskumným ústavom zváračským v Bratislave. Pri prehliadke sa zistilo, že na pôvodnom moste bola roztrhnutá spodná mostnica hlavného plnostenného nosníka. Za ňou bola prasknutá a vyosená stojnica (zváraný I nosník), do ktorého sa muselo navariť asi 4 m2 ocele.
Pri výmene mosta sa zriadilo provizórne pracovisko, asi 50 m vedľa trate. Potom sa čakalo už len na hotovú mostnú konštrukciu, lebo provizórium bolo opäť poškodené z viny iného vodiča, hoci nie v takom rozsahu.
Výmena provizória sa uskoročnila 10.7.1985. Dva koľajové žeriavy EDK 500 z RD a TD Zvolen a pracovníci MO Bratislava počas 12 hodinovej výluky 7:00-19:00 vymenili provizórne premostenie za staronový železničný most dlhý 22,40 m. Počas zasúvania mosta musela byť na ceste 4 x po 20-25 minút zastavená premávka. Pomáhal pri tom Dopravný inšpektorát a Odbor dopravy ONV Zvolen.

Most cez rieku Neresnicu v km 5,621
Most v km 5,621 bol postavený Akciovou spoločnosťou na stavbu strojov a mostov v Adamove. Mal rozpätie 23,04 m, jeho približná hmotnosť bola 47 578 kg z martinského plávkového železa, liatej oceli a olova.

Most v km 5,726 nad vodným tokom Burzovo
V roku 1998 sa zistilo, že pôvodná železobetónová doska mosta v km 5,726, jeho statika a izolácia sú narušené a bezpečnosť dopravy je obmedzená. Opory a krídla mostu boli z kamenných kvádrov, úložné prahy zo železobetónu a nosnú konštrukciu tvorila železobetónová doska so zabetónovanými koľajnicami. Svetlosť otvoru mosta bola 3,5 m. Po odkytí štrkového lôžka sa ukázalo, že most je vo veľmo zlom stave. Preto sa rozhodlo most dočasne nahradiť mostným provizóriom a neskôr postaviť most nový. K rekonštrukcii sa pristúpilo na jar 2001.
Do konca októbra 2001 sa zbúrali staré opory a základy, vybetónovali sa základy nového mosta. 19.-21.11.2001 pracovníci Strediska železničných mostov vo Zvolene uskutočnili najdôležitejšiu fázu - výber mostného provizória pomocou 2 žeriavov EDK 750 a vloženie 2 kusov železobetónových dosiek s dokončením izolácie týchto prefabrikátov. Sprevádzkovanie mosta vykonali zamestnanci Správy železničných tratí a stavieb Zvolen, ktorí na moste a priľahlých úsekoch zriadili štrkové lôžko. Nový most má rozpätie 4,1 m. Kolaudácia mosta sa uskutočnila v máji 2002, po úprave koryta potoka a priľahlých svahov.

Dobronivský viadukt v km 15.8/9
Za stanicou Dobrá Niva prešla trať údolie 83 m dlhým dobronivským viaduktom so šiestimi 11 m klenutými otvormi o výške 13,5 m. Viadukt je čiastočne v oblúku s polomerom 300 m, celý urobený z dusaného betónu s hrubo vrstveným kamenným obkladom, veľmi vzhľadovo a pôsobivo sa odrážajúci od zalesneného pozadia.

Most cez Suchý potok v km 26,167
V km 26,167 bol postavený Teplickými strojárňami a.s. v Teplicích-Šánově most s rozpätím 10,92 m. Jeho približná hmotnosť bola 18 336 kg z martinského plávkového železa, liatej oceli a olova.

Krupinický viadukt v km 27.6/7
Najimpozantnejším mostným objektom na celej trati je však viadukt cez rieku Krupinicu, blízko stanice Babiná, v nádhernom lesnom údolí. Aj tento viadukt bol postavený čiastočne v oblúku s polomerom 500 m. Celková dĺžka viaduktu je 120 m. Na strane zvolenskej má dva klenuté otvory po 6 m svetlosti, na strane krupinskej šesť klenutých otvorov po 8 m a uprostred nad riekou otvor svetlosti 34 m vystrojený oceľovou priehradovou konštrukciou, podobne ako most cez rieku Slatinu, so zapustenou mostovkou. Piliere a klenby viaduktu sú z betónu obložené kamenným, vrstevnatým murivom.

Most v km 32,410
V km 32,410 bol postavený Teplickými strojárňami a.s. v Teplicích-Šánově most s rozpätím 15,12 m. Jeho približná hmotnosť bola 16 353 kg z martinského plávkového železa, liatej oceli a olova.

Most cez rieku Krupinica
Zaujímavým je aj 27,6 m dlhý most cez rieku Krupinica s rozpätím 10,5 m.

Pramene:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 1. IX. 2003
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku