Mosty na trati Kraľovany - Trstená - Suchá Hora

Výstavbu železnice údolím Oravy až k halíčskej hranici realizovala akciová spoločnosť pod názvom Oravská miestna železnica. Vzhľadom na vtedajšiu techniku samotná výstavba železnice prebiehala pomerne rýchlo. Jej prvý úsek Kraľovany - Oravský Podzámok bol otvorený 20.12.1898 (4.12.1898), úsek do Tvrdošína 18.6.1899 a do Suchej Hory 21.12.1899. Najväčšou stavbou celej trate bol oceľový most ponad rieku Oravu pri Dolnom Kubíne (88 m dlhý). Ďalšími boli mosty cez Oravu v Sedliackej Dubovej a pri Tvrdošíne a cez Oravicu medzi Tvrdošínom a Trstenou. Na trati bolo postavených 105 priecestí, z ktorých bolo 100 úrovňových, 2 viedli podchodom a 3 nadchodom nad traťou.

Zničenie mostov koncom 2.svetovej vojny
Vojnovými udalosťami koncom 2.svetovej vojny bola celá Orava značne postihnutá. Všetkých 29 väčších železničných mostov cez Oravu bolo zničených. Medzi nimi i 3 mosty cez rieku Oravu, z ktorých každý mal po 3 otvory. Zásobovanie obyvateľstva a doprava stavebného materiálu na Orave si vynucovali veľmi rýchlu rekonštrukciu trate. Rekonštrukciu železničnej trate a tunela vykonala Tatranská stavebná účastinná spoločnosť v Kraľovanoch a rekonštrukciu vštkých železničných mostov Tvorba, stavebná účastinná spoločnosť v Bratislave.

Obnova zničených mostov
Staviteľská firma Tvorba postavila 26 mostov dlhých 6 až 30 m, z toho most v Sedliackej Dubovej dlhý 120 m, pri Dolnom Kubíne 92 m a pri Tvrdošíne 66 m.
Hoci trať bola podružnejšieho rázu so slabšími mostami, bolo rozhodnuté pri rekonštrukcii mosty nahradiť únosnejšími. K tomu podľa prevádzkovej dôležitosti trať bola posunutá na nižšie miesto, kde nebolo možné počítať skôr s definitívnou obnovou mostov. Preto sa uvažovalo o tom, ako sa majú postaviť provizóriá, aby boli rázu trvalejšieho. Rozhodnuté bolo preto použiť drevených klincovaných nosníkov. Ich princíp spočíva v tom, že spojením jednotlivých driev pomerne slabých prierezov pomocou klincov dá sa vytvoriť nosník tvaru "I" o značnej únosnosti. K tomuto rozhodnutiu viedlo niekoľko dôvodov, z ktorých najdôležitejší bol, čo možno najmenej zúžiť prietočný profil rieky. Rieka Orava sa veľmi rýchle rozvodňuje a unášané predmety ľahko zapchajú mostné otvory a tým spôsobujú katastrofálne záplavy. I odchod ľadov na Orave býva náhly a nebezpečný. Ďalším dôvodom bolo, že na Orave je dostatok dreva, no najviac slabších profilov. U spomínaných mostov sa vymurovali opory, piliere a otvory sa premostili týmito klincovanými nosníkmi. V priečnom priereze boli to 4 hlavné nosníky, vzájomne priečne stužené a zavetrované. Výška hlavných nosníkov bola až 1,5 m a rozpätie od 10 do 13 m.
Od základov boli postavené mosty ponad Oravu v Dolnom Kubíne (najskôr však dočasný drevený), most v Sedliackej Dubovej a Oravskom Podzámku. Situáciu v rekonštrukcii sťažoval nedostatok stavebných mechanizmov, stavebného materiálu a vážnym problémom bol nedostatok pracovných síl. Na moste v Dolnom Kubíne ich chýbalo 30.
Podľa plánu Železničnej stavebnej správy mali byť všetky železničné mosty na Orave dokončené do 15.7.1945. Termín sa nepodarilo dodržať. Úsek trate po Oravský Podzámok bol obnovený 5.10.1945. S maximálnym vypätím sa podarilo obnoviť prevádzku na celej trati do konca 1945.

Mosty trate Trstená - Suchá Hora
V úseku Trstená - Suchá Hora boli postavené 4 väčšie mosty a niekoľko priepustov. Trať sa na tomto úseku v niektorých miestach kľukatí, pretože sa vyhýba močiarom a bažinám.
Až do zastavenia železničnej dopravy na trati sa nachádzali pôvodné koľajnice z 1899, zvršok sa neobnovoval. Mosty boli nevyhovujúce. V 1971 bola na trati znížená rýchlosť na 10 km/h. Osobná doprava fungovala do 23.5.1971. Manipulačné vlaky boli povolené 13.9.-15.10.1971. Oficiálne oznámenie o zrušení traťového úseku 1.1.1975. V 1988 Východná dráha ČSD trať bezodkladne previedla na ONV Dolný Kubín.

Most na vlečke Medzibrodie - Široká
Obmedzené možnosti rozšírenia podniku Kovohuty Istebné a zatopenie areálu stavbou priehrady Dierová, si v 60-rokoch vynútili stavbu nového hutného závodu. Miesto pre nový areál bol zvolený neďaleko majeru Široká. V roku 1963 sa začalo so stavbou vlečky z Medzibrodia na stavenisko. Vlečka prechádza cez rieku Oravu po moste. Skúšobná prevádzka novej pece mala začať v apríli 1965.

Pramene:


Strana vytvorená : 5. VII. 2004
Strana aktualizovaná : 1. I. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku