Nový most cez Bodrog

MIESTO TROCH STARÝCH DVE NOVÉ KONŠTRUKCIE

V kilometri 30,561 v koľaji číslo 2 na traťovom úseku Streda nad Bodrogom - Slovenské Nové Mesto sa nachádza železničný most v celkovej dĺžke 157 metrov. Pozostáva z troch polí. Dve kratšie sú 33 metrové, rozpätie hlavných nosníkov najdlhšieho tretieho poľa mosta je presne 88 metrov.
Možno povedať, že dni tohto železničného diela sú už spočítané a čas odkrajuje posledné dni jeho existencie. Intenzívne prepravy rúd a žieravín v minulosti - a najmä z vozňov na mostné teleso spadnuté častice - zanechali výrazné stopy na oceľovej konštrukcii. Jeho dvojča, vedľa stojaci most v koľaji číslo 1, nie je potrebné opravovať. Je dosiaľ v bezchybnom stave vďaka tomu, že cezeň smerovali prepravy opačným smerom s odlišnými, neagresívnymi, komoditami. Mimochodom, oba mosty sú rovnaké, postavili ich súčasne v roku 1950.
V roku 1990 pracovníci Mostného obvodu Košice po pravidelnej revízii upozornili na zlý stav mosta v koľaji číslo 2. Preto o rok neskoršie vykonal Výskumný ústav železničný Praha podrobnú prehliadku, zaťažovaciu skúšku a statický prepočet mosta. Výsledkom bolo zníženie rýchlosti a zaťažiteľnosti na moste. Zníženie zaťažiteľnosti priamo ovplyvnilo zníženie triedy zaťaženia z D4 na C3, t. j. zníženie nápravových tlakov z 22,5 tony na 20 ton na nápravu. Dôsledkom tohto obmedzenia je vozba len čiastočne naplnených nákladných vozňov a teda zníženie objemu prepraveného tovaru.
O prestavbe mosta sa rozhodlo už v roku 1992 a projektová dokumentácia bola pripravená v roku 1995. Nedostatok finančných prostriedkov však zapríčinil, že sa s realizáciou začalo až v marci tohto roka.
Vyšším dodávateľom stavby sú Hutné montáže Slovakia, a.s., Košice. Nový most budú tvoriť dve oceľové priehradové konštrukcie, každá v dĺžke 77,6 metra so spodnou plechovou mostovkou a priebežným koľajovým lôžkom. Takéto lôžko tlmí nárazy na telese mosta a umožňuje jazdu vyššou rýchlosťou. Pracovný postup bude podobný ako pri budovaní žilinských mostov. Na montážnej plošine sa oba mosty poskladajú, zmontujú aj zvaria, natrú sa a urobí izolácia vane. Potom sa zatiahnú a priečne zasunú do osi koľaje. Pre zasunutie mostov bude slúžiť konštrukcia z dielcov PIŽMO a IP nosníkov. Túto časť prác budú mať v rukách príslušníci Železničného vojska.
Most chcú ŽSR dokončiť a uviesť do prevádzky v októbri 2002. Počas výmeny mostov bude doprava medzi Stredou nad Bodrogom a Slovenským Novým Mestom zabezpečovaná po jednej koľaji. ŽSR predpokladajú, že takáto prevádzka tu bude najviac 3 až 4 mesiace.

Prameň:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku