Krátky čas a dobrá cena
Železnice nakoniec našli dodávateľa na Slovensku

Železničné koľajové žeriavy vo vlastníctve ŽSR možno z hľadiska ich použitia rozdeliť do troch skupín. Tie "menšie" boli pôvodne určené najmä na zauhľovanie parných rušňov. Po zrušení parnej prevádzky strácajú svoj význam a v súčasnosti sa okrem iného používajú najmä na manipuláciu s uhlím v rušňových depách, ktoré majú ešte kotolňu na tuhé palivo. Už aj vzhľadom na svoj vek sa však postupne rušia.

Koľajové žeriavy s vyššou nosnosťou 50 až 120 ton sú využívané pri obnove železničného zvršku a mostných objektov, ktoré obhospodarujú základné pracoviská DDC. Sú to žeriavy ako napríklad EDK 750 (celkom 2 kusy), EDK 300/5 (5 kusov) a EDK 300 (1 kus). Samostatnú skupinu tvoria nehodové koľajové žeriavy, ktoré sú nasadzované pri odstraňovať následkov nehodových udalostí a preto musia byť vždy v pohotovosti a v dobrom technickom stave. Nehodové žeriavy obhospodarujú základné pracoviská DŽKV a nariadením GR č. 38/1998 sa zredukovali z celkového počtu 10 na súčasných 6 žeriavov - EDK 1000 jeden kus, EDK 750 štyri kusy a EDK 300 jeden kus. Zostávajúce štyri žeriavy EDK 300 sú využívané v rušňových depách pri opravárenskej činnosti, resp. ako výpomoc pri obnove železničného zvršku.
Údržba a opravy koľajovych žeriavov sa od 1.7.1998 riadi predpisom 4/98-PMR Smernica pre prehliadky, údržbu, opravy a technickú kontrolu železničných koľajových žeriavov, v ktorom je okrem iného uvedený aj cyklus vykonávania stredných opráv. Všetky uvedené koľajové žeriavy v minulosti v čase existencie ČSD opravovali výlučne bývalé ŽOS Plzeň. Vzhľadom na pokles strojárskej výroby, ktorý nastal najmä po vzniku samostatnej SR, bývalý odbor mobilných prostriedkov GR ŽSR hľadal možnosti využitia voľných kapacít strojárskych podnikov. V záujme vykonávať stredné opravy koľajových žeriavov na Slovensku vstúpil do rokovania s viacerými možnými dodávateľmi ako napríklad Mostáreň Brezno, a.s., ŽOS Zvolen, a.s., ŽOS Vrútky a.s. a ŽOS Trnava, a.s. Prvé rokovania sa uskutočnili už v roku 1994. Ale vzhľadom na technicko-technologické ťažkosti spojené s opravami sa napokon ako prvá zmluva na vykonanie strednej opravy nehodového žeriava EDK 750 z RD Bratislava uzavrela s Mostárňami Brezno až v roku 1998. Z finančných dôvodov sa však oprava napokon nerealizovala. Pretože v ďalšom období už Mostáreň nejavila záujem o túto činnosť, už v roku 1999 nasledovali ďalšie rokovania s firmou PROX-ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom a ZTS-Koľajové vozidlá, a.s., Dubnica nad Váhom, ktoré mali záujem o vykonávanie stredných opráv koľajových žeriavov.
Po získaní potrebných oprávnení spoločnosťou PROX-ZTS, bol ako prvý do opravy pristavený už spomínaný nehodový žeriav EDK 750 z RD Bratislava 30.5.2000. Aj keď oprava v tomto prípade trvala viac ako štyri mesiace, čo možno pripísať aj nedostatku skúseností dodávateľa, s kvalitou opravy možno vysloviť spokojnosť. Keďže aj cena za opravu je porovnateľná so zahraničnými dodávateľmi MOVO Plzeň z Českej republiky, resp. ZNTK Nowy Sacz z Poľska, DŽKV pristavila v tomto roku na opravy ďalší nehodový žeriav EDK 300 z RD Zvolen. V tomto prípade sa oprava natiahla až na takmer 5 mesiacov, čo však ovplyvnil aj zánik spoločnosti PROX-ZTS v priebehu opravy a následné rokovania o prevzatí záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Napokon všetky záväzky prevzala spoločnosť ZTS-Koľajové vozidlá, ktorá strednú opravu dokončila 12.7.2001.
V tomto roku sa stredné opravy nerealizovali len na Slovensku. Koľajový žeriav EDK 750 z MO Košice opravovali aj v ZNTK Nowy Sacz . Podľa získaných údajov cena za túto opravu iba mierne prevyšuje cenu za opravu rovnakého typu žeriava v ZTS-Koľajové vozidlá v minulom roku. Aj keď treba povedať, že opravu v ZNTK Nowy Sacz stihli za kratší čas.
ZTS-Koľajové vozidlá, a.s., Dubnica nad Váhom je dostatočne vybavená priestormi, ťažkými žeriavmi a ostatnými manipulačnými zariadeniami, ktoré využíva pri montáži rušňov. Táto spoločnosť totiž už pre ŽSR vykonáva aj modernizáciu motorových rušňov série 773 z pôvodnej série 770 (771). Tieto priestory a mechanizačné zariadenia bez väčších problémov využíva aj pri demontáži a montáži koľajových žeriavov. Prevzatím odborných pracovníkov z bývalej spoločnosť PROX-ZTS vznikol v spoločnosti ZTS-Koľajové vozidlá kolektív, ktorý dokáže realizovať opravy žeriavov v krátkych termínoch a za prijateľnú cenu. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Michala Luhového sú aj v budúcnosti pripravení vykonávať nielen stredné opravy, ale aj ďalšie požadované opravy pre všetkých majiteľov koľajových žeriavov.

Autor:


Strana vytvorená : 3. I. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku