Mosty na trati Handlová - Horná Štubňa

Na stavebne náročnej trati bolo okrem 5 tunelov postavených 67 železničných mostných konštrukcii. Nosné konštrukcie 3 mostov a 3 viaduktov boli až na jednu výnimku z plnostenných oceľových nosníkov, ktorých krátke polia sa dali lepšie prispôsobiť tvaru oblúkovej koľaje. Všetky totiž ležia v oblúkoch s polomerom 300 m. Nitovanie oceľových konštrukcii, dodaných železiarňami vo Vítkoviciach sa na stavbe prevádzalo pneumaticky. Dôvodom bol nedostatok skúsených betonárskych robotníkov.

Pstruhársky viadukt
Hneď za Handlovou v st. km 3.2/4 postavili najdlhší - 136 m dlhý Pstruhársky viadukt. Viadukt má 5 otvorov s plechovými nosníkmi svetlosti 25 m. Jeho 2/3 dĺžky je vedených v oblúku. Keďže časť viaduktu ležala v zvážnom teréne a aby sa pri samovoľnom pohybe pôdy nenarušila jeho stabilita, boli pätky 4 stredných pilierov založené až 10 m pod úroveň terénu.

Chotársky viadukt
Chotársky potok v st. km 6.2/3 bol preklenutý viaduktom dlhým 104 m. Viadukt prechádzajúci údolie vo výške 25 m je zložený z 3 polí s plechovými nosníkmi svetlosti 25 m.

Chotársky viadukt, foto Emil Schenk, 30.4.2001

Bralský viadukt
Cez úzku a 27 m hlbokú roklinu v st. km 7.2/4 bol postavený 98 m dlhý viadukt s 3 poliami svetlosti 30 m. Oceľová konštrukcia viaduktu položeného na pilieroch vysoko nad údolím mala hmotnosť 247 ton. Jednotlivé segmenty plechových spojitých nosníkov museli murári vyťahovať na vysoké drevené lešenie postavené vždy v 2 susedných poliach, kde ich postupne spájali pneumatickými vŕtačkami.

Bralský viadukt, foto Emil Schenk, 30.4.2001

Ďalšie mosty
Okrem spomenutých viaduktov bol na trati v st. km 0,604 postavený most s 1 plechovým nosníkom rozpätia 10,50 m, v st. km 1,279 mostom s plechovým nosníkom rozpätia 10 m a v st. km 14,114 most s 1 priehradovým nosníkom rozpätia 32,80 m.

Most nad železničnou traťou Horná Štubňa - Vrútky, foto Emil Schenk, 29.4.2001

Pramene:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku