Mosty na trati Kraľovany - Trstená - Suchá Hora

Výstavbu železnice údolím Oravy až k halíčskej hranici realizovala akciová spoločnosť pod názvom Oravská miestna železnica. Vzhľadom na vtedajšiu techniku samotná výstavba železnice prebiehala pomerne rýchlo. Jej prvý úsek Kraľovany - Oravský Podzámok bol otorený 20.12.1898 (4.12.1898), úsek do Tvrdošína 18.6.1899 a do Suchej Hory 21.12.1899. Najväčšou stavbou celej trate bol oceľový most ponad rieku Oravu pri Dolnom Kubíne (88 m dlhý).

Mosty v období 2.svetovej vojny
Vojnovými udalosťami koncom 2.svetovej vojny bola celá Orava značne postihnutá. Všetkých 29 väčších železničných mostov cez Oravu bolo zničených. Medzi nimi i 3 mosty cez rieku Oravu, z ktorých každý mal po 3 otvory. Zásobovanie obyvateľstva a doprava stavebného materiálu na Orave si vynucovali veľmi rýchlu rekonštrukciu trate. Rekonštrukciu železničnej trate a tunela robila Tatranská stavebná účastinná spoločnosť v Kraľovanoch a rekonštrukciu železničných mostov Tvorba, stavebná účastinná spoločnosť v Bratislave.
Hoci trať bola podružnejšieho rázu so slabšími mostami, bolo rozhodnuté pri rekonštrukcii mosty nahradiť únosnejšími. K tomu podľa prevádzkovej dôležitosti trať bola posunutá na nižšie miesto, kde nebolo možné počítať skôr s definitívnou obnovou mostov. Preto sa uvažovalo o tom, ako sa majú postaviť provizóriá, aby boli rázu trvalejšieho. Rozhodnuté bolo preto použiť drevených klincovaných nosníkov. Ich princíp spočíva v tom, že spojením jednotlivých driev pomerne slabých prierezov pomocou klincov dá sa vytvoriť nosník tvaru "I" o značnej únosnosti. K tomuto rozhodnutiu viedlo niekoľko dôvodov, z ktorých najdôležitejší bol, čo možno najmenej zúžiť prietočný profil rieky. Rieka Orava sa veľmi rýchle rozvodňuje a unášané predmety ľahko zapchajú mostné otvory a tým spôsobujú katastrofálne záplavy. I odchod ľadov na Orave býva náhly a nebezpečný. Ďalším dôvodom bolo, že na Orave je dostatok dreva, no najviac slabších profilov. U spomínaných mostov sa vymurovali opery, piliere a otvory sa premostili týmito klincovanými nosníkmi. V priečnom priereze boli to 4 hlavné nosníky, vzájomne priečne ztužené a zavetrované. Výška hlavných nosníkov bola až 1,5 m a rozpätie od 10 do 13 m.
Od základov boli postavené mosty ponad Oravu v Dolnom Kubíne (najskôr však dočasný drevený), most v Sedliackej Dubovej a Oravskom Podzámku. Situáciu v rekonštrukcii sťažoval nedostatok stavebných mechanizmov, stavebného materiálu a vážnym problémom bol nedostatok pracovných síl. Na moste v Dolnom Kubíne ich chýbalo 30.
Podľa plánu Železničnej stavebnej správy mali byť všetky železničné mosty na Orave dokončené do 15.7.1945. Termín sa nepodarilo dodržať a len skutočne s maximálnym vypätím sa podarilo dať železnicu do činnosti ešte v roku 1945.

Pramene:


Strana vytvorená : 5. VII. 2004
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku