Mosty na trati Orlov - Plaveč - Podolínec

Pri výstavbe trate Orlov - Plaveč - Podolínec musela trať prejsť rieku Poprad piatimi veľkými mostami celkovej dĺžky 596 m. Okrem nich sa v zadávacom projekte predpokladala výstavby ďalších dvoch mostov. Ale preložením rieky Poprad v oblasti Nižných Ružbách v km 25,2 až 26,4 sa upravila trasa železnice a eliminovali tieto dva veľké mosty.

Všetky mosty majú betónovú monolitickú spodnú stavbu, nosné konštrukcie sú z predpätého betónu. Rozpätie nosných konštrukcii bolo unifikované na dĺžku 27 m, okrem mosta v km 3,662, na ktorý sa použili nosníky s rozpätím 24 m.
Nosné konštrukcie sa montovali z prefabrikovaných železobetónových prvkov, ktoré sa predpínali do celkov na stavbe. Pre väčšiu stabilitu majú všetky nosné konštrukcie truhlicový prierez. Konštrukcia je v každom poli pre montážne dôvody rozdelená pozdĺžne na dve a priečne na tri časti, ktorých predpätím sa vytvorili mostové nosníky.
Prefabrikované železobetónové prvky sa vyrábali vo výrobni v Senci a prepravovali a po železnici do stanice Podolínec, resp. Pusté Pole, odkiaľ sa po ceste dopravovali na stavenisko. Na prísun prvkov pre mosty v km 11,080 a v km 21,360 zo stanice Orlov sa využila už montovaná koľaj novej železnice.
Manipuláciu s prvkami na stavenisku, ich zoradenie a predpínanie vykonával generálny dodávateľ Železničné staviteľstvo Bratislava. Kompletné predpäté konštrukcie zasúvali útvary Železničného vojska. Montáž mostov v km 21,360 a v km 23,968 vrátane zasúvania nosných konštrukcii a ich uloženia na ložisko urobilo Železničné staviteľstvo Bratislava.
Podpery aj návodné piliere sa zakladali v jamách pri nízkej hladine rieky. Na veľkých mostoch sa položil zvršok tvaru T. Všetky mosty na trati sa zaraďujú svojimi parametrami do triedy B.

Most cez rieku Poprad v km 23,968, foto Emil Schenk, 15.7.2001

Najdlhši most je v km 11,080 s ôsmimi poliami v dĺžke 225 m. Jeho dĺžka vyplynula z ostrého uhla križovaním sa osi železničnej trate s prúdnicou rieky v uhle 32°.

Prameň:


Strana vytvorená : 21. V. 2001
Strana aktualizovaná : 28. I. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku