I Hate MS IEx

Addams' Railway Page

English section

Web str nka o elezniciach na Slovensku , v eskej republike a vo zvy ku sveta a internete .
Nastav ako domovsk str nku , prida medzi ob ben


Na za iatok stranyPosledn aktualiz cia : 27. XI. 2022
vodn slovo autora , star URL , Rail CD/DVD

Ak potrebuje napl nova cestu klikni sem . V sloven ine (pr padne e tine) tu n jde aj inform cie Na za iatok stranyo vysokor chlostn ch a nakl pac ch vlakoch .
Z hist rie slovensk ch elezni n ch trat Hnacie vozidl (ru ne, motorov vozne, ...) Preh ad d ok, vlastn ch hmotnost , lo n ch hmotnost , po tu oddielov a miest vo voz och osobnej dopravy pou van ch na tratiach SR Webring vysokor chlostn ch vlakov (USA) Eur psky elezni n Webring (SRN) eleznica vo videotvorbe
 eleznice Slovenskej Republiky (Bratislava) elezni n spolo nos Slovensko, a. s. RegioJet a.s. LEO Express a.s. Arriva Slovensko elezni n spolo nos Cargo, a. s. iernohronsk  eleznica ( ierny Balog) esk dr hy (Praha) Na za iatok stranyEur psky elezni n server (Taliansko) - strana obsahuj ca niektor vylep en verzie str n vz ahuj cich sa k Slovenskej a eskej republike ako aj niektor m a  m krajin m
Vysokor chlostn a nakl pacie vlaky

Inform cie o mestskej hromadnej doprave v Bratislave ( vr tane Petr alky ) , ktorej ve k m snom je u nieko ko desa ro Metro , n jde na servri DPB .
Preto e tieto strany s neofici lne, niektor z nich obsahuj (moju) verziu loga SR , ktor SR nepou vaj .

Moje postrehy o internete:
 • ak chce , m e ma (bezplatne) svoju vlastn :
  - web stranu na servri Host (neobmedzen ve kos URL) , pr padne v R na servri M j Web (neobmedzen ve kos URL)
  - e-mail schr nku na servri POBOX (5 MB) alebo POST.SK , Host (vr tane POP 3) , Zoznam , pr padne v R na POST.CZ (vr tane POP 3) , M j Mail
 • za rozumn (pod a m a) cenu internet , sledovanie zmien URL's slu bou WOKO
 • t to strana je evidovan Na za iatok stranyvyh ad va mi SUPERZOZNAM , U Zdroje , Google , Zoznam , Spr vy Zoznam dnes .
 • Ak chce odkaz na Addams' Railway Page, m e si nahra tento obr zok Addams' Railway Page - Web strana o elezniciach na Slovensku a vo zvy ku svetaalebo pou i nasleduj ci k d HTML na tvojej strane:

  <a href="http://www.rail.sk/arp/index.htm"><img src="http://www.rail.sk/arp/images/arpicon.gif" width="105" height="41" alt="Addams' Railway Page - Web strana o elezniciach na Slovensku, v eskej republike a vo zvy ku sveta" border=0></a>

  Sem zap ak ko vek kritiku, n vrh alebo pochvalu na oko vek, o n jde na tejto strane alebo jej podstran ch

  Si od 24. I. 2005 . n v tevn kom/- kou.

  Str nka vytvoren : 22. XI. 1998

   
  Ak ko vek kritiku , n vrh na doplnenie , pravu alebo pochvalu na oko vek, o n jde na tejto strane alebo jej podstran ch zap do Knihy host .
  Najlep ie prezera s otvoren mi o ami !

  a

  Mozilla Firefox (8 MB)
  Sp na Rail-index TrainNet  

  Ak chce dost va inform cie o zmen ch na tejto URL, prihl s sa na Mailing list:

  ( index.htm )