Dokončenie zo strany - Mosty v úseku Bratislava - Nové Zámky.

Most nad cestou v Strekove (km 166,545)

Dvojklenbový, dvojkoľajný most preklenuje cestu do obce Strekov. Výška mosta je 4,80 m. Klenby a krídla boli postavené z tehlového muriva. V priebehu rokov tehlové murivo klenby bolo rozpukané, vypadané a značne zavlhnuté. Rímsy a časť parapatných múrov pod rímsami boli rozpukané, vypadané a odklonené.
V roku 04/2000 - 11/2001 (s prerušením financovania 08/2000-05/2001) sa uskutočnila jeho sanácia. Práce pre ŽSR, správu žel. tratí a stavieb Bratislava vykonal podnik Slovenské tunely, a.s. Bratislava-Lamač.
Z architektonického hľadiska je vhodne zakomponovaný do krajiny.

Pohľad na most smerom z dediny Strekov k hlavnej ceste Nové Zámky - Śtúrovo, foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002 Pohľad v smere do dediny Strekov
foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002
Rozdelenie cesty do dvoch jazdných pruhov
foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002
Pohľad na most z hlavnej cesty Nové Zámky - Štúrovo
foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002

I. most nad cestou v Novej Vieske (km 170,3)

Pohľad na most smerom z dediny Nová Vieska. Most je v dobrom technickom stave, foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002 Pohľad na most smerom od hlavnej cesty Nové Zámky - Štúrovo, v pozadí dedina Nová Vieska, foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002

II. most nad cestou v Novej Vieske (km 172,3)

Most nad cestou na konci dediny Nová Vieska bol postavený v roku 1947, keď sa konala prestavba lôžka trate a verejných komunikácii sa zvolila alternatíva križovania trate s cestami pomocou mostov. V súčasnosti most zateká a je v menej vyhovujúcom stave.

Pohľad na most smerom od hlavnej do Štúrova
foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002

Most nad cestou II. triedy v Gbelciach (km 174,480)

Stavbu mosta nad cestou č.509 v Gbelciach zadalo RŠŽ Bratislava v apríli 1947, keď pri prestavbe trate sa zvolilo mimoúrovnové križovanie hlavnej cesty Nové Zámky - Štúrovo. Na stavbu cestného podchodu svetlosti 10,00 m sa spotreboval betón 700 m3 a nosníky 150 q. Výška voľného prechodu mosta je len 3,20 m, čo dnes spôsobuje časté kolízie s výškou kamiónov.

Most v Gbelciach, foto Dušan Ščepka ml., 14.6.2002

Mosty cez Hron v Štúrove

Pri stavbe trate v roku 1850 bol cez rieku Hron postavený drevený most, pravdepodobne sústavy Howe. V roku 1858 konštruktér Ruppent most prestaval na kovový s nitovaním.
Stavba inundačných mostov v 192,410, 192,816 a 193,486 vypísali RŠŽ Bratislava. Mosty z betónu 2500 m3. Pravdepodobná doba začatia stavby v júni 1947, doba splnenia určená na 30 týzdňov.

Výmena mostov v km 194,468 cez Hron
Do konca 80.tych rokov sa v každej koľaji nachádzal starý trojpoľový oblúkový most z 1898 dĺžky konštrukcii 3 x 50 m. Prípravné práce na rekonštrukcii mosta cez Hron začali v marci 1988. Medzi prípravné práce patrilo postavenie prístupovej cesty vrátane cestného mosta cez kanál, montážnej a demontážnej plošiny s výstavbou koľaje pre podjazd ťažkého montážneho žeriavu, prípojky elektrickej energie a sociálnych zariadení na stavenisku.
Rekonštrukcia mosta najskôr začala v koľaji č.2. Staré mostné konštrukcie odstránili pracovníci Hutních montáží Ostrava, rozpálili ich a odovzdali Kovošrotu. Nové konštrukčné diely vyrobili Vítkovice, Železárny a strojírny, závod Mostárne Lískovec. Po ich montáži sa uskutočnil priečny zásun 152,4 m 750 t vážiaceho mosta do osi koľaje a pozdĺžny zásun na definitívne podpery. Zariadenie pomocných zásuvných dráh, vlastný zásun a osadenie na ložiská, zrealizovali príslušníci Železničného vojska.
Priebežné štrkové lôžko a montáž konštrukcie zabezpečili TD Nové Zámky. Celú stavbu realizoval ako vyšší dodávateľ Mostný obvod Bratislava, ktorý zabezpečil všetky prípravné a stavebné práce, koordinoval prácu dodávateľov a zrekonštruoval spodnú stavbu (piliere a opory).
Po vykonaní hlavnej prehliadky mostnej konštrukcie mosta v koľaji č.2 a priaznivom výsledku zaťažovacej skúšky, bol most 3.10.1991 odovzdaný do prevádzky.
Nasledovala výmena mstnej konštrukcie v koľaji č.1, ktorá už mala 97 rokov. Výroba konštrukcie mosta bola ukončená vo februári 1992. V marci 1992 sa začala nepretržitá výluka koľaje č.1, počas ktorej sa odstránila stará mostná konštrukcia a montáž príslušnej oceľovej konštrukcie. Most koľaje č.1 bol uvedený do prevádzky v septembri 1992.
Hlavný nosný systém dvoch samostatných jednokoľajných mostov tvorí spojitý priehradový nosník s tromi poliami 48,6 + 55,2 + 48,6 m s tuhým pásom. Horný a dolný pás priehradového nosníka má oblúkový prierez. Horný pás má výšku 440 mm a dolný pás 1140 mm. Pásy majú v tretinách medzi styčníkmi diafragmy odnímateľné spojovacie plechy. Prierez diagonál je v tvare H. Výška stojiny je konštantná 500 mm. Pásnice sú široké 400 a 500 mm. Montážne styky horného a dolného pása sú celozvarované. Prípoje diagonál sú skrutkované s použitím VP skrutiek M24.

Pozdĺžny rez a pôdorys novej mostnej konštrukcie

Dolná ortotropná mostovka spolu s dolnými pásmi hlavného nosníka tvorí žľab pre štrkové lôžko. Priečniky majú v strede rozpätia výšku 600 mm. Pozdĺžny montážny styk mostovkového plechu je v osi mosta. Tuhosť priečneho rezu hlavnej mostovky sústavy je zabezpečená rámovým pripojením priečnikov k diagonálnym nosníkov. Priečniky spolu s príslušnými diagonálami a horným pásom tvoria dvojkĺbový uzavretý rám. Ložiská sú oceľové jednovalčekové vahadlové a celozvárané.

Mosty cez Ipeľ

Pri stavbe trate v roku 1850 bol cez rieku Ipeľ postavený drevený most, pravdepodobne sústavy Howe. V roku 1858 konštruktér Ruppent most prestaval na kovový s nitovaním.
Dnes mosty cez Ipeľ na štátnej hranici (km 203,3) majú 3 otvory, v celkovej dĺžke 153 m.
Pri elektrifikácii trate Štúrovo - Szob bol na moste, priamo na štátnej hranici, urobený styk napäťových sústav ČSD a MÁV.

Mosty na vlečke Juhoslovenských papierní (Kappa) Štúrovo

Posledné dielce železničného nadjazdu vlečkovej koľaje do Juhoslovenských papierní v Štúrove vyrobila v lete 1965 mostáreň VSŽ Košice. Mostáreň sa týmto mostom zaradila medzi výrobcov železničných mostov v Česko-Slovensku. Most je dlhý 27 m a má hmotnosť 78 t.

Pramene:


Strana vytvorená : 3. VI. 2002
Strana aktualizovaná : 7. III. 2005
Dokument vytvoril : Dušan Ščepka ml., Miroslav Kožuch
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku