Mosty na trati Prešov - Kapušany - Vranov nad Topľou - Strážske

Železnica Prešov - Kapušany - Strážke kolmo pretína na juh vybočujúce svahy z veľkého karpatského oblúka, ktoré uzavierajú východoslovenskú nížinu. Je preto prirodzené, že vybudovanie trate v dĺžke 62 km z Prešova do Strážskeho si vyžiadalo veľkého staviteľského umu a s ním úmerného nákladu. V správe Ústrednej stavebnej správy Slovenských železníc sa hovorí, že podľa geologického zloženia územia treba označiť stavebné podmienky pre novú železnicu ako ťažké, lebo terén sa skladá zväčša zo zosunových hornín, takže aj stavebný materiál sa musel dovážať.

Stavebné práce trate Kapušany - Strážske okrem dvoch tunelov obsahovali aj stavbu 10 oceľových mostných konštrukcii celkom s 33 poliami. Ministerstvo dopravy a verejných prác, ústredná stavebná správa v Bratislave, zadala ich stavbu vo verejnej súťaži č.939-ÚSS/2-40 z 13.8.1940.
Slovenské železnice v roku 1941 objednávku na oceľový materiál v celkovej dĺžke 1306 m, rozdelili na 2 diely. Od železiarne v Podbrezovej bolo objednaných celkom 118,1 vozňov oceľovej konštrukcie, v cene viac ako 6,5 mil. Ks. Druhá časť mostov pochádzala od firmy Vítkovice a spol. z Vítkovíc za viac ako 20,5 mil. Ks.

 
most/viadukt v stavebnom kilometri

počet
otvorov

približná hmotnosť
kovovej konštrukcie

most cez Ondavu v stav. km 7.9/10
cestný podjazd v stav.km 8,140
most cez Topľu v stav.km 30,8/10 spojky na Trebišov
most cez Topľu v stav.km 19,2/4
cestný podjazd a priepust v stav.km 31,9/10
viadukt v stav.km 33,6/8
viadukt v stav.km 36,2/6
viadukt v stav.km 37,1/3
viadukt v stav.km 38,8/10
inundačný most v stav.km 49,6/7

3
1
3
3
1
3
9
4
5
1

3900 q
270 q
3227 q
3227 q
255 q
2900 q
13350 q
8260 q
4960 q
650 q

Zemina pri výkope mostov sa rozpojovala ručne, okrem mosta cez Ondavu, kde sa v dôsledku uľahlých vrstiev použilo pri hĺbení základových jám pilierov a opôr pneumatických kladív.
Nosné konštrukcie mostov a viaduktov boli budované ako priehradové. Pri menších rozpätiach sa použili konštrukcie oceľové - plnostenné. Váha oceľových konštrukcii mostov a viaduktov predstavuje spolu 4290 ton. Mostovky mostov a viaduktov boli vyložené dubovými doskami. Okrem veľkých objektov sa muselo vybudovať 182 priepustí a železničných mostov, ako aj 153 priepustí v preložených hradských a poľných cestách.
Trať bola odovzdaná do premávky v septembri 1943. Len 1,5 roka trať slúžila svojmu účelu, lebo na konci vojny bola dokonale spustošená. Okrem zničeného veľkého množstva menších objektov, boli značne poškodených resp. zničených všetkých 10 veľkých mostov a viaduktov:

Most cez Ondavu pri Nižnom Hrabovci
Most cez Ondavu má 3 otvory rozpätia 26,23 + 53,52 + 26,23 m. 2 plechové konštrukcie o rozpätí v I. a III. otvore so spodnou mostovkou a priehradová konštrukcia v II. otvore so spodnou mostovkou. Všetky konštrukcie sú v priamej, most šikmý, v zaisťovacom obvode stanice Nižný Hrabovec. Koncom 2.svetovej vojny bol totálne rozbitý.

Cestný podjazd v Nižnom Hrabovci
Most nad štátnou cestou Vranovské Dlhé - Strážske o 1 otvore v stav. km 8.140. Plechová konštrukcia o rozpätí 13,80 m so spodnou mostovkou, v prechodnici k oblúku o polomere R=600 m, most šikmý, v zaisťovacom obvode stanice Nižný Hrabovec. Opery boli rozbúrané a konštrukcia prerazená.

Mosty cez Topľu pri Vranove a Komáranoch
Oba mosty cez rieku Topľu pri Vranove a pri Komáranoch mali rovnaké konštrukcie s troma otvormi rozpätia 16,80 + 54,00 + 16,80 m. V 2 krajných otvoroch mali plechové konštrukcie so spodnou mostovkou a priehradovú konštrukciu v II. otvore so spodnou mostovkou. Všetky 3 konštrukcie boli v priamej trati.
V auguste 1944 bol most cez Topľu v km 19,34 zničený partizánmi. Koncom vojny boli uskupujúcimi nemeckými jednotkami zničené oba mosty.

Cestný podjazd v Bystrom
Cestný podjazd v zaisťovacom obvode železničnej stanice Bystré o jednom otvore. Plechodá konštrukcia o rozpätí 14,60 m s mostovkou zapustenou, v trati priamej.

Viadukt pri Bystrom
Úplne zničený bol aj viadukt pri Bystrom o troch otvoroch priehradovej konštrukcie po 30,00 m. Mostovka zapustená, v priamej trati, v obvode železničnej stanici Hanušovce nad Topľou.

Viadukt pri Hanušovciach
Najviac bol však poškodený viadukt Hanušovský, ktorý okrem odľahčovacej klenby o svetlosti 7 m na opere Strážskej má 9 otvorov, jeden o rozpätí 30,50 m a ostatných osem po 42,40 m, takže celková dĺžka viaduktu je 389,90 m. Konštrukcie 1., 2., 3. a 4. poľa na dĺžku 21 m v oblúku o polomere R=350 m, konštrukcie 4. poľa na dĺžku 21,40 m, 5. a 6. poľa na dĺžku 21,80 m, v prechodnici k tomuto oblúku, konštrukcie 6 poľa na dĺžku 20,60 m a 7., 8. a 9. poľa v priamej, most v bežnej trati.
Krásne priehradové konštrukcie so spodným pásom skriveným boli posadené na pilieroch rôzne vysokých podľa svahu údolia, ktoré tento viadukt preklenoval. Najvyšší pilier bol asi 28 m, takže výška nivelety nad údolím je asi 40 m. Váha oceľových konštrukcií bola 13 350 q, t.j. 134 vagónov, čiže dva celé vlaky o normálnych dĺžkach. Opery a piliere si vyžiadali 15 000 m3 výkopu a 13 500 m3 betónového muriva, obloženého kvádrami. Toto všetko bolo takmer úplne zničené, opery rozbité a piliere buď úplne alebo z veľkej časti rozváľané. Konštrukcie boli prerazené, zhodené z pilierov a ležice skrútené dolu v údolí. Len konštrukcie v krajných otvoroch zostali hore.

Hanušovský viadukt, foto Emil Schenk, 6.7.2001

Viadukt v stav. km 37.1/3
Viadukt o 4 otvoroch po 52,20 m rovnakej priehradovej konštrukcie, s hornou mostovkou, v priamej a v bežnej trati.

Viadukt pri Pavlovcach
Viadukt v zaisťovacom obvode stanice Pavlovce o 5 otvoroch o rozpätí 34,00 + 3 x 40,00 + 34,00 m s priehradovými konštrukciami s hornou mostovkou. Konštrukcie 1., 2., 3. a 4. poľa na dĺžku 8 m v priamke, konštrukcia 4. poľa na dĺžku 32 m a konštrukcia 5 poľa v prchodnici k oblúku o polomere R=450 m. Podobne aj tento viadukt bol zničený.

Zničený viadukt pri Pavlovcach

Inundačný most v stav. km 49.6/7
Inundačný most s 1 otvorom, plechovej konšrukcie o rozpätí 24,00 m, s mostovkou spodnou, v oblúku o polomere R=400 m v bežnej trati. Štyri viadukty pri Hanušovciach nad Topľou sú od 15.6.1984 v Ústrednom zozname technických pamiatok na území Slovenska.

Pramene:


Strana vytvorená : 28. I. 2002
Strana aktualizovaná : 6. V. 2002
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku