Mosty na trati Bánovce nad Ondavou - Vojany - Užhorod

Dňa 20.10.1921 bola odovzdaná verejnej doprave novo postavená trať Bánovce - Vajany (dnes Vojany). Nová trať odbočujúca v stanici Bánovce prechádzala plochým územím až do Vajan, ktoré boli dovtedy konečnou stanicou trate Užhorod - Vajany-Drahňov. Zriadením novej, 19,6 km dlhej trate, bolo docielené nové spojenie východného Slovenska s hlavným mestom Podkarpatskej Rusi, Užhorodom.

Potreba trate viedla už na jeseň 1919 narýchlo k vypracovaniu generálneho plánu. Trasovacia expozitúra v Bratislave v ňom v decembri 1919 stanovila polohy staníc a umelých stavieb, ktoré ale boli so zreteľom na rýchlosť výstavby navrhnuté výhradne ako provizória.
Stavbu trate nemohla vláda odkladať, preto ju postavila vo vlastnej réžii. Umožnil jej to zákon z 30.1.1920 č.78 Sb.z.a n. Stavba trate začala 7.1.1920. Zriadená bola stavebná správa, ktorej vedením bol poverený predseda štátnych železníc Ing. Augustin Karnet. Pri vybudovaní veľkých mostných provizórii, uplatnili sa čaty československého vojska.
Hlavné ťažkosti pri stavbe spočívali v nedostatku civilných pracovných síl, ktoré nebolo možné zadovážiť. Preto museli byť vyžiadané tiež pracovné oddiely ukrajinské. Ďalšie ťažkosti spôsoboval nedostatok stavebného materiálu, hlavne štrku, ktorý musel byť dovážaný až z Humenného, Užhorodu a Čane.
Pohyb zemín dosiahol asi 195 000 m3, koncentrovaný bol hlavne v povodí rieky Laborec.
Pri stavbe trate sa nevyskytli väčšie stavebné problémy. Menším stavebnými problémami bolo zriadenie provizórnych premostení cez rieku Laborec v km 18.1/2, ďalej cez zaplavované územie v povodí Laborca v km 17.5/6 a aj cez rieku Dušu v km 13.8/9. Všetky tieto dočasné premostenia boli usporiadané z provizórnych železných konštrukcii, uložených na drevených pilotových bárkach tak, aby nestáli v ceste budúcej výstavby definitívnych mostov. Dočasné konštrukcie boli postavené za pomoci vojenskej správy.
Ako nosných konštrukcii bolo použitých pri cca 118 m dlhom provizórnom premostení rieky Laborca jednak Roth-Wagnerovej rozkladacej konštrukcie s dolnou mostovkou rozpätia 63 m, ktorá pretína vlastné riečisko a inak aj 5 železných, 10,5 m dlhých provizórii z valcovaných nosníkov č.50 Roth-Wagnerovej rozkladacej konštrukcie prenesenej na most cez Laborec z bývalého provizórneho premostenia rieky Bodrog na trati Slovenské Nové Mesto - Čop, ktoré sa stalo zbytočným po oprave definitívneho mosta v novembri 1920. Definitívny most bol neskôr postavený o svetlosti 20 + 30 + 50 m.
K zriadeniu dočasného záplavového mosta v km 13.8/9 bolo použitých len provizórych mostných konštrukcii z valcovaných nosníkov č.50, v prvom prípade 15 provizórii 10,5 m, v druhom prípade 4 provizórii 7,9 m dlhých. Celková dĺžka dočasného záplavového mosta dosiahla asi 228 m, dočasného mosta cez rieku Dušu asi 74 m. Definitívne zriadené mosty budú o svetlostiach 10 x 20 m, resp. 15 + 30 + 15 m.
Všetky návrhy dočasného prenostenia boli vypracované Ministerstvom železníc, kde boli urobené aj detailné projekty, nielen muriva, ale aj železných konštrukcii pre definitívne mosty.
Prestavby mostov nasledovali v poradí:

Prestavby mostov trate Bánovce n/Ondavou - Vajany
RČSD v Košiciach vypísalo v 9/1921 verejnú súťaž na stavbu 4 nových pilierov (2 pobrežných a 2 návodných) pre most cez Laborec pri Vajanoch v km 18.1/2 (VpŽP 17.9.1921). Verejná súťaž vzhľadom na nepriazdnivý výsledok musela byť zrušená, lebo RČSD v Košiciach vypísalo 30.5.1922 ďalšiu verejnú súťaž na stavbu 4 nových pilierov (2 pobrežných a 2 návodných) pre most cez Laborec pri Vajanoch v km 18.1/3 (VpŽP 10.6.1922).
RČSD v Košiciach vypísalo 28.6.1922 verejnú súťaž na stavbu 4 nových pilierov pre inundačné mosty v km 17.1/2 (2 piliere) a km 18.3/4 (2 piliere). (VpŽP 8.7.1922)
RČSD v Košiciach vypísalo 30.6.1922 verejnú súťaž na stavbu 11 nových pilierov (2 pobrežných a 9 návodných) pre inundačný most v km 17.5/6. (VpŽP 8.7.1922)
RČSD v Košiciach vypísalo 3.7.1922 verejnú súťaž na stavbu 2 nových pilierov pre inundačný most v km 17.9/0. (VpŽP 8.7.1922)
Na novo postavenej trati Bánovce n/O - Vajany boli v roku 1924 permanované skoro všetky provizorne postavené objekty, vrátane veľkého mosta cez rieku Laborec a troch inundačných mostov s celkovou hmotnoťou 850 t.
RČSD v Košiciach vypísalo 2.7.1923 verejnú súťaž č.35093/9-III na výmenu provizórneho premostenia cez Laborec v km 18.1/3. Dodanie a postavenie 3 železných konštrukcii 21,24 + 31,44 + 51,40 m váhe 3255 q plávkového martinského železa, liatej ocele a olova, postavenie potrebných lešení na zasunutie zadané firme Vítkovcké horní a hutní těžířství vo Vítkoviciach. (VpŽP 10.11.1923)
RČSD v Košiciach vypísalo 27.2.1924 verejnú súťaž č.35025-II na výmenu provizórnych premostení inundačných mostov v km 17.1/2, 17.5/6 a 18.3/4. Dodanie 12 nový železných mostných konštrukcii o rozpätí 21,24 m v celkovej váhe 5115 q plávkového martinského železa, liatej ocele a olova, pre montáž a zasunutie železných konštrukcii, rozobratie existujúcich mostných provizórii, odstránenie a deponovanie na rampe, zriadenej za účelom naloženia provizórii do vagónov zadané firmám Teplická stojárna a.s. v Teplicích-Šánově a Banská a hutní společnost v Brne. (VpŽP 12.7.1924)

Prestavby mostov trate Užhorod - Bánovce n/Ondavou
RČSD v Košiciach vypísalo 11.7.1924 verejnú súťaž č.35060/2-III na výmenu provizórneho premostenia inundačných mostov v km 31.7/8, 31.9/0, 32.1/2 a 32.6/7. Dodanie, zmontovanie a zasunutie 4 nových konštukcii o rozpätí 10,92 m v celkovej váhe 671 q plávkového martinského železa, liatej ocele a olova, postavenie potrebných lešení pre montáž a zasunutie železných konštrukcii, rozobratie existujúcich mostných provizórii, odstránenie a deponovanie na rampe, zriadenej za účelom naloženia provizórii do vagónov bolo zadané 29.9.1924 firme Banská a hutní společnost v Brne. (ÚN 11.10.1924)
RČSD v Košiciach vypísalo v decembri 1926 verejnú súťaž č.55547/III na stavbu opier a jedného návodného piliera mosta cez Dušu v km 30,780. Nový most má 2 šikmé otvory svetlosti 2 x 30,35 m kolmej svetlosti 2 x 24,927 m. Opery a piliere budú umiestnené v pozdĺžnej ose doterajšieho provizórneho mosta a musia byť postavené bez akéhokoľvek prerušenia dopravy. Stavba mosta bola zadaná 11.4.1927 spojeným firmám Výrobnému družstvu odboru stavebnému s.s r.o. v Moravskej Ostrave a Priemyslu stavebnému s. s r.o., filiálke v Košiciach. (VpŽP 20.4.1927)

Zničené mostné konštrukcie po 2.svetovej vojne
Aj mosty trate Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany, postavené v rokoch 1920-1923, veľmi utrpeli. Zničených bolo všetkých 10 konštrukcií inundačného mosta o rozpätí po 21,24 m. Pekné plnostenné konštrukcie boli prerazené na dvoch miestach. Silné stojne boli prerazené a tlakom vzduchu sa skrútili. Vznikli tým veľké otvory v konštrukcii. Konštrukcie sa však nezrútili, zostali na ložiskách, lebo pásy neboli úplné prerazené.

Pramene:


Strana vytvorená : 6. I. 2003
Strana aktualizovaná : 1. I. 2007
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku