Mosty na trati Banská Bystrica - Harmanec-papiereň

Predchodkyňou dnešnej železnice Banská Bystrica - Dolná štubňa bola miestna železnica Banská Bystrica - Harmanec.
Pri stavbe železnice sa okrem bežných zemných prác muselo postaviť aj niekoľko mostov a priepustov. Najväčším z nich bol most pred vstupom do žst.Harmanec-papiereň s rozpätím 17 m. Železnica bola odovzdaná do prevádzky 31.10.1913. Z dôvodu potrebnej prestavby žst. Banská Bystrica, dosiahli stavebné náklady výšku až 2 956 000 vtedajších korún. Náklady na stavbu mostov a priepustov dosiahli 50,4% nákladov na stavbu celej trate.

Poloha mostov na trati Banská Bystrica - Harmanec-papiereň
Železnica vychádzala zo žst. Banská Bystrica. V km 1,7-8 križovala kanál do elektrárne. V km 2,7-8 križovala cestu do Wűnschovej tehelne podchodom popod železnicu. V km 3,7-8 klenutým priepustom prekročila potok Potočok. V km 3,8-9 križovala vicinálnu cestu do Rudlovej prechádzajúcu podchodom. V km 5,0 prechádzala trať po klenutom priepuste s podchodom. V km 10,2-3 prešla trať po železnom moste na pravý breh potoka Bystica. Pred vstupom do žst.Harmanec v km 12,4-5 prechádzala trať po železnom moste rozpätia 17 m na ľavý breh potoka Bystrica. Za stanicou prekročila pomocou železného mostu rozpätia 13,5 m opať potok a končila v areáli papierní.

Stavba mostov na novej vlečke do Harmaneckých papierní
Vysoký stavebný náklad pôvodného projektu trate Banská Bystrica - Dolná Štubňa znemožnil na začiatku dohodu medzi továrňou na papier v Harmanci a správou železnice. Až neskôr (1940) pri ukončovaní stavieb na novej železnici sa táto otázka znova prerokovala. Výsledkom jednaní bola vlečka, ktorá odbočuje zo žst.Ulmanka a 2 nadchodmi preklenie cestu a potok a napojí sa na starú trať Banská Bystrica - Harmanec-papiereň. Tým sa rozhodlo aj o osude starej trate, ktorá po vybudovaní novej sa stáva zbytočnou, lebo všetky obce budú dopravne napojené na novú trať.
Slovenské železnice objednali v roku 1941 železné konštrukcie na tieto mosty a to 2 z Podbrezovskej železiarne, ktoré dodá materiál na viac ako 1 mil.Ks a materiál na 1 most vo váhe 228 q dodá firma A.Rainberg Pardubice za viac ako 0,5 mil.Ks. Časť nákladov hradila harmanecká papiereň.
Pre poriadok uvádzam, že po začatí dopravy na novej trati 19.12.1940, MDaVP oslobodilo Miestnu dráhu Banská Bystrica - Harmanec úč.spol. od povinnosti konať aj osobnú dopravu. V zmysle účinnosti železničného poriadku od 15.11.1943 železničný správny úrad zastavuje všetku prevádzku na starej trati. Nakoniec vláda svojím uznesením z 9.2.1944 ruší koncesiu, ktorá bola udelená výnosom býv.uhorského ministra obchodu z 1.7.1913 pre miestnu železnicu Banská Bystrica - Harmenec úč.spol.

Poškodenie mostov v rokoch 2.svetovej vojny
Na vlečke Ulmanka - Harmanec-papiereň uskupujúce nemecké vojská zničili alebo poškodili 5 železničných mostov. Zničený bol oceľový most nad cestou do Starých Hôr, oceľový most nad cestou do Harmanca a oceľový most na vlečke Ulmanka-nákladište - Harmanec. Rekonštrukcia mostov bola zadaná súkromným firmám.
Slávnostné otvorenie obnovenej vlečky Ulmanka - Harmanec sa odohralo v nedeľu 11.11.1945 v Ulmanke. Po zvovu postavení viaduktu v Kostiviarskej bola obnovená doprava Banská Bystrica - Harmanecká papiereň.

Doprava sušiaceho valca do parierní Harmanec v 1988
V apríli 1988 bol do papierní dopravený nový sušiaci valec. Sušiaci valec vyrobený v západonemeckej firme Voith Heidenheim bol z Bratislavy do Harmanca dopravený po ceste. Prepravu uskutočnil špecializovaný podnik na ťažkú prepravu - ČSAD Ostrava, závod 709. Najväčším úskalím bol záverečný úsek, kde cesta podchádza druhý most harmaneckej vlečky. Pretože výška valca s podvozkom je 6,68 m, konštrukcia železničného mosta musela byť zdvihnúť o 1,5 m.
Zdvíhanie oceľovej konštrukcie mosta uskutočnila traťová dištancia Banská Bystrica. Hmotnosť konštrukcie aj s koľajovým zvrškom bola 85 t, dĺžka 27,3 m. Dvíhanie sa uskutočnilo pomocou dvoch žeriavov. Akcia sa podarila, valec bol dopravený do papierní.

Rekonštrukcia mostov na vlečke do Harmaneckých papierní
Poslednú rekonštrukcia vlečky a opravu mosta Harmaneckých papierní a.s. Harmanec uskutočnil podnik Zvolenská železničná a.s., Zvolen.

Pramene:


Strana vytvorená : 6. I. 2003
Strana aktualizovaná : 1. VIII. 2005
Dokument vytvoril : Miroslav KOŽUCH
Späť na mosty na železničných tratiach na Slovensku