Austrália si vybrala TGV

Koncom roka 2003 bude trvať cesta vlakom zo Sydney do Canberry 80 minút, teda približne tretinu času potrebného dnes. Vtedy začnú premávať na 270 km dlhej trati rýchlovlaky francúz­skeho systému TGV. Austrálske konzorcium The Speedrail Group vybralo úspešnú francúzsku technológiu pre návrh rýchlostné­ho úseku, pričom sa využijú aj niektoré terajšie úseky železnice medzi spomínanými mestami.
Rýchlovlak bude štartovať z Ústrednej stanice v Sydney, ktorá je v strede mesta a koneč­nú bude mat na letisku v Canberre. Na 50 km úseku po terajšom železničnom telese budú vlaky jazdiť nižšou rýchlosťou, na ďalších 220 po novej trase, kde budú dosahovať rých­losť až 320 km/h. Stavebné práce sa začali v marci t. r. a úplná pre­vádzka na novom úseku sa plá­nuje na október 2003. Nová trať bude viest v tesnej blízkosti teraj­šej a čiastočne i na nej, a tak sa počíta so značnými úpravami terénu, aby sa dosiahli požado­vané parametre trasy.
Projektanti založili svoj návrh na terajšom úspešnom systéme vo Francúzsku. Trať sa bude skladať z oceľových koľajníc ulo­žených na betónových podva­loch, ktoré budú v štrkovom lôžku. Niveleta trate je navrhova­ná na bezpečnú jazdu vlakov rýchlosťou 360 km/h, s akou ráta aj budúca generácia vlakov TGV vo Francúzsku. Na zvládnutie takej rýchlosti musia mat smero­vé oblúky trasy polomer minimál­ne R = 5 500 m a pozdĺžny spád až plus-mínus 35 promile, čo je o niečo strmšie ako majú bežné železničné trate. Na novej trati neplánujú žiadny tunel, ale počíta sa s výstavbou viacerých mostov. Nové železničné stanice vybudu­jú v Southern Highlands, Goul­burn a na letisku v Canberre, v meste Campbelltown stanicu prestavajú. Nástupiská staníc pri­spôsobia vlakom TGV tak, aby cestujúcim poskytovali nadštan­dardné služby. Stanicu v Can­berre zakomponovali do pláno­vaného rozšírenia terminálu le­tiska.
Konzorcium zabezpečuje pre stavbu prevádzkový kapitál, na ktorom sa podieľa letecká spo­ločnosť Quantas a viaceré aus­trálske banky. Konzorcium bude prevádzkovať železničný úsek 30 rokov, potom ho preberie do vlastníctva austrálska vláda.

(Quark 10/2000)


Strana vytvorená : 3. I. 2001
Posledná aktualizácia : 3. I. 2001
 
Späť na " Speedrail "

( http://tgv.kgb.cz/speedr/quark.htm )