Železničná trať / Railway line
Dunajská Streda - Bratislava-Nivy
neelektrifikovaná trať /Without Power supply

- 23. VIII. 1895 - sprevádzkovanie trate / line opening

( Zdroje / Sources: 11 , 23 , 33 )

Zoznam staníc / Station list

15. VI. 2003 sprevádzkovanie zastávky Kvetoslavov zastávka / stop opening
xx. II. 2012 - začiatok propagačných jázd vlakov RegioJet na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava hl.st.
04. III. 2012 - začiatok štandardnej prevádzky vlakov RegioJet na trati Komárno - Dunajská Streda - Bratislava hl.st.

- prevádzková dĺžka Nové Komárno - Bratislava-Nivy 97, 276 km

( Zdroj / Source : 27/1925/604 )

Bratislava-N. Mesto (1962) - Podunajské Biskupice - Prekliata trať

Rekonštrukcia železničnej trate Dunajská Streda - Podunajské Biskupice
ŽSR 13.09.2011 - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., oznamujú cestujúcej verejnosti, že v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie železničnej trate v úseku Dunajská Streda - Podunajské Biskupice, bude úplne vylúčená osobná aj nákladná železničná doprava. V 35 km dlhom úseku začne nepretržitá výluka od 19. septembra 2011 od 8:00 hod. a potrvá do 5. decembra 2011 do 18:00 hod., teda celkom 78 dní. Osobné vlaky budú v tomto období nahradené autobusmi, ktoré zabezpečila Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Obe spoločnosti prosia cestujúcu verejnosť, ako aj užívateľov cestných komunikácií o pochopenie a trpezlivosť. Výsledkom rekonštrukcie bude zásadné zlepšenie kvality, rýchlosti a komfortu cestovania pre verejnosť, ako aj významné rozšírenie priepustnosti trate pre nákladnú dopravu. 

Podstata rekonštrukcie:
ŽSR sa rozhodli pristúpiť k rozsiahlej rekonštrukcii z dôvodu, že význam tejto trate v posledných rokoch značne rastie - tak v osobnej, ako aj v nákladnej železničnej doprave. Uvedený úsek sa stal jedným z najfrekventovanejších a najvyťaženejších v rámci celého Slovenska. Je to spôsobené zvýšeným záujmom o každodenné cestovanie z okolitých oblastí do Bratislavy a späť, keďže sa tu v posledných rokoch zvýšil počet obyvateľov. Zároveň sa na tejto trati realizuje intenzívna nákladná doprava do kontajnerového prekladiska v Dunajskej Strede a je tu predpoklad ešte väčšieho využitia pre nákladnú dopravu. Uvedená trať sa tak stáva pre celý región strategickou spojnicou a má ambíciu byť alternatívou k v posledných rokoch problematickej cestnej doprave v danom úseku.
Od budúceho roku by navyše v zmysle platnej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky mal začať v úseku Dunajská Streda - Bratislava poskytovať svoje služby nový osobný prepravca – spoločnosť RegioJet .
Modernizácia sa však určte nerealizuje len preto, aby RegioJet mohol prevádzkovať svoje vlaky. Aj keby sa výluka nerealizovala, podľa vyjadrenia zástupcov RegioJet, by ich spoločnosť bola schopná prevádzkovať svoje vlaky podľa uzatvorenej zmluvy.

Cieľom ŽSR je rovnako v najbližších rokoch modernizovať a rekonštruovať aj ďalšie regionálne trate, ktorých význam sa mení a zásadným spôsobom sa na nich zvyšuje objem prepravovaného tovaru a osôb.

,,Môžem vyjadriť radosť nad tým, že v prípade tohto spojenia, aj vďaka už mimoriadne frekventovanej nákladnej doprave na uvedenej trase, máme nový problém. A to, ako zabezpečiť, aby sa všetky vlaky na danú trasu zmestili, aby plne vyhovovali všetkých technické parametre. Prial by som si, aby sme aj na ďalších našich tratiach riešili v budúcnosti podobné, v úvodzovkách problémy“, uviedol generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky, Ing. Vladimír Ľupták. 

NÁKLADY A  DODÁVATELIA 
Komplexnú rekonštrukciu traťového úseku realizujú ŽSR z vlastných zdrojov, celkové náklady sú vo výške 10 850 023,04 EUR bez DPH. Pracovať sa bude nepretržite, aj počas sobôt a nedieľ.

Rekonštrukcia sa zameriava na tri oblasti, ktoré budú vykonávať na základe výberového konania vybrané firmy:
Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.
TSS Grade, a. s., Trnava
BETAMONT, s. r. o., Zvolen

A/ Zhotoviteľ: Železničné stavebníctvo Bratislava, a. s.
Finančné náklady:  4 443 699,82 EUR bez DPH
  
Rozsah a druh prác Rekonštrukcia nástupíšť, rekonštrukcia osvetlenia a úpravy rozvodov nízkeho napätia, úprava spevnených plôch, prístrešky pre cestujúcu verejnosť, parkovacie plochy.

Práce budú prebiehať v týchto železničných staniciach a zastávkach:
ŽST  KVETOSLAVOV,
ŽST  NOVÉ KOŠARISKÁ,
ŽST LEHNICE,
ZAST MILOSLAVOV,
ZAST MALÁ PAKA,
ŽST   DUNAJSKÁ STREDA,
ZAST MICHAL NA OSTROVE,
ŽST ORECHOVÁ POTôŇ,
ZAST VEĽKÉ BLAHOVO,
ZAST VEĽKÁ PAKA

B/Zhotoviteľ: TSS GRADE, a. s.
Finančné náklady: 3 521 623,22 EUR bez DPH 
Rozsah prác:
 Rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v železničných staniciach, zastávkach a v medzistaničných úsekoch

C/Zhotoviteľ: BETAMONT, s. r. o.
Finančné náklady: 2 884 700,00 EUR bez DPH  
Rozsah prác
:   V jednotlivých železničných staniciach budú vykonané úpravy staničného zabezpečovacieho zariadenia, v žst. Kvetoslavov aj stavebné úpravy výpravnej budovy a elektroinštalácie. V jednotlivých železničných zastávkach sa budú realizovať úpravy informačných zariadení. V medzistaničných úsekoch budú vymenené priecestné zabezpečovacie zariadenia a upravené informačné zariadenia.  

Železničné priecestia:
Rekonštrukcia trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda si vyžiada aj dočasné zmeny ohľadne prechádzania cez železničné priecestia. ŽSR žiadajú všetkých účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť pri prechádzaní cez železničné priecestia počas výlukových prác. 

Železničné priecestia na trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, ktoré sú vybavené svetelnou signalizáciou, alebo svetelnou signalizáciou a závorami budú počas výluky úplne vypnuté z činnosti. Tam, kde sa nachádzajú závory, tieto budú vyviazané do polohy zvislo. Keďže na trati bude úplne zastavená osobná aj nákladná doprava, prejazd cez železničné priecestia bude pre účastníkov cestnej premávky bezpečný. V prípade, že cez zmienené železničné priecestie budú prechádzať akékoľvek mechanizmy, tieto budú dodržiavať osobitný režim – 10 km rýchlosť, budú používať výstražnú zvukovú signalizáciu (húkať) a v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede budú tieto priecestia strážené zo strany dodávateľov, ktorí rekonštrukcie realizujú.
Tri železničné priecestia sa budú počas výluky rekonštruovať – na železničnom priecestí v km 37,501 v železničnej stanici Orechová Potôň dôjde k výmene zabezpečovacieho zariadenia. Na železničnom priecestí v km 41,106 v úseku Orechová Potôň – Dunajská Streda a v km 26,490 v úseku Kvetoslavov - Lehnice ŽSR zvýšia stupeň zabezpečenia z nezabezpečeného priecestia, označeného len výstražným krížom na priecestie zabezpečené svetelnou signalizáciou typu AŽD RE – PZZ 3Z. Nedôjde však k uzávierke uvedených priecestí.

OBMEDZENIA pre cestnú dopravu:
Uzavretie priecestí počas rekonštrukcie bude vykované na základe súhlasu Dopravného inšpektorátu Polície SR a orgánov miestnej správy. Zneprístupnenie priecestí a obchádzkové trasy budú vyznačené dopravnými značkami.

Opatrenia v železničnej osobnej doprave:
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) nahradí počas trvania výluky osobnú železničnú dopravu autobusovou.

Autobusy budú jazdiť podľa osobitného cestovného poriadku a oproti vlakom sa ich budú dotýkať určité obmedzenia.
Všetky spoje budú začínať a končiť na stanici Bratislava - Nové Mesto, s výnimkou prvého ranného spoja z Dunajskej Stredy a posledného z Bratislavy, ktoré budú vedené do a z bratislavskej hlavnej stanice. V Rovinke a Nových Košariskách nebudú náhradné autobusy zastavovať, v Podunajských Biskupiciach nebude možné nastupovať smerom do Bratislavy, pre cestujúcich k EC vlakom budú jazdiť v sobotu priame autobusy zo staníc Bratislava - Nové Mesto, Podunajské Biskupice a Dunajská Streda.
V autobusoch nebude možná preprava bicyklov, detské kočíky a nadrozmerná batožina bude prepravovaná podľa kapacitných možností autobusu.

Informácie o detailoch zmien, osobitný cestovný poriadok, zastávky NAD zistíte na stránke: slovakrail.sk alebo telefónnom čísle kontaktného centra ZSSK: 18 188.

Cestovný poriadok náhradnej autobusovej dopravy ZSSK platný od 19. IX. 2011 (xls 60 kb)

Úplná verzia je dostupná len na Rail CD .
Full version is available at
Rail CD only.

Zoznam staníc / Station list:

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable

km podľa
knižného
cestovného
poriadku
km due to
bookish
Timetable
1960/1

Kilometrická
poloha podľa
hekto-
metrovníkov ¤
Kilometer position
due to Hectometer
stones ¤

štatistické
číslo
Statistic No.

umiestnenie budovy
Building position

názov stanice / zastávky
Station / Stop name
Alternatívne názvy
Alternative names
_0 _0 53, 274 /
44, 043
147363 oo xx Dunajská Streda [ 131-3 , 308 ] Duna Szerdahely; Dunaszerdahely
_3 _3 41, 239 147462 xx oo Veľké Blahovo nz Zemiansky Aboň; Nemesabony mh.
_6 _6 37, 603 147264 xx oo Orechová Potôň Diósförgepatony
_8 _8 35, 735 147165 xo xx Michal na Ostrove z. Svätý Michal na Ostrove; Szent-Mihaályfa mh.
12 12 31, 456 147066 xx oo Lehnice Nagylég
16 16 27, 762 146969 xo xx Veľká Paka Nagy Paka; Nagypaka
18 18 26, 300 146860 xo xx Malá Paka Kis Paka
20 20 23, 921 146662 xx oo Kvetoslavov [ 307 ] Úsor; Úszor; Úzor
xx xx 23, 65_ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 131 / 307  
21 21 22, 53_ ______ xo xx Kvetoslavov zastávka  
26 26 18, 302 147671 xo xx Miloslavov [ 410 ] Štvrtok na Ostrove; Csütörök
28 28 15, 831 146563 oo xx Nové Košariská Dunajská Lužná; Mischdorf; Misérd
30 30 14, 050 146464 xo xx Rovinka z Štefánikovce; Čela; Čelle z.; Csölle mh.
xx xx __, ___ xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 131-1 / 302  
34 34 10, 191 146266 xx oo Podunajské Biskupice [ 131-1 , 131-2, 302 ] Biskupice; Biskupice na Dunaji; Biskupice pri Dunaji; Bischdorf; Püspoki; Pozsonypüspöki
36 36 _8, 15_ ______ __ __ Bratislava-Vrakuňa zp (zrušená zastávka) [ 131-1 , 131-2 ] Verekne; Vereknye mh.; Fragendorf; Verekny z.
xx xx _7, 9__ xxxxxx xx xx most/bridge [ 131-1 , 131-2 ]  
xx xx _6, 370 xxxxxx xo xx odbočná výhybka L1 vlečky Letisko [ 131-1 , 131-2 ]  
xx xx _5, 3__
? ( 132 )
xxxxxx xx xo súbeh tratí / connection of lines 131-1 , 131-2 / 120 , 132  
xx xx _ 4, 607
_7, 457

xxxxxx xx xx
z Brat. hl. st. [ 120 , 131-1 , 131-2, 132 ]
 
__ __40 __, ___ ______ __ __ Bratislava cintorín zp (zrušená odbočka) [ 120 , 131-1 , 131-2, 132 , 403 ]  
xx xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 120 , 131-1 , 132 / 403  
xx xx __, ___ xxxxxx xo xx súbeh tratí / connection of lines 403 / 405  
45 44 __, ___ ______ oo xx Bratislava-Nivy (1966 - cca 1985; zrušená stanica / canceled station) [ 401 , 402 , 403 , 405 ] Bratislava-Nové Mesto (1840 - 1966)

¤ 1. údaj / 1st date: stred stanice / station middle; 2. údaj / 2nd date: hlavná budova pre cestujúcich / main passenger building

 

číslo trate/Line No. od/since úsek/Section
371   Dunajská Streda - Bratislava cintorín
131 1993 Dunajská Streda - Bratislava cintorín
403 1999 Bratislava cintorín - Bratislava-Nové Mesto (1840)

Odkazy/Links:

 • Železničný uzol Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Vlaky_net / Railway discussion at server Vlaky_net (Trains) in Bratislava
 • Železničná diskusia na bratislavskom servri Mestská doprava / Railway discussion at server Mestská doprava in Bratislava
 • Železnice na Slovensku - diskusné fórum ostravského časopisu K-Report Railways in Slovakia - discussion Ostrava's magazine K-Report
 • Bratislava-Nové Mesto - oficiálna stránka mestskej časti Nové Mesto
 • Bratislava
 • Bratislava-Staré mesto

 • Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí "Späť na " Z histórie slovenských železničných tratí " Back to " From History of slovakian Railway lines "Back to " From History of slovakian Railway lines "
  Strana vytvorená / Site created : 30-I-1999
  Posledná aktualizácia / Last update : 28-III-2012
  (h131-2.htm)